ኢብራዌ ኣሳው
ፃፌቴዳ ኪታ
ጌሉዋ
ሃዌ ጳዉሎሲኔ ጴፂሮሲ ፃፌዳዋዳን ኪታ ጊዴናን ቲሚርቴ ጊዲዴ ፃፌቴዳዌ፥ ዎልቃማ ቱጋይ ጋኪና፥ ኣማኑዋ ኣጋናው ማቴዳ ኣማኒያ ኣሳቱዋሳ (10፡32-39)። ሃ ማፃፋ ፃፌዳዌ ኦኔንቶ ኤሬቴና። ሃ ፃፊያ ሁጴ ቆፋይ ኮይሮቲዴ ኡንቱንቱን ዴዒያ ሲቁዋኮ ሲማናዳን ዬሱሳ ꬎቃቴꬃ ቤሲዴ ኡንቱንታ ዞሬ። ሄ ፃፊ ኢብራዌ ኣማኒያዋንቱሲ ሚኒሲ ኦዲያዌ ዬሱሲ ኪሪስቶሲ ቱማኔ ፆሳ ፖሎ ቆንጬꬃ ጊዲያዋና። ሃ ኣማኒያዋንቱ ባሬንቱ ኣማኑዋን ሚናና ማላ፥ ኡንቱንታ ሜንꬄꬄ። ኢ ሄዋ ኦꬂዴ ሄዙ ቱማቱዋ ቆንጪሲዴ ቤሴ፡
1. ኢ ኣኬዳ ሜቱዋ ባጋና ባሬ ኣዉዋሲ ቱሙ ኣዛዜቴዳ ዬሱሲ ፆሳው ሜꬊና ናዓ። ኢ ፆሳ ናዓ ጊዴዳ ዲራው፥ ኤጫ ቃላ ጫቁዋ ዎዲያን ቲምቢቲያ ኦዲያዋንቱፔ፥ ኪታንቻቱዋፔኔ፥ ሃራይ ኣቲን፥ ሙሴፔካ ሎይꬂ ኣꬊያዋ።
2. ዬሱሲ ኤጫ ቃላ ጫቁዋ ቄሳቱዋፔ ሎይꬂ ኣꬊያ፥ ሜꬊና ቄሳ ጊዲያዋ ፆሳይ ባሬ ሁጴው ኦዴዳ።
3. ዬሱሳ ባጋና ኣማኒያዌ ናጋራፔ፥ ያሻቴꬃፔኔ ሃይቁዋፔ ኣቴ። ዬሱሲ ቄሳቱዋ ኡባቱዋ ካፑዋ ጊዲያ ዲራው፥ ካሴ ኢብራዋቱዋ ኣማኑዋ ዎጋቱዋኒኔ ሜሄቱዋ ያርሹዋን ኩዋዳን ቤቲያ ኣቶቴꬃ ሃዒ ቱማ ጊዳናዳን ኡዴዳ።
ፃፊ ኢስራዔሊያ ኣሳ ታሪኪያን ዳሮ ኤሬቴዳ ኣሳ ኣማኑዋ ሌሚሱዋዳን ጎዔቲዴ (ሼምፑዋ 11)፥ ሃ ማፃፋ ናባቢያ ኣሳቱ ባሬንቱ ኣማኑዋን ሚናናዳን ቆፊሴ። ሄዋዳንካ (ሼምፑዋ 12) ናባቢያዋንቱ ባሬንቱ ኣይፊያ ዬሱሳ ቦላን ቲሺ ኡዲ ዎꬂዴ፥ ባሬንቱ ኣማኑዋን ሚናናዳኒኔ ኣይ ማላ ሜቱኔ ዋዪ ጋኮፔካ፥ ኡንቱንቱ ጌንጫናዳን ዞሬ። ዉርሴꬃን ቃሲ ዞሪያኔ ኣኬኪሱዋ ቃላ ኢሚያዋን ዉርሴ።
ሼምፓቱዋ ኡባቱዋሲ ኢሜቴዳ ቃንꬃ ቆፋቱዋ
ጌሉዋ፡ ፆሳይ ዬሱሳን ቆንጬዳዋ (1፡1-3)
ኪሪስቶሲ ኪታንቻቱዋፔ ቦላ ጊዲያዋ (1፡4-2፡18)
ኪሪስቶሲ ሙሴፔኔ ኢያሱፔ ቦላ ጊዲያዋ (3፡1-4፡13)
ኪሪስቶሳ ቄሳቴꬃ ꬎቃቴꬃ (4፡14-7፡28)
ኪሪስቶሳ ቃላ ጫቁዋ ꬎቃቴꬃ (8፡1-9፡23)
ኪሪስቶሲ ያርሼቴዳዌ ኦዋፔኔ ዳሪያዋ (9፡23-10፡39)
ኣማኑዋ ዳሮቴꬃ (11፡1-12፡29)
ፆሳ ናሼቹሳ (13፡1-19)
1
ፆሳይ ባሬ ናዓ ባጋና ሃሳዬዳ
ፆሳይ ቤኒ ዎዴ፥ ኑ ኣዎቱ ናባቱዋ ባጋና ዱማ ዱማ ኦጊያኒኔ ዳሮ ዎዲያን ሃሳዬዳ። ሺን ሃ ዉርሴꬃ ዎዲያን፥ ኡባባ ኣ ላቲሲዴ፥ ዬሌታ ኣ ባጋና ሜꬌዳ ባሬ ናዓ ባጋና ኑሲ ሃሳዬዳ። ናዓይ ፆሳ ቦንቾ ፖዑዋ ጶሌ፤ ቃሲ ኩሜንꬃ ፆሳ ኤሻ ኣኪዴ፥ ባሬ ዎልቃማ ቃላን ሃ ሳዓ ናጌ፤ ያቲዴ ኣሳ ናጋራፔ ጌሺዴ፥ ኡባፔ ቦላ ፆሳፔ ኡሼቻ ባጋና * ኡሼቻ ባጋና፡ ቦንቹዋኔ ዎልቃሳ ጊዲያዋ ቤሴ። ሳሉዋን ኡቴዳ።
ፆሳ ናዓይ ኪታንቻቱዋፔ ቦላ
ፆሳይ ኣው ኢሜዳ ሱንꬃቴꬃይ ኪታንቻቱዋፔ ꬎቃ ጊዲያዋዳንካ፥ ኡንቱንቱፔ ኣ ሎይꬂ ꬎቁ ኦꬄዳ። ኣዪሲ ጎፔ፥ ፆሳይ ባሬ ኪታንቻቱዋፔ ኦና፥
«ኔኒ ታ ናዓ፤
ታኒ ሃቼ ኔው ኣዉዋ ጊዳዲ»
ጌዴ? ዎይ ቃሲ ኦና፥
«ታኒ ኣው ኣዉዋ ጊዳና፤
ኢካ ታው ናዓ ጊዳና»
ጌዴ? ማዝ 2፡7፤ 2ሳም 7፡14፤ 1ኦድ 17፡13 ቃሲ ፆሳይ ባሬ ባይራ ናዓ ሃ ሳዓ ዬዳና ሃኒዴ፥
«ታ ኪታንቻቱዋ ኡባቱካ ኣው ጎዪኒኖ»
ያጌዳ። ዛር 32፡43 ፆሳይ ኪታንቻቱዋባ ሃሳዪዴ፥
«ታኒ ታ ኪታንቻቱዋ ጫርኩዋ ኬሳይ፤
ቃሲ ታ ኦሳንቻቱዋካ ታማ ላጩዋ ኬሳይ»
ያጌ። ማዝ 104፡4 ሺን ባሬ ናዓዋ ሃሳዪዴ፥
«ፆሳው፥ ኔ ካዉቴꬃ ኦይዲ
ሜꬊ ሜꬊናው ዴዔ።
ኔ ካዉቴꬃ ፂሎቴꬃን ኣሃሳ። ማዝ 45፡6-7
ኔኒ ፂሎቴꬃ ሲቃዴ፤
ናቁዋ ኢፃዳ።
ፆሳይ፥ ኔ ፆሳይ ኔና
ኔ ላጌቱዋፔ ኣꬂዴ፥
ናሼቻን ኢሊሊሲያ ዛይቲያ ኦኬዳዌ ሃዋሳ»
ያጌ። 10 ፆሳይ ሃዋዳን ያጌ፤
«ጎዳው፥ ኮይሮ ኔኒ ሳዓ ሜꬋዳ፤
ሳሉዋካ ኔ ኩሺያን ሜꬋዳ። ማዝ 102፡25-27
11 ሄዋንቱ ኡባይ ꬋያና፤
ሺን ኔኒ ዴዓና።
ኡንቱንቱ ኡባይካ ኣፊላዳን ዉራና።
12 ኔኒ ኡንቱንታ ጋቢያዳን ዳኮያና፤
ቃሲ ኡንቱንቱ ኣፊላዳን ላሜታናዋንታ።
ሺን ኔኒ ኔናካ፤
ኔ ላይꬃይ ኡባካ ዉሬና»
ያጌ። 13 ሺን ፆሳይ ባሬ ኪታንቻቱዋፔ ኢቱዋኔ፥
«ታኒ ኔ ሞርኬቱዋ ኔኒ
ጌዲያን ዬꬊያዋ ኦꬃና ጋካናው፥
ሃዋን ታፔ ኡሼቻ ባጋን ኡታ»
ጊቤና። ማዝ 110፡1 14 ኪታንቻቱ ኡባይ ፆሳው ኦꬃናዉኔ ኣቶቴꬃ ዴማና ኣሳቱዋ ማዳናው ፆሳይ ኪቴዳ ኣያናቱዋ ጊዲኪኖዬ?

*1:3 ኡሼቻ ባጋና፡ ቦንቹዋኔ ዎልቃሳ ጊዲያዋ ቤሴ።

1:5 ማዝ 2፡7፤ 2ሳም 7፡14፤ 1ኦድ 17፡13

1:6 ዛር 32፡43

1:7 ማዝ 104፡4

1:8 ማዝ 45፡6-7

1:10 ማዝ 102፡25-27

1:13 ማዝ 110፡1