ጳዉሎሲ
ፒሊሞናው
ፃፌዳ ኪታ
ጌሉዋ
ፒሊሞኒ ኤሬቴዳ ኣማኒያ ኣሳ፤ ኢ ቆላሲያሳ ዎሳ ጎሊያ ኣሳ ጊዴናን ዋዪ ኣጋና። ፒሊሞናው ኣናሲሞሳ ጊያ ኣይሊ ዴዔ። ሄ ኣይሊ ባሬ ጎዳፔ ቤቲዴ ቤዳ ዎዴ፥ ቃሾ ጎሌን ዴዒያ ጳዉሎሳና ጋኬቴዳ። ኣናሲሞሲ ጳዉሎሳ ባጋና ዬሱሳ ኣማኔዳ። ጳዉሎሲ ፒሊሞናሲ ፃፌዳ ኪታይ ፒሊሞኒ ጉዬ ሲሚ ቢዴ ዴዒያ ባሬ ቆማና ሲጌታናዳን፥ ሄዋ ሃሳዪሲያዋ። ሄዋ ቦላካ ሃዒ ኣናሲሞሲ ኣማኒያ ኣሳ ጊዴዳ ዲራው፥ ሃዋፔ ሲንꬃው ኣማኒያ ኢሻዳን ኣ ሞኪ ኣካናፔ ኣቲን፥ ቆማዳን ኣ ፄሌናዳን ኣው ኦዴ።
ሼምፓቱዋ ኡባቱዋሲ ኢሜቴዳ ቃንꬃ ቆፋቱዋ
ጌሉዋ (1-3)
ፒሊሞናሲ ጳዉሎሳ ጋላታ (4-7)
ጳዉሎሲ ኣናሲሞሳ ዲራው ሺሼዳ ሚኖ ኦሻ (8-22)
ዉርሴꬃ ቁቲያ (23-25)
1
ታኒ ጳዉሎሲ፥ ዬሱሲ ኪሪስቶሳ ዲራው ቃሹዋን ዴዒያዌኔ ኑ ኢሻ ፂሞቶሲ፥ ኑናና ኦꬂያ ኑኒ ሲቂያ ፒሊሞናው፥ ኔ ጎሌን ሺቂያ ኣማኒያዋንቶ፥ ኑ ሚቻቲ ኣፊቢሲኔ ኑናና ኢቲፔ ዴዒያ ኪሪስቶሳ ዎታዳራ ኣርኪፖሳው ሃ ዳቢዳቢያ ፃፌቶ። ቆል 4፡17
ፆሳ ኑ ኣዉዋፔኔ ኑ ጎዳ ዬሱሲ ኪሪስቶሳፔ ኣꬎ ኬካቴꬃይኔ ሳሮቴꬃይ ሂንቴንቱሲ ጊዶ።
ፒሊሞና ሲቁዋኔ ኣማኑዋ
4-5 ኔኒ ፆሳ ኣሳቱዋ ሲቂያዋኔ ጎዳ ዬሱሳ ኣማኒያዋ ታኒ ሲሲያ ዲራው፥ ፆሳ ዎሳዴ ኔና ሃሳዪያ ዎዴ ኡባን፥ ታ ፆሳ ጋላታይ። ኔኒ ኔ ኣማኑዋ ሃራቱዋና ሻኪያዌ ኑሲ ኪሪስቶሲ ዬሱሳ ባጋና ዪያ ሎዖባ ኡባ ኤሪሳና ማላ፥ ታኒ ፆሳ ዎሳይ። ኣዪሲ ጎፔ፥ ፆሳ ኣሳቱዋ ዎዛናይ ኔ ኪታን ሚኔዳ ዲራው፥ ታ ኢሻው፥ ታኒ ኔ ሲቁዋን ዳሮ ናሼቻኔ ሜንꬄꬁዋ ዴማዲ።
ኣናሲሞሲ ፒሊሞናኮ ሲሜዳ ሲሙዋ
ሄዋ ዲራው፥ ኔኒ ኦꬃናው ቤሲያዋ ኦꬃና ማላ፥ ታኒ ኔና ኣዛዛናው ኪሪስቶሳ ባጋና ፃሎፔካ፥ ታኒ ጳዉሎሲ ጪሜዳዌ፥ ኪሪስቶሲ ዬሱሳው ሃዒካ ቃሹዋን ዴዒያዌ፥ ሲቁዋ ዲራው፥ ኔና ዎሳይ። 10 ታኒ ቃሹዋን ዴዓዴ ኣው ኣዉዋ ጊዴዳ ታ ናዓ ኣናሲሞሳ * ኣናሲሞሳ፡ ጊያ ሱንꬃ ቢሌꬃይ፥ ግሪኪያ ቃላን ጎዒያዋ ዎይ ማዲያዋ ጉሳ። ዲራው፥ ኔና ዎሳይ። ቆል 4፡9 11 ኢ ካሴ ኔና ጎዔና፤ ሺን ሃዒ ኔናካ ታናካ ቱሙ ጎዔ።
12-13 ታኒ ዎዛናፔ ዶሲያ ኣናሲሞሳ ኔኮ ዬዶዌ ታ ዎዛና ዬዶዋ። ታኒ ዎንጋላ ዲራው ቃሼታ ኡታ ዴዒሺን፥ ኔና ኮቺዴ፥ ታና ማዳና ማላ፥ ታ ማታን ኣ ኣሻናው ኮያይ። 14 ሺን ኔኒ ኔ ሼኒያዳን ኦꬃናዋ ኮያይፔ ኣቲን፥ ኔናና ዞሬቴናን ዎልቃን ኣይኔ ኦꬃናው ኮዪኬ።
15 ኣናሲሞሲ ጉꬃ ዎዲያ ኔፔ ሻኬቴዳዌ፥ ኦኒ ኤሪ ሲሚዴ፥ ኡባ ዎዴካ ኔናና ዴዓናሴንቶኔ። 16 ሲሚ ሃዋፔ ሲንꬃው ኣናሲሞሲ ኣይሊያ ጊዴና፤ ሺን ኣይሊያፔ ኢ ሎይꬂ ኣꬌ፤ ኢ ታው ኣይ ኬና ሲቆ ኢሼ! ቃሲ ኢ ኔው ኣሳ ባጋናካ ጎዳ ባጋናካ ኣይ ኬና ኣꬌዳ ኢሻ ጊዳንዴሻ!
17 ሲሚ ኔኒ ታና ኔ ላጌꬃ ጊያዋ ጊዶፔ፥ ታና ሞኪያዋዳን፥ ኣ ሞካ። 18 ኢ ኔው ባዪዜዳባይ ዎይ ኣ ቦላ ኔው ኣጩ ዴዖፔ፥ ታፔ ጪጋ ኣካ። 19 ሄ ኣጩዋ ታኒ ጪጋና ጋዴ፥ ታኒ ጳዉሎሲ ታ ኩሺያን ፃፋይ። ኔኒ ታው ኔ ሼምፑዋ ኣጮታ ኡቴዳዋ ታኒ ኔና ሃሳዪሳናው ኮሼና።
20 ኤ፥ ታ ኢሻው፥ ጎዳ ባጋና ኔፔ ማዱዋ ዴማናው ኮያይ። ኪሪስቶሳ ባጋና ታና ሜንꬄꬃ። 21 ታኒ ጌዳዋፔ ዳሩዋ ኔኒ ኦꬃናዋ ኤራዴ፥ ቃሲ ኔ ታው ኣዛዜታናዋካ ኣማናዴ፥ ሃዋ ኔው ፃፋይ።
22 ቃሲ ሂንቴንቱ ኤሌካ ታው ኢማꬃይ ሼምፒያ ጎሊያ ጊጊሲቴ። ኣዪሲ ጎፔ፥ ፆሳይ ሂንቴንቱ ዎሳን ታና ሂንቴንቱሲ ጉዬ ዛሪዴ ኢማና ጋዴ ቆፓይ።
ዉርሴꬃ ሳሮታ
23 ኪሪስቶሲ ዬሱሳ ዲራው፥ ታናና ቃሹዋን ዴዒያ ኤፓፊሪ ኔና ሳሮ ሳሮ ጌ። 24 ቃሲ ታናና ኢቲፔ ኦꬂያ ማርቆሲ፥ ኣሪስፂሮኮሲ፥ ዴማሲኔ ሉቃሲ ኔና ሳሮ ሳሮ ጊኖ።
25 ጎዳ ዬሱሲ ኪሪስቶሳ ኣꬎ ኬካቴꬃይ ሂንቴንቱ ኣያናና ጊዶ።

1:2 ቆል 4፡17

*1:10 ኣናሲሞሳ፡ ጊያ ሱንꬃ ቢሌꬃይ፥ ግሪኪያ ቃላን ጎዒያዋ ዎይ ማዲያዋ ጉሳ።

1:10 ቆል 4፡9