2
Woosa Golliyaa Woosaa
1-2 Nuuni Xoossaa malatiyaawan, geeshshatethaa ubbaan, sarotethaaninne ashikketethan de7ana mala, asaa ubbaw, kaatetoonne sunthatethay de7iyaa ubatoo, Xoossaa oochchanaw, woossanaw, gaannatanawunne galatanaw bessiyawaa ubbabaappe kasetaade taani neena erissay. 3-4 Asay ubbay attanaadaaninne tumatethaa eranaadan koyyiyaa nuuna ashshiya Xoossaa sinthan hawe lo77iyaabaanne nashechchiyaawaa. Ayissi gooppe, itti Xoossay de7ee; Xoossaappenne asaappe gidduwan gidiide gaannatiyaa ittu de7ee. Hewekka Kiristtoosi Yesuusa giya asaa. I asaa ubbaa wozanaw barena ubbaw immeedda. Xoossay bare wodiyaan asaa ubbaa wozanaw koyiyaawaa bessiyaa markkay hawaa. Taani Xoossaa qaalaa odiyaawaa, Yesuusi kiitteeddawaanne qassi ammanuwaaninne tumatethaan Ayihuda gidenna asaa tamaarissiyaawaa gidaade suntheteeddawe hawaassa. Taani worddotikke; tumuwaa haasayay.
Hewaa diraw, ubbasan de7iyaa attuma asay hanqquunne palumii baynnaan, bare geeshsha kushiyaa pude denthiide, Xoossaa woossanaadan, taani koyyay.
9-10 Hewaadan qassi maccawanttukka bessiyaa mayuwaa yashshatethaaninne barentta mooddiyaawan mayyino. Xoossaw yayyay giya macca asaa bessiyaawaadan, lo77obaa oothiyaawaanappe attin, huuphiya shurubbaa daddiyaawan, worqqaan woy inqquwaan, woy daro al77o afilaan barena alleeqqissoppino.
11 Maccawunna ubbabaani moodettaadde, co77u gaade tamaaru. 12 Taani maccawunna co77u gaade de7uu gayippe attin, attuma asaa tamaarissunne woy unttunttu bolla aawotuu giikke. 13 Ayissi gooppe, Addaami koyro medhetteedda; Hewaana guyyeppe medhettaaddu. Dom 2:7, 21-22 14 Hewaana cimettaade Xoossaa higgiyaa menthaadduppe attin, Addaami cimettibeenna. Dom 3:1-6 15 Shin maccawunna ammanuwan, siiquwan, geeshshatethaaninne barena mooddaade de7ooppe, naanaa yeliyaawaan attana. * Naanaa yeliyaawaan attana: Naanaa yeliyaawaan naagetta de7ana guussaa.

2:13 Dom 2:7, 21-22

2:14 Dom 3:1-6

*2:15 Naanaa yeliyaawaan attana: Naanaa yeliyaawaan naagetta de7ana guussaa.