5
Am77etuwaa Zoreedda Zoriyaa
Cima asaa ne aabba bonchchiyawaadan bonchchappe attin, toochchoppa. Yalagatuwaa ne ishaadan, qassi cima macca asaa ne aattiidan, yalaga macca asaa ne michchattiidan, kumentha geeshshatethan bonchcha.
Bare xalalaa gideedda tumu am77etuwaa bonchcha. Shin am77attiw naanay woy naanaa naanay de7ooppe, he naanay Xoossaa malatiyaawaa barenttu soy asaa bessiyaawaaninne qassi hewaa oothiyaawan barentta yeleeddawanttu kushiyaa zaariyaawaa tamaarino. Ayissi gooppe, hewe Xoossaa nashechchiyaawaa.
Ayaa maaduukka baynna bare de7iyaa tumu am77atta Xoossay immana gaade nashechchan naaga uttaaddu. Qassi gallassinne qamma Xoossay izo maaddana mala, woossawunne oochchaw. Shin barena ishalissiyaa am77atta paxa de7ooppekka, iza hayqqadiggaaddu. Qassi ooninne unttuntta borenna mala, ha azazuwaa imma. Shin barenttuwoo qassi ubbaappe aathiide, bare soy asaw qoppenna uray oonanne gidooppe, hewe bare ammanuwaa kaddeeddawaa. Ammanenna asaappekka aadhdhiide aw iita.
Usuppun tammu laythay kumibeenna am77atti sunthaa maziggobiyaan xaafoppa. Hewaa bollan qassi iza itti asinaappe haraa gelabeennawunno giddanaw koshshee. 10 Naanaa dichchiyaawan, imathaa mokkiyaawan, geeshshatuwaa gediya meecciyaawan, waayyetteedda asaa maaddiyaawan, lo77o oosuwaa ubbaa kaalliyaawan, ha lo77o kiitaa kiitettiyaawan eretteeddawunno giddanaw bessee.
11 Shin yalaga am77etuwaa yokkonttu sunthaanna gatha xaafoppa. Ayissi gooppe, unttunttu barentta, asinaa gela gela giya wode, Kiristtoosa agganawantta. 12 Koyro ammanuwaa kadheedda diraw, unttunttu pirddettana. 13 Hewe baynnaan oosuwaa dhayiide itti golliyaappe hara golliyaa yuuyyiidde, hamettiyaawaa xalalaa gidennaan, barenttoo bessennabaa haasayiidde, zigirssaanne yewuwaan coo geliyaawaa tamaariino. 14 Hewaa diraw, nu morkketuu nu bolla haasayiyaa iitabaa demmenna mala, yalaga am77atuu asinaa geliide, na7a yeliide, barenttu golliya ayissana mala zoray. 15 Ayissi gooppe, hawaappe kase amareedda am77atuu Seexaanaa kaallanaw aggiide guye simmeeddino.
16 Ammaniyaa mishirattiw haqankka dabbo am77atuu de7ooppe, iza unttuntta maaddanaw bessee. Ammaniyaa asatuu maaduu bessiyaa tumu am77etuwaa maaddana mala, unttunttu ammaniyaawanttoo tooko gidoppino.
17 Loythi heemmiyaa cimatuu, qassi ubbaappe aathiide, qaalaa odiyaawaaninne tamaarissiyaawaan daaburiyaawanttu, dakko bonchchuwaa akkanaw bessiino. 18 Ayissi gooppe, Xoossaa Maxaafay, <<Uddumaan kathaa yedhdhiyaa booraa doonaa qachchoppa>> qassi, <<Oosanchchay bare dirgguwaa akkanaw bessee>> yaagee. Zar 25:4; Mat 10:10; Luq 10:7
19 Laa77u woy heezzu markkay baynnaan, woosa golliya cimaa mootiyaawaa sisoppa. Zar 17:6; 19:15 20 Haratuu yayyana mala, nagaraa oothiyaa ubbatuwaa asaa ubbaa sinthan seera.
21 Neeni aynne asaa deemuwaa xeellennan, ittuwa ittuwaappe dummayennan ha azazuwaa naagana mala, Xoossaaninne Yesuusi Kiristtoosan dooretteedda kiitanchchatuwa sinthan neena taani zoray. 22 O bollaaninne elleellaade ne kushiyaa wothoppa. Haratuwaa nagaraan geloppa. Neena geeshshatethan naaga.
23 Neeni ubba wode sakettiyaa dirawunne ne uluwaa diraw, guutha woyiniyaa eessaa ushappe attin, haathaa xalalaa ushoppa.
24 Itti itti asatuwaa nagaray be7anaw qoncce; unttunttu nagaray unttuntta pirddanaw unttunttuppe sinthaw aadhdhee. Shin haratuu nagaray guyyeppe qonccee. 25 Hewaadankka, lo77o oosuukka qonccee. Qonccibeennabaa gidooppenne, geemmanaw danddayenna.

5:18 Zar 25:4; Mat 10:10; Luq 10:7

5:19 Zar 17:6; 19:15