3
ፆሳ ኣሳይ ኦꬂያ ኦሱዋ
1-2 ኡንቱንቱ ሞዲያዋንቱሲኔ ማታይ ዴዒያዋንቱሲ ሞዴታናው፥ ኣዛዜታናዉኔ ሎዖ ኦሱዋ ኡባ ኦꬃናው ጊጌታናዳን ኡንቱንታ ሃሳዪሳ፤ ቃሲ ኡንቱንቱ ኦ ቦላኒኔ ኢታ ቃላ ሃሳዬና ማላ፥ ኦናናኔ ዋላቄቴና ማላ፥ ኣሳ ኡባ ኣሺኬቴꬃኔ ሲጋቴꬃ ቤሲያዋንታ ጊዳናዳን ዞራ። ኣዪሲ ጎፔ፥ ኑኒ ካሴ ኑ ሁጴዉካ ኤያቱዋ፥ ኣዛዜቴናዋንታ፥ ባሊያዋንታኔ ኣሙዋሲኔ ዱማ ዱማ ናሼቻሲ ኣዪሊያዳን ሞዴቲያዋንታ፤ ቃሲ ኢታቴꬃኒኔ ቃናቲያን ዴዒያዋንታ፤ ኣሳን ኢፄቲያዋንታኔ ኢቱ ኢቱዋካ ኢፂያዋንታ። ሺን ኑና ኣሺያ ፆሳ ኬካቴꬃይኔ ኣሳ ኢ ሲቂያ ሲቁ ቆንጬዳ ዎዴ፥ ኢ ባሬ ማሮቴꬃዳንካ፥ ኦራꬃ ዬሌቱሳን ሃኔዳ ጌዩሳኒኔ ጌሻ ኣያናን ኦራፄዳዋን ኑና ኣሼዳዋፔ ኣቲን፥ ኑኒ ፂሎ ኦሱዋ ኦꬄዳዋና ጊዴና። 6-7 ፆሳይ ባሬ ኣꬎ ኬካቴꬃን ኑኒ ፂላናዳኒኔ፥ ኢ ኢማና ጌዳ ሜꬊና ዴዑዋ ላታናዳን፥ ኑና ኣሺያ ዬሱሲ ኪሪስቶሳ ባጋና ጌሻ ኣያና ኑ ቦላ ዳሪሲዴ ቲጌዳ። ሃ ሃሳያይ ኣማኔቴዳዋ፤ ፆሳ ኣሳቱ ሎዖ ኦሱዋ ኦꬃናው ጊጋናዳን፥ ሃ ዬዉዋ ኡንቱንቱሲ ኔኒ ሚኒሳዴ ኦዳናው ኮያይ፤ ሃዋንቱ ኣሳው ሎዓኔ ጎዒያዋንታ። ሺን ኤያቴꬃ ፓሉማፔ፥ ዛሪያ ፓይዲያዋፔ፥ ዋላሳፔኔ ሂጊያባን ዋላቄቲያዋፔ ናጌታ። ኣዪሲ ጎፔ፥ ሄዋንቱ ጎዔናዋንታኔ ማዴናዋንታ። 10-11 ሻኮቴꬃ ሜꬊያ ኡራይ ጌላ ኣሳ ጊዲያዋኔ ባሬ ሁጲያን ፒርዲዴ ናጋራ ኦꬂያዋ ኤራዴ፥ ኢቲ ጌዴ ዎይ ላዑ ጌዴ ኣ ሴሬዳዋፔ ጉዪያን፥ ሄዋ ማላቲያ ኣሳፔ ሻኬታ።
ዉርሴꬃ ዞሪያ
12 ታኒ ኣርፄማሳ ዎይ ቲኪቆሳ ኔኮ ኪቲያ ዎዴ፥ ኔኒ ታኮ ኒቆጲሊዮና ያናው ሚና። ኣዪሲ ጎፔ፥ ታኒ ባልጉዋ * ባልጉዋ፡ ጊሪኬ ቃላንካ ኢራይ ቡኪያ ዎዲያ ጊዲያዋ ኦዴ። ኢንጊሊዜꬁዋን ‹ዊንቴር› ጊያዋ። ያኒ ሻጫናው ቆፋ ቃቻዲ። 13 ሂጊያ ኤሪያ ዜናሲኔ ኣጲሎሲ ኦጊያ ቢያ ዎዴ፥ ኡንቱንቱሲ ኣያይኔ ፓጬና ማላ፥ ኡንቱንታ ሎይꬃ ማዳ። 14 ኑ ኣሳይካ ማዴና ኣሳ ጊዲዴ ኣቴና ማላ፥ ባሬንታ ሎይꬂ ኮሺያዋ ዴማናው፥ ሎዖ ኦሱዋ ሚኒዴ ኦꬂያዋ ታማሪኖ።
15 ታናና ዴዒያ ኡባቱ ኔና ሳሮ ሳሮ ጌዲኖ። ኑና ኣማኑዋን ሲቂያዋንታ ሳሮ ሳሮ ጋ። ፆሳ ኣꬎ ኬካቴꬃይ ሂንቴናና ኡባና ኢቲፔ ጊዶ። ኣሜንዒ።

*3:12 ባልጉዋ፡ ጊሪኬ ቃላንካ ኢራይ ቡኪያ ዎዲያ ጊዲያዋ ኦዴ። ኢንጊሊዜꬁዋን ‹ዊንቴር› ጊያዋ።