3
Woosa Golliyaa Kaalethiyaawantta
Ooninne woosa golliya kaalethiyaawaa giddanaw koyyooppe, lo77obaa amotteedda giya haasayay tuma. Woosa golliya kaalethiyaa uray borissennawaa, itti machchatti xalalay de7iyaawaa, barena mooddiyaawaa, barena naagiyaawaa, barew bessiyaawaa oothiyaawaa, imathaa mokkiyaawaa, tamaarissanaw danddayiyaawaa, Tit 1:6-9 mathottennawaa, ashikketethaappe attin walaqettennawaa, palumettennawaa, shaluwaa siiqennawaa, naanay aw azazettiyaawaanne bonchchiyaawaa, qassi bare golliyaa ayissanaw danddayiyaawaa giddanaw bessee. Ayissi gooppe, itti uray bare golliyaa ayissanaw danddayennawaa gidooppe, Xoossaa ammaniyaawantta wooti ayissanaw danddayii?
Otoruwan sugettiidi, xalahiyaa kaappuu Xoossaa pirddan kunddeeddawaadan kunddenna mala, ooratha ammaneedda asaa giddanaw bessenna. Xalahiyaa kaappuwaa boriyaaninne phiriyaan gelenna mala, he uray woosa golliyaappe karenna de7iyaa asaan nashshettiyaawaa giddanaw bessee.
Woosa Gollen Maaddiyaawanttubaa
Hewaadan qassi woosa golliyaa maaddiyaawanttu asay bonchchiyaawantta, laa77u doonaa haasayennawantta, daro woyiniyaa eessaa ushennawantta, miishshaw yaaretennawantta, ammanuwaa xuuraa geeshsha wozanaa qofaan naagiyaawantta giddanaw bessee. 10 Hewanttu kasetiide paacettanaw koshshee. Paaciyaa aadhdhowaappe guyyiyan, woosa gollen oothiyaawantta gidiide oothino.
11 Hewaadankka qassi unttunttu machchatuu asay bonchchiyaawantta, zigirennawantta, barena mooddiyaawantta, ubbabaani ammanettiyaawantta giddanaw bessee.
12 Woosa golliyaa maaddiyaawe itti machchatti xalalay de7iyaawaanne qassi bare naanaanne bare golliya loythi ayissiyaawaa giddanaw bessee. 13 Ayissi gooppe, woosa golliya maaddiyaawantta gidiide, lo77o oosuwaa oothiyaawanttu barenttu huuphew wolqqaama bonchchuwaa demmiino; qassi Kiristtoosa Yesuusan barenttoo de7iyaa ammanuwaa loythi xaliide haasayanaw danddayiino.
Wolqqaama Xuuraa
14 Taani neekko ellekka baana gaade hawaa new xaafay. 15 Shin taani beennaan gami77ooppe, Xoossaa gollen neeni woota de7anaw bessintto erana mala xaafay. He gollii tumatethaw tuussaanne baaso gidiyaa de7uwa Xoossaa woosa golliya. 16 Nu ammanuwaa xuuray wolqqaama gidiyaawaa ooninne sidhanaw danddayenna.
Kiristtoosi ashuwan qoncceedda;
I xilluwaa gidiyaawaa Geeshsha Ayyaanay markkatteedda.
Kiitanchchatuukka A be7eeddino;
Ayihuda gidenna asay aabaa odina siseedda.
Sa7an de7iyaa asay A ammaneedda;
bonchchuwan I saluwaa beedda.

3:2 Tit 1:6-9