6
Aylletuwassi Imetteedda Zoriyaa
Xoossaa sunthaynne nu timirttii borettenna mala, aylletethaa morgge mithaa giddon de7iyaawanttu barena mooddiyaa godatoo bonchchuu bessiyawaa erino. Ammaniyaa asaa aylliya gideeddawanttoo unttunttu godatuu unttunttoo ishaa gidiyaa diraw, unttuntta kadhoppino. Shin barenttu kiitaan go77ettiyaawanttu unttunttu siiqiyaa ammaniyaawantta gidiyaa diraw, unttunttu kasewaappe aathiide oothanaw bessee.
Worddo Timirttiyaanne Tumu Duretethaa
Neeni ha yewatuwaa tamaarissanawunne odanaw bessee. 3-4 Ooninne dumma timirttiyaa tamaarissiyaawaa gidooppe, qassi nu Godaa Yesuusi Kiristtoosa tumu qaalaananne nu ammanuwaa timirttiyaanna gakettenna uray daro otorettee; aynne erenna. Qassi qaalaa bollan palumettanawunne walaqqetanaw unttunttoo giigenna qofay de7ee. Hewe qanaatiyaa, palumaa, boriyaa, iita sidhiyaa kaalethee. Qassi unttunttu huuphii oothenna. Tumatethay baynna asatuwaannakka palumaa kaalethee. Unttunttu Xoossaa malatiyaawan durettana giide qoppiino. Neeni he asatuwaappe shaaketta.
Shin taw de7iyaabay taw gidana giya uraa Xoossaa malatiyaawe dureyee. Ayissi gooppe, nuuni ha alamiyaa aynne ahibeykko; qassi aappe aynne afokko. Shin miyaabaynne mayyiyabay de7ooppe, hewe nuussi gidanawaa. Shin durettanaw koyyiyaawanttu paaciyaaninne phiriyaan geliino; qasi daro asaa bashshawunne dhayoo goochchi afiyaa daro eeyanne qohiyaa amuwan kunddiino. 10 Ayissi gooppe, shalluwaa siiqiyaawe iitatethaa ubbaw pulttuwaa. Ittu ittuu hewaa amottiiddi, ammanuwaappe balettiide, daro metuwan barentta qoheeddino.
Phawuloosi Ximootoosa Zoreedda Zoriyaanne Azazeedda Azazuwaa
11 Shin neenoo, Xoossaa asaw, hewaappe baqata. Xillotethaa, Xoossaa malatiyaawaa, ammanuwaa, siiquwaa, danddayaanne ashikketethaa kaalla. 12 Ammanuwaa baaxiyaa loytha baaxeta. Daro asaa sinthan lo77o markkaa markkattaade, neena Xoossay xeeseedda medhinaa de7uwaa oyqqa. 13 Ubbabaw de7uwa immiya Xoossaa sinthaaninne, qassi Phenxxeenaawiyaa Philaaxoosa geetettiyaa gadiya mooddiyaawaa sinthan lo77o markkaa markkatteedda Kiristtoosi Yesuusa sinthan taani neena hawaa azazay. Yoh 18:37 14 Nu Godaa Yesuusi Kiristtoosi qonccana gakkanaw, qitay bayinnaaninne borii baynnaan he azazuwaa naaga. 15 A qonccethaa, Itti sunthay de7iyaa anjjetteedda Xoossay, kaatatuwaa Kaatii, godatuwaa Goday, bare bessiyaa wodiyaan bessana. 16 Hayqqennawe itti A xalalaa. Ooninne Aakko shiiqanaw danddayenna poo7uwan de7ee. Ooninne A be7ibeenna; qassi be7anawukka danddayenna. Bonchchuunne medhinaa wolqqay aw gido. Amen77i.
17 Ha77i ha wodiyaan dure gidiyaawanttu otorettennaadaaninne qassi nuuni nashettanaadan, ubbabaa palahissiide Nuussi immiya de7uwa Xoossaan ammanettanawaappe attin, aadhdhiyaa duretethaan unttunttu ammanettennaadan, unttuntta azaza. 18 Unttunttu lo77obaa oothanaadan, lo77o kiitaan durettanaadan, keekiyaawanttanne haratuwaanna shaakki akkiyawantta gidanaadan azaza. 19 Hewaa yaatiyaawan unttunttu sinthaw mino baaso gidiyaa shalluwaa barenttoo shiishshino. Hewaappe guyyiyan, unttunttu tumu de7uwaa akkana.
20 Ximootoosaa, itti itti asay balaan eratethaa giyaa eeya palumiyaappenne mela haasayaappe baqataadde, new imetteedda hadaraa naaga. 21 Ayissi gooppe, ittu ittuu nuussi eratethay de7ee yaagiidde, ammanuwaa baleeddino.
Xoossaa aadho keekatethay hinttenanna ubbaanna gido.

6:13 Yoh 18:37