28
ጳዉሎሲ ማልታ ጊያ ሃꬃን ዶዴቴዳ ሳዓ ቤዳ
ኑኒ ጋፃ ሳሮቴꬃን ኬሴዳ ዎዴ፥ ሄ ሃꬃን ዶዴቴዳ ሳዓይ ማልታ ጌቴቲያዋ ኤሬዶ። ሃꬃን ዶዴቴዳ ሳዓን ዴዒያ ኣሳቱ ኑሲ ዳሮ ኬካቴꬃ ኬኬዲኖ፤ ኢራይ ቡካናው ዶሜዳ ዲራዉኔ ሜጉዋ ዲራው፥ ታማ ኤꬂዴ፥ ኑና ኡባ ሞኬዲኖ።
ጳዉሎሲ ዳሮ ቃይፄሪያ ሚꬃ ሚፂዴ ታማን ዬጊሺን፥ ማርዛማ ሾሻይ ሴላ ዲራው ኬሲዴ፥ ኣ ኩሺያን ፃፄቲዴ፥ ኣ ዱኬዳ። ሃꬃን ዶዴቴዳ ሳዓን ዴዒያ ኣሳቱ ቂርጫንቲያ ሾሻይ ጳዉሎሳ ኩሺያን ፃፄቴዳዋ ቤዔዳ ዎዴ ኢቱ ኢቱዋሲ፥ «ቱሙ ሃ ቢታኒ ሼምፑዋ ዎꬊያ ኣሳ፤ ሃራይ ኣቶ ኣባፔ ኢ ኣቲናካ ኑ ፆሳ ፒርዳይ ኣ ፓፃ ዴዖ ጊቤና» ያጌዲኖ።
ሺን ጳዉሎሲ ባሬ ኩሺያፔ ቂርጫንቲያ ሾሻ ዉፃኪዴ፥ ታማን ኦሌዳ፤ ኣ ኣይኔ ኦꬂቤና። ኡንቱንቱ፥ «ኣ ቦላይ ጋፌ፤ ዎይ ኣኬኬናን ኩንዲዴ ሃይቄ» ያጊዴ ኣ ናጊኖ፤ ሺን ጮራ ዎዲያ ናጊዴ፥ ኣ ቦላን ኣይኔ ዱማቴዳባይ ꬋዪና፥ «ሃዌ ፆሳ» ያጊዴ ባሬንቱ ቆፋ ባሺ ኣጌዲኖ።
ሄዋ ሄራን ሃꬃን ዶዴቲ ኡቴዳ ሳዓ ካፑዋ ፑፒሊዮሳ ጊያዋሲ ጋዲ ዴዔ፤ ኢ ኑና ኢማꬃቴꬃ፥ ሄዙ ጋላሳ ሲቁዋን ሞኪ ሞዪዜዳ። ፑፒሊዮሳ ኣቡ ቆፁዋ፥ ሴላኔ ኡሉዋ ካꬋ ሳኬቲ ጊሲዴ ዴዔ፤ ጳዉሎሲ ኣ ሶይ ጌሊዴ፥ ኣው ፆሳ ዎሴዳ፤ ባሬ ኩሺያ ኣ ቦላ ዎꬂዴ፥ ኣ ፓꬄዳ። ሄዋፔ ጉዪያን፥ ሄ ሃꬃን ዶዴቴዳ ሳዓን ሃርጊያ ሃራ ኡባ ኣሳይካ ቃሲ ዪዴ ፓፄዳ። 10 ሄዋፔ ሲሚና ኑና ዳሮ ቦንቹዋ ቦንቼዲኖ፤ ኑኒ ማርካቢያን ባናው ዴንዴዳ ዎዴ፥ ኦጌው ኑና ኮሺያባ ኑሲ ኢሜዲኖ።
ጳዉሎሲ ማልታፔ ሮሜ ቤዳ
11 ሄዙ ኣጌናፔ ጉዪያን፥ ሃꬃን ዶዴቴዳ ሳዓን ባልጉዋ ኣꬂዴ፥ «ማንቴ ፆሳ» * ማንቴ ፆሳ፡ ሃዋንቱ ላዑ ኣቱማ ናናቱ፥ ካስቶሪኔ ፓሎኪሳ ጌቴቲያዋንቱ ዜዉሴ ናናቱዋ ጊዲዴ፥ ማርካቢያን ዴዒያ ኣሳቱዋ ናጊያ ፆሳቱዋ ጌቴቲዴ ፄሴቲኖ። ጊያ ኢስኪንዲሪያ ማርካቢያን ባናው ዴንዴዶ። 12 ኑኒ ሲራኩሴ ጊያ ካታማ ጌሊዴ፥ ያኒ ሄዙ ጋላሳ ኡቴዶ። 13 ሄዋፔ ዩዪዴ፥ ሬጊዩሜ ጊያ ካታማ ጋኬዶ። ኢቲ ጋላሳፔ ጉዪያን፥ ኣዋይ ኬሲያሳ ፄሊያ ዎዴ ኡሼቻ ዱጌሃ ባጋ ጫርኩ ጫርኪና፥ ዎንቲሳ ጋላሲ ፑቲያሉሳ ጊያ ካታማ ዬዶ። 14 ሄዋን ኑኒ ኢቲ ኢቲ ኣማኒያዋንታ ዴሚና፥ ባሬንቱና ላፑ ጋላሳ ኡታና ማላ፥ ኑና ዎሴዲኖ፤ ሄዋፔ ቃሲ ሮሜ ዬዶ።
15 ሮሜን ዴዒያ ኣማኒያዋንቱ ኑባ ሲሲዴ፥ ኣፊያሳ ጌያኔ «ሄዙ ኣቂያሳ ጌቴቲያሳ» ጋካናሲ ኑና ሞካናው ዬዲኖ፤ ጳዉሎሲ ኡንቱንታ ቤዔዳ ዎዴ ፆሳ ጋላቲዴ፥ ዎዛናን ሚኒሴዳ።
ጳዉሎሲ ሮሜን ታማሪሴዳ
16 ኑኒ ሮሜ ጌሌዳ ዎዴ፥ ጳዉሎሲ ባሬና ናጊያ ዎታዳራና ባሬካ ዴዓናዳን ኡዴቴዳ።
17 ሄዙ ጋላሳፔ ጉዪያን፥ ጳዉሎሲ ኣዪሁዳቱዋ ካፓቱዋ ባሬኮ ፄሴዳ፤ ኡንቱንቱ ሺቄዳ ዎዴ፥ ኡንቱንታ ሃዋዳን ያጌዳ፤ «ታናዳን ኣማኒያዋንቶ፥ ታኒ ኑ ኣሳ ዎይ ኑ ኣዋቱዋ ዎጋ ኢታባ ኣይኔ ኦꬄናን፥ ታና ዬሩሳላሜን ቃቺዴ፥ ሮሜ ኣሳሲ ኣꬂዴ ኢሜዲኖ። 18 ኡንቱንቱ ታና ቢዴዳዋፔ ጉዬ፥ ሃይቃናው ቤሲያባይ ታ ቦላ ኣይኔ ባዪና ዲራው፥ ታና ቢላናው ኮዬዲኖ። 19 ሺን ሄዋ ኣዪሁዳቱ ኤኖ ጌናን ኢፄዳ ዎዴ፥ ‹ታባ ቄሳሬ ፒርዶ› ጋናዌ ታና ኮሼዳፔ ኣቲን፥ ታኒ ታ ዛሪያ ሞቲያባይ ታው ዴዒና ጊዴና። 20 ታኒ ሂንቴንቱና ጋኬታናዉኔ ሃሳያናው ሂንቴንታ ፄሴዳዌ ሄዋሳ፤ ኣዪሲ ጎፔ፥ ኢስራዔሊያ ኣሳይ ናሼቻን ናጊያዋ ዲራው ታኒ ሃ ሳንꬃላታን ቃሼታዲ» ያጌዳ።
21 ኣዪሁዳ ጪማቱ ጳዉሎሳ፥ «ኑኒ ዪሁዳፔ ኔባው ዳቢዳቢያ ኣኪቤይኮ። ኑ ኢሻቱዋፔካ ሃራይ ኣቶ፥ ኢቱካ ዪዴ፥ ኔባ ኦዲቤና፤ ዎይ ኔ ሱንꬃ ባዪዚዴ፥ ኑሲ ኦዲቤና። 22 ሺን ሄ ኣሳ ሱንꬃ ኡባሳን ኣሳይ ባዪዚዴ ሃሳዪያዋ ኑኒ ኤሪያ ዲራው፥ ኔ ቆፋ ሲሳናው ኮዬቶ» ያጌዲኖ።
23 ኡንቱንቱ ባሬንቱ ያና ጋላሳ ጳዉሎሳው ኬሪዴ፥ ሄ ጋላሲ ጮሪዴ ኢ ዴዒያሳ ዬዲኖ፤ ኢካ ኡንቱንቶ ፆሳ ካዉቴꬃባ ማርካቴዳ። ቃሲ ኡንቱንቱ ዬሱሳባ ኣማናና ማላ፥ ሙሴ ሂጊያፔኔ ናባቱ ፃፌዳዋፔ ኣኪዴ ኡንቱንታ ታማሪሲዴ፥ ዎንታፔ ኦማርሲ ጋካናው ሎይꬂ ኦዴዳ። 24 ባጋቱ ጳዉሎሲ ጌዳዋ ኣማኔዲኖ፤ ሺን ባጋቱ ኣማኒቤይኪኖ። 25 ኡንቱንቱ ባሬንቱ ጊዶን ዬዉዋ ኤኖ ጌናን ኢፄዳ ዎዴ፥ ጳዉሎሲ ኢቲባ ጌዳዋፔ ጉዪያን ቤዲኖ፤ ኢ ሃዋዳን ያጌዳ፤ «ጌሻ ኣያናይ ኑ ኣዋቱዋሲ ናቢያ ኢሲያሳ ማፃፋን፥
26 ‹ኔኒ ሄ ኣሳኮ ባዴ ሃዋዳን ጋ፤
«ሂንቴንቱ ሲሳ ሲሳና፥
ሺን ሂንቴንቶ ጌሌና፤
ሂንቴንቱ ፄላ ፄላና፥
ሺን ቤዒኪታ።
27 ኣዪሲ ጎፔ፥ ሃ ኣሳ ዎዛናይ ጉዙሜዳ፤
ባሬንቱ ሃይꬃ ቱሊሴዲኖ፤
ባሬንቱ ኣዪፊያካ ጪሉሜዲኖ።
ሄዌ ባዌንቶ፥ ባሬንቱ ኣይፊያን ቤዓና፤
ኡንቱንቱ ሃይꬃይካ ሲሳና፤
ኡንቱንቱ ዎዛናይካ ኣኬካና፤
ኡንቱንቱ ታኮ ፆሳኮ ሲማና።
ቃሲ ታኒካ ኡንቱንታ ፓꬃና»
ያጋ› ያጌዳ። ኢሳ 6፡9-10
28 «ሲሚ ሃዌ ፆሳ ኣቶቴꬃይ፥ ኣዪሁዳ ጊዴናዋንቶ ኪቴቴዳዌ ሂንቴንቶ ኤሬቶ። ቃሲ ኡንቱንቱካ ሲሳና» ያጌዳ።
29 [ጳዉሎሲ ሄዋ ጌዳዋፔ ጉዪያን፥ ኣዪሁዳቱ ባሬንቱ ጊዶን ዳሮ ፓሉሜቲዴ ቤዲኖ።] ዱማ ዱማ ማፃፋቱ ሃዋ ጉጂያዌ፥ ጳዉሎሲ ሃዋ ጌዳዋፔ ጉዪያን ጊያዋና።
30 ጳዉሎሲ ኪራ ጎሊያን ላዑ ላይꬃ ኩሜንꬃ ዴዒዴ፥ ባሬኮ ዪያ ኡባ ሞኬ። 31 ባሬና ኦኒኔ ዲጌናን ፆሳ ካዉቴꬃባኔ ጎዳ ዬሱሲ ኪሪስቶሳባ ኦዲዴ፥ ያዬናን ዳሪ ቆንጪሲዴ ታማርሴዳ።

*28:11 ማንቴ ፆሳ፡ ሃዋንቱ ላዑ ኣቱማ ናናቱ፥ ካስቶሪኔ ፓሎኪሳ ጌቴቲያዋንቱ ዜዉሴ ናናቱዋ ጊዲዴ፥ ማርካቢያን ዴዒያ ኣሳቱዋ ናጊያ ፆሳቱዋ ጌቴቲዴ ፄሴቲኖ።

28:27 ኢሳ 6፡9-10

28:29 ዱማ ዱማ ማፃፋቱ ሃዋ ጉጂያዌ፥ ጳዉሎሲ ሃዋ ጌዳዋፔ ጉዪያን ጊያዋና።