27
Pol e naḡonaḡona Romma
Raḡanine taudi a riuna da tauma sibo kè naḡona Italima, taudi Pol be dibura banegidima ḡesaudima iḡara banegidima adi badama isanama Julias nimane a biridina. Julias tauna iḡeiḡeridima adi debama awai isana ‘Augastas Deba’ adi badama. Tauma Adramitium banegidima adi wagama, ḡaubonaḡa sibo ya naḡona geresa meagaidima, matabudi Eisia provinsnama nopodiḡa, be tauma kè geru da kè naḡona. Be Aristakas tauna Tesalonaika baneginama Masedonia provins nopone, tauna mate kè naḡona.
Pomainama tauma Saidonma kè ḡotana. Be Julias tauna kivinama ya vere kauana Pol ḡarone aubainama, yai anine da Pol na banagama ḡarodie sibo ya naḡona, da taudi sibo tauna a rabena. Naumeki da dobunama kè gose be kukakukae kè naḡona Saipras bonabona taurinaḡa, baninama sive dosinama ya miditommaina aubainama. Raḡanine tauma Silisia be Pampilia egasidima kè davudavuna, naumeki da tauma Mirama kè ḡotana Lisia provins nopone. Dabudine tauiḡara adi badama tauna Alexandria waganama ya banavina, tauna ya naḡonaḡona Italima. Vutuna aubainama tauma wagane yai gerumaina.
Raḡan toitoi nopodie tauma mamareḡa kè naḡonaḡona, be Knidusma tavanama ḡaromaie ya piripiri kauana. Tauma deḡo yauwanine kè naḡonaḡona, sive nam i aninemaina. Vutuna aubainama tauma Kret noḡonaḡa kè naḡona Salmone dianaḡa. Tauma geresaḡa kè naḡona ya bagibagi kauana, naumeki da dobu isanama Wopu-Waimatakanikaninama. Uma dobunama inam Lasea meagainama diane. Raḡaninama toitoi kaite ai kovidina be widina raḡaninama mate ya kovina. Vutuna aubainama uma vaḡainama yai nuanainairana be Pol nuedima ya boru 10 be ya riuna, “Yau bana! Taugu è kitana tauda dà vaḡaima tokare e gewagewana, be waga, taragai be tauda dà yawasanama mate ta kawa gewegewedina.” 11 Be tauiḡara adi badama tauna Pol aba ya giugiuena ya vaia tuaḡaie be yabiyabi taupaḡona be waga taupakinama adi giuma yai muriwatanedina. 12 Be uma dobunama nam teneteneḡina da waga sibo ya midi, baninama sive ya moraba kauana. Vutuna aubainama banaga toitoi a riuna da uma dobunama kè gose be tauma sibo kè naḡo ḡomana Piniksma, be dabudine tauma kè mia da sive raḡaninama sibo ya kovina. Piniks inam meagai Kret bonabonane, be dabudine waga adi kaba midima. Piniks inam suara na kaba yovoma yauwanine.
Kaibitibiti yai karena
13 Raḡanine sive ḡaubonama ya manimaninina taudi ai noḡotana yodi kabe raḡan verenama naḡo aubainama. Vutuna aubainama anika a soru tavaite be kukakukae Kret geresinaḡa a naḡona. 14 Naumeki da a naḡo nam dauna be kaibitibiti Kret yauwanine yai karena. 15 Be kaibitibiti waga ya paḡo be tauma nam teneteneḡina da sive matane sibo kè naḡo. Vutuna aubainama yabiyabi kè gose be sive taunaḡa waga ya suve be ya nawena.
16 Be raḡanine tauma bonabona isanama Klauda kewai murina, inam raḡanine taudi ḡarodie ya bagibagi kauana da dingi sibo a soru tavaite. 17 Be raḡanine a sorusoru tavaitena taudi waga bogane a panina.* Uma riunama baninama ḡesau inam: Waga dosinama a pani kwavivirona, baninama ima nuabida nairinama. Be muriḡa taudi a nairana deḡoda waga Sirtis kiredima debedie ima raukaisaḡa. Vutuna aubainama taudi kuka dosinama a kaipore be taudi a tenam naḡona.
18 Kaibitibiti ya moramoraba guratana aubainama, pomainama taragai waga nopone be ai poraḡa dobiḡedina. 19 Be raḡan aniwai rabuiteḡane taudi waga purepuredima ai poraḡa dobiḡedina. 20 Be inam raḡandima toitoi nopodie tauma nam suara bo kipora ke kita rubudina, be kaibitibiti ya moramoraba vavasaḡana, naumeki da tauma ama noḡotama ya kovina da nam tokare ka yawasana.
21 Banaga raḡaninama daudaunama wagae a miamia watanana, be nam ti kani rubuna, dabudine Pol noḡodie ya midisuḡu be ya riuna, “Yau bana! Taumi taugu riuguma sibo koya paḡona, taugu è riuemina da tauda nam sibo Kret tè gose. Inam raḡanine tokare nam gewagewa te banavi bo taragai te kawa gewegewedi. 22 Be yodi yà riuriuemina da taumi debemima e torana, baninama nam aitau tokare kwa guri, be waga taunaḡa tokare e kawa gewagewana. 23 Baninama kupie Mamaitua, vutuna ḡaronama taugu be yawai yaragena, tauna na aneama diague ya midi 24 be ya riueguna, ‘Pol, nam kwa naira! Tam tokare Sisa noḡone kwa midina, be Mamaitua aitauḡa tam mate ko naḡonaḡona adi yawasanama yà utemna.’ 25 Vutuna aubainama yau bana, debemima e torana, baninama taugu Mamaitua yàwai sumaḡena da yaba matabudi ya riuriueguna, nama ta tubuḡana. 26 Be tauda tokare wari bonabonae kirae tà raukaisaḡana.”
Waga kirae ya raukaisaḡana
27 Kupi aniwai 14 nama tauma yaḡoro Adria egasine kè tenatenamna. Be kupi poune nama waga banegidima awai noḡotana kabe gerese kè tavatava. 28 Vutuna aubainama taudi yeku tai panipaninama a taikuruvi, be upa a ruva da doḡa na madanima 36 mitas. Be a naḡo ḡaubonaḡa be a ruva munaḡe da doḡa na madanima 27 mitas. 29 Dabudine ta kitana be doḡa maida maida ya tavatavana, aubainama taudi a nairana, deḡoda kira debedie tima raukaisaḡa. Vutuna aubainama taudi anika 4 waga murine a taikuruvidi be a moimoiragina da raḡan sibo ya tomna. 30 Dabudine waga banegidima taudi dingi a boru dobiḡena da taudi sibo naira a naḡona. Vutuna aubainama taudi awai kaikaiyovuna kabe taudi waga isune anika ḡesaudima kabe ta biridi. 31 Dabudine Pol tauiḡara be adi badama ya riuedina, “Deḡoda noa banegidima nam wagae ta mia, taumi nam tokare ko yawasana.” 32 Dabudine tauiḡara dingi barawinama a douraka be topae ya ravusena.
33 Naumeki da raḡan ya tomtomna Pol banaga matabudi ya riuedina da sibo a kani. Tauna ya riuna, “Taumi naira ya kauemi da raḡan 14 a kovina taumi nam aiyaba ko kani rubuna. 34 Yodi yà riuriu vavasaḡemina da kani ko kani, aniyawasana aubainama. Nam aitau tokare gewagewa ḡaubonama ko banavi rubu.” 35 Umanama ya giugiu kovina, naumeki da buredi ya paḡo be matabudi noḡodie Mamaitua yai kaiwe be ya giva da kaninama yai karena. 36 Dabudine banaga matabudi nuedima ya tora be taudi mate a kanina. 37 Be inam dabudine banaga matabumai sievimaima 276. 38 Raḡanine taudi matabudi a kani siauana, murine witi baikidima topae ai poraḡa be waga a taitekana.
39 Naumeki da raḡan ya tompore be taudi dobu a kita nuababaḡena, be taudi bei ḡaubonama ma gimorina a kitana. Dabudine taudi a ḡoeḡoena sibo a raurubu da waga gerese a tavaitena. 40 Taudi anika taidima a dourakedi da egasie a gosaḡa be yabiyabi taidima mate a dourakedi be kuka ḡaubonama waga noḡone a kaisuḡu da sive matane ai midirina. Naumeki da taudi geresa aubainama a naḡona. 41 Be waga kira ya riḡedi da debane ya raukaisaḡana be waga noḡonama ya rausane da nam i dagudagu munaḡana. Be waga murinama rabama yai mia mutuna.
42 Dabudine tauiraḡa adi ogama a taraḡi da dibura banegidima matabudi sibo ai guridina, baninama taudi tima yakanaḡo be naira tima naḡo aubainama. 43 Be tauiḡara adi badama tauna nam Pol waigurinama i ḡoena. Vutuna aubainama inam oganama a tarataraḡina ya riutuaḡaiedina. Taudi aitauḡa yakeyakedima ya riuedi da taudi sibo a poti doka da a yaka naḡona gerese. 44 Be banaga ḡesaudima yaka nam katakataidi taudi waga debane kaitupo a ragaudi be kaitupo debedie a tenam naḡona gerese. Umanama kauine banaga matabudi gerese a tava rovo be a yawasanana.

*27:17: Uma riunama baninama ḡesau inam: Waga dosinama a pani kwavivirona, baninama ima nuabida nairinama.