ጳዉሎሲ
ፂሞቶሳው
ፃፌዳ ላዔንꬆ ኪታ
ጌሉዋ
ሃዌ ጳዉሎሲ ፂሞቶሳው ፃፌዳ ላዔንꬆ ኪታይ፥ ጳዉሎሲ ማታ ባሬና ማዲያኔ ኦሱዋ ባሬናና ኢቲፔ ኦꬂያ ዎዳላ፥ ፂሞቶሳ ዞሬዳ ዞሪያ ኦይቄዳዋ። ኣ ዞሪያፔ ዳሪያ ባጋይ ዳንዳያን ጌንጫና ቤሴ ጊያዋ። ፂሞቶሳው ዞሪያኔ ሜንꬄꬁዋ ቃላይ ኢሜቴዳዌ፥ ዬሱሲ ኪሪስቶሳባ ኣማኔቲያዋ ጊዲዴ ማርካታናዳን፥ ሚሺራቹዋ ቃላኔ ኤጫ ቃላ ጫቁዋ ቲሚርቲያ ሚኒሲዴ ኦይቃናዳኒኔ ሜቲያባይኔ ኤቄቲያባይ ዳሮፔካ ታማሪሲያዋኒኔ ሚሺራቹዋ ቃላ ኦዲያዋን ሚናናሳ።
ፂሞቶሲ ኤያቴꬃን ኦሴቲያ ፓꬄና ሜላ ፓሉማፔ ሃካና ማላ፥ ዱማ ሚኖ ኦዱ ኣው ኦዴቴዳ። ኣዪሲ ጎፔ፥ ሄዋ ማላ ኦዱ ሲሲያዋንታ ባዪዚያዋፔ ኣቲን፥ ሃራ ኢ ኢሚያ ጎዒ ባዋ።
ሄዋን ኡባን ፂሞቶሲ ሃሳያናው ቤሲያባይ ጳዉሎሳ ዴዑዋኔ ኣ ሃኖታ ሎዖ ቆፋ፥ ሄዋፔካ ኣ ኣማኑዋ፥ ኣ ጌንጩዋ፥ ኣ ሲቁዋ ኣ ዳንዳያኔ ዬዴሳን ኣ ጋኬዳ ሜቱዋ ሌሚሱዋን ካላናዳና።
ሼምፓቱዋ ኡባቱዋሲ ኢሜቴዳ ቃንꬃ ቆፋቱዋ
ጌሉዋ (1፡1-2)
ፂሞቶሳው ኢሜቴዳ ማቁዋ (1፡3-2፡13)
ኣሳይ ካዲያ ዎዴ ኣማኔቲ ቤቱሳ (2፡14-4፡5)
ሄ ዎዴ ዴዒያባቱዋኔ ኮሺያ ካሌꬂያ ኦጋቱዋ (4፡6-18)
ዉርሴꬃ ቁቲያ (4፡19-22)
1
ታኒ ጳዉሎሲ፥ ፆሳይ ኢማና ጌዳ ኪሪስቶሲ ዬሱሳና ኑሲ ዴዒያ ዴዑዋባ ኦዳናው፥ ፆሳይ ጌዳዋዳን፥ ኪሪስቶሲ ዬሱሲ ኪቴዳዌ፥ ታ ሲቆ ናዓ ፂሞቶሳው ሃ ዳቢዳቢያ ፃፋይ።
ፂሞቶሳው ኢሜቴዳ ዞሪያ
ፆሳ ኣዉዋፔኔ ኑ ጎዳ ኪሪስቶሲ ዬሱሳፔ፥ ኣꬎ ኬካቴꬃይ፥ ማሮቴꬃይኔ ሳሮቴꬃይ ኔው ጊዶ።
ታ ዛራቱ ኦꬄዳዋዳን፥ ታኒካ ታና ዞሪያ ጌሻ ዎዛናፔ ኦꬂያ ፆሳ ቃማኔ ጋላሲ ዎሲያ ዎሳን ኡባ ዎዴ ኔና ሃሳዪያ ዲራው፥ ኣ ጋላታይ። ታኒ ኔ ኣፎꬃ ሃሳያ ሃሳያዴ ናሼታና ማላ፥ ኔና ቤዓናው ዳሮ ላሞታይ።
ኔናን ዴዒያ ዎርዶ ባይና ኣማኑዋ ሃሳያይ። ሄ ኣማኑ ቤኒ ኔ ዳይ ዳይ ሎይዲኒኔ ኔ ዳይ ኤዉኒቂን ዴዒያ ኣማኑዋ ማላ፤ ቃሲ ኔናኒካ ሄዌ ዴዒያዋ ኤራዲ። ሄዋ ዲራው፥ ታኒ ታ ኩሺያ ላዑዋ ኔ ቦላ ዎꬄዳ ዎዴ፥ * ታኒ ታ ኩሺያ ላዑዋ ኔ ቦላ ዎꬄዳ ዎዴ፡ ሃዌ ቤሲያዌ፥ ኣማኒያ ኣሳ ካሌꬃናዳን ጌሻ ኣያናይ ኦሱዋሲ ዶሪና ቱማቴꬃን ካሌꬂያዋንቱ ቃላ ኦዳናው ዎይ ታማሪሳናው ፆሳይ ኦኬዳዋንቱ ቦላን ባሬንቱ ኩሺያ ዎꬂዴ ዎሲያዋ ቤሴ። 1ፂም 1፡4 ፄሊቴ። ፆሳይ ኔው ኢሜዳ ኢሙዋ ኔኒ ዶሺሴና ማላ፥ ኔና ሃሳዪሳይ። ኣዪሲ ጎፔ፥ ፆሳይ ኑሲ ዎልቃ፥ ሲቁዋኔ ኑ ሁጲያ ናጊያዋ ኢሚያ ጌሻ ኣያና ኢሜዳፔ ኣቲን፥ ያሻ ኣያና ኢሚቤና።
ሲሚ፥ ኑ ጎዳው ማርካቲያዋን ዎይ ኣ ዲራው ቃሹዋን ዴዒያ ታዋንካ ዬላቶፓ። ሺን ፆሳይ ኔው ኢሚያ ዎልቃ ኬናን ታናና ሚሺራቹዋ ቃላው ዋዬታ። ፆሳይ ባሬ ቆፋኒኔ ባሬ ኣꬎ ኬካቴꬃን ኑና ኣሺዴ፥ ባሬ ኣሳ ኦꬃናው ፄሶዋፔ ኣቲን፥ ኑኒ ኦꬄዳ ኦሱዋ ዲራው ጊዴና። ኢ ሃ ኣꬎ ኬካቴꬃ ኪሪስቶሲ ዬሱሳ ባጋና ዎዲ ዶሜታናፔ ካሴ ኑሲ ኢሜዳ። 10 ሺን ሃዒ ሃ ኣꬎ ኬካቴꬃይ ኑና ኣሺያ ኪሪስቶሲ ዬሱሳ ዩሳን ኑሲ ቆንጬዳ። ቃሲ ሃይቁዋ ዎልቃካ ኢ ꬋዪሴዳ። ዎንጋላ ሚሺራቹዋ ባጋና ባዬና ዴዑዋ ኑሲ ቆንጪሴዳ።
11 ታኒ ዬሱሲ ኪቴዳዋኔ ኣዪሁዳ ጊዴና ኣሳ ታማሪሲያዋ ጊዳዴ፥ ዎንጋላ ሚሺራቹዋ ኦዳና ማላ፥ ፆሳይ ታና ዶሬዳ። 12 ቃሲ ታኒ ሃ ሜቱዋ ኣኪያዌ ሄዋ ዲራሳ። ሺን ታኒ ኣማኔዳዋ ኤሪያ ዲራው፥ ዬላቲኬ። ቃሲ ኢ ታው ኢሜዳ ሃዳራ ሄ ጋላሳይ ጋካናው፥ ኢ ናጋናው ዳንዳዪያዋ ኤራይ።
13 ታኒ ኔና ታማሪሴዳ ቱሙ ቃላ ሌሚሱዋ ኡዳ ኦዪቃዴ፥ ኪሪስቶሲ ዬሱሳን ኑሲ ዴዒያ ኣማኑዋኒኔ ሲቁዋን ዴዓ። 14 ኑ ጊዶን ዴዒያ ጌሻ ኣያና ባጋና ኔው ሃዳራ ኢሜዳ ሎዖባ ናጋ።
15 ኢሲያ ጊያ ቢታን ዴዒያ ኡባቱ ታፔ ባቃቴዳዋ ኤራሳ፤ ኡንቱንቱ ጊዶን ፒጌሉሲኔ ሄርሞጌኔሲ ዴዒኖ።
16 ሄኔሲፎሩ ታና ዳሮ ዎዴ ሜንꬄꬄዳ ዲራው፥ ጎዳይ ኣ ሶይ ኣሳው ማሮቴꬃ ኢሞ። ቃሲ ታኒ ቃሾ ጎሌን ዴዒያዋ ኢ ዬላቲቤና። 17 ሺን ሮሜ ጊያ ካታማ ጋኬዳሳና ታና ሎይꬂ ኮዪዴ ዴሜዳ። 18 ሄ ጋላሲ ጎዳፔ ማሮቴꬃ ዴማናዳን፥ ጎዳይ ኣው ኢሞ። ቃሲ ኤፌሶና ጊያ ካታማን ኢ ታና ኣይ ኬና ማዴዴንቶኔ ኔኒ ሎይꬃ ኤራሳ።

*1:6 ታኒ ታ ኩሺያ ላዑዋ ኔ ቦላ ዎꬄዳ ዎዴ፡ ሃዌ ቤሲያዌ፥ ኣማኒያ ኣሳ ካሌꬃናዳን ጌሻ ኣያናይ ኦሱዋሲ ዶሪና ቱማቴꬃን ካሌꬂያዋንቱ ቃላ ኦዳናው ዎይ ታማሪሳናው ፆሳይ ኦኬዳዋንቱ ቦላን ባሬንቱ ኩሺያ ዎꬂዴ ዎሲያዋ ቤሴ። 1ፂም 1፡4 ፄሊቴ።