26
Pol tauna Festas be Agripa noḡodie ya gudutarana
Dabudine Agripa Pol ya riuena, “Tam yodi tamḡa aubaimma kwa giuna.” Dabudine Pol nimanama ya kaisuḡu be na gudutarama yai karena, “Guyau Agripa, taugu nuaguma ya verena da manaka taugu tam noḡome yà midi be Jius adi waiwavuma aubainama taugu yà gudutara munaḡeguna. Taugu nuaguma ya verena, baninama tam Jius adi vaivaima be adi waiḡinanama kuya katai kauedina. Vutuna aubainama taugu yàwai baḡamna da tam kwai beavaia kaueguna.
“Jius matabudi a katai kaueguna yau yawasanama nema è mia bakona gomana ḡaubogue da yodi. Pakane yau damma nopodie è miamiana, be muriḡa è naḡona Jerusalemma è miana. Inam raḡanine taugu Jerusalemma è miamiana, taudi a kataiegu da taugu Parisi. Be Parisi adi tarawatuma ya bagibagi kauana. Be deḡoda Jius taudi tima ḡoe, naumeki da taudi ta riuemna da yau giuma inam riukaua. Be yodi taumi ko etaetareguna, baninama taugu nopoguma e riuriuna da Mamaitua yaba matabudi e voivoiedina tamatamadama ḡarodie ya sausaugana nama. Uma sauginama tauda dà damma sievinama 12 nopodima ya riuriuna da sibo ya tubuḡa be a kitana. Vutuna aubainama taudi kupi da suara awai taunoyana Mamaitua ḡarone. Be guyau, taugu yau waisumaḡama inam sauginama ḡarone, vutuna aubainama Jius banegidima tawai wavuguna. Aba aubainama taumi ko noḡonoḡota bekubeku da Mamaitua nam teneteneḡina da banaga guriguridima e kawa midisuḡu munaḡedi?
“Taugu mate dokane nama è noḡoti da Nasaret Yesunama isanama waiḡavienama ya vere kauana. 10 Be inam kauinama nama Jerusalemma è voiana. Taugu pirisi adi babadama isedie tauwai sumaḡa è vunuḡidi be dibure è biridina. Be raḡanine taudi waiguridima aubainama, taugu raḡan matabuna èwai aninedina. 11 Taugu raḡan matabudi è naḡo sinagog nopodiḡa be tauwai sumaḡa è kovoḡidi be è segeridi da taudi Yesu a kunukunurena. Taugu nuaguma yai medi kauana ḡarodie aubainama è naḡona wari dobue, meagai dosidie da sibo è banavidi be è kovoḡidina.
12 “Raḡan tenaḡa taugu è naḡonaḡona Damaskasma, pirisi adi babadama isedie be adi wairewapanae. 13 Be suaratopunama be taugu marae yana waimatakanikani vavasaḡinama è kitana, nam maika suara. Be taugu yau varoroma mate yai yana kwa viviromaina. 14 Dabudine tauma matabumai kè beku da doḡae kè ravusemaina be taugu bona è vaie be Hibru bonane ya riueguna, ‘Sol, Sol, aba aubainama kwa raraukivi gewegewegu? Tam nam teneteneḡina da taugu kwai iḡara ḡaregu.’ 15 Be taugu èi taravirena, ‘Tam aitau, Bada?’ Be tauna ya riuna, ‘Taugu Yesu, vutuna kwa raraukivi gewegeweguna. 16 Be yodi kwa midisuḡu! Taugu è maḡatarana ḡarome, baninama taugu è vinemna da tam yau taunoyama be aba matame kuya kitakitana kwai matematena, be mate yaba ḡesaudima muriḡa yài kataimna. 17 Taugu yà riuporemna Jius be eteni banegidima ḡarodie, be taugu ya midi ḡaḡarimna. Tam yà riuporemna 18 da matedima kwa rawakaya da taudi tadiwanawana ta gose be nuedima ta vitaredina yanae; inam baninama Seitan na rewapanama ta gose be nuedima ta vitaredina Mamaitua ḡarone. Baninama deḡoda taudi taugu tai sumaḡeguna, naumeki da Mamaitua adi gewagewama e noḡota poredi be tokare marae adi buderima e utedina, Mamaitua na banagama vinevinedima mate.’
19 “Vutuna aubainama guyau, taugu mara kauidima a maḡamaḡatarana nam e rawaḡaiḡaiedina, 20 be taugu noḡone Damaskasma è rauguguyana, muriḡa Jerusalem, Judia dobunama matabuna be eteni mate ḡarodie da taudi sibo nuedima a vitaredina Mamaitua ḡarone. Be taudi adi voiama veredie sibo ai maḡatara da taudi nuedima a vitaredina. 21 Baninama uma kauidima aubaidima Jius banegidima tempol nopone a vunuḡigu be a ḡoeḡoena sibo ai guriguna. 22 Be Mamaitua ya kaisaguguna naumeki da yodi, vutuna aubainama taugu yodi umanema yà midimidi be banaga dosidi be banaga ḡoma ḡarodie yà rarau guguyana. Be taugu yaba matabuna yà giugiuena, inam matabuna peroveta be Mousis mudugabudima a riuna da sibo aba ya tubuḡana. 23 Be tauda da raḡanine uma kauidima kaite a tubuḡana, Tauwai yawasana yai nuatoitoi be tauna vutuna gurie ya midisuḡu doka be yana ya rauguguyena na banagama be eteni ḡarodie.”
24 Inam dabudine Pol yaḡoro ya gudugudutarana, be Festas bonanama dosine ya riuna, “Pol, tam kuya buana! Am kataima dosinama ya rawabuamna!” 25 Be Pol ya riuna, “Ibewa, bada Festas! Taugu nam e buana. Yaba matabuna yà giugiuedina inam riukaua be yà giugiu kauana. 26 Be guyau uma kauidima matabudi tauna ya kataiedina, vutuna aubainama taugu yà giu ḡomena be nam yà naira. Be taugu yà noḡonoḡotadidina da uma kauidima matabudi guyau ya kataiedina, baninama nam ai kaua moisirie i tubuḡana. 27 Guyau Agripa, tam peroveta kwai sumaḡedi bo ibewa? Taugu è kataiena tam kwawai sumaḡedina.”
28 Dabudine Agripa Pol ya riuena, “Tam kwa voivoieguna ḡaubonaḡa da taugu yài rawa-Kuristenna.” 29 Be Pol ya riuna, “Taugu yà moimoiragina Mamaitua ḡarone da raḡan ḡaubonaḡa bo tokare, nam tamḡa be matabumi aitauḡa uma dabudine manaka kowai beavaieguna, taumi tokare taugu maika ko tubuḡana, be nam uma seininama tunigue mate.”
30 Dabudine guyau, primia, Benis be aitauḡa dabudi mate a miamiana, matabudi a midisuḡuna. 31 Taudi anietara gabunama a gose pore be adi banagama mate a giu be a riuna, “Uma baneginama nam aba gewagewanama i voiena da sibo ai guri bo a pani.” 32 Be Agripa Festas ya riuena, “Tauda uma baneginama sibo tè kaipore da ya naḡona, be nam nama tà voie, baninama tauna e ḡoeḡoena da Sisa sibo ya etarena.”