10
Keriso raḡan tenaḡa kavakava aubaidama ya tipana
Taparoro yabedima riuriukauidima taudi marae ta kenakenana, tokare ta verauna. Be inam yabedima riuriukauidima keyau kavedima Mousis na tarawatuma uma dobue ewai tupotupoḡanedina. Vutuna aubainama avedi da modi patapatanama Mamaitua ḡarone musare ta tipatipana, be tokare nam didimana ta banavi. Deḡoda musare ti tipatipa be didimana sibo ti banavina, dabudi tokare tipa a gose pore be nuedima ya subana. Be nam nama i tubuḡana.
Inam museridima modi da modi ta tipatipana, taudi adi gewagewama yaḡoro da e tatai noḡonoḡotidina. Baninama musara kosinidima tokare nam gewagewa e kaipore be teneteneḡina, maika burumakau bo gote, ibewa. Vutuna aubainama Keriso dobue ya yovona raḡanine tauna umanama ya riuna,
“Banaga musare ta tipatipa be ta rarau puyona, tam yabedima nam kuma ḡoeḡoedina.
Tam tubuḡiguma kaite kuya vokaukaua wainonoḡina.
Gewagewa aninoḡotaporenama tam tipa be puyo kuya tuaḡaiedina.
Vutuna aubainama taugu è riuna, ‘Taugu umanema, girugiruminama porane aubaiguma ya riuriuna nama.
Taugu è verauna Mamaitua am ḡoanama yà voiena aubainama.’ ”
Yodi koya kita, uma giudima nopodie aba Keriso ya vato dokena inam, “Banaga musare ta tipatipa be ta rarau puyona, tam yabedima nam kuma ḡoeḡoedina, tam kuya tuaḡaiedina”. Tauna nama ya riuna, avedi da tarawatu ya riuriuna da banaga nama sibo a voiena. Be murine tauna ya riuna, “Taugu umanema. Taugu è verauna Mamaitua am ḡoanama yà voiena aubainama.” Inam kedane tauna waianina poranama ya varia pore be epaiyanama waianina vaunama waianina poranama yai gabu raupunana. 10 Vutuna aubainama Mamaitua na ḡoanama ruvane tauda yodi banaga babaudama tè tubuḡana. Baninama Yesu Keriso tubuḡine aubaidama ya tipa tenaḡana, be nam airaḡan e tipa munaḡa.
11 Pirisi tenatenaḡaḡa adi vaivaie taudi pomaipomai tipanama teneḡidima a rarau puyo watanedina. Be inam puyodima nam teneteneḡina da gewagewa sibo a kaipore. 12 Be uma pirisinama Yesu tauna raḡan tenaḡa kavakava dà gewagewama aubainama ya tipana, be murine tauna Mamaitua kasaune ya miana. 13 Dabudine yodi tauna e mia be ewai rabana, naumeki da Mamaitua Yesu na ḡaviama e ragaudi be Yesu kaḡanama dibune e sivudi be e vadididina. 14 Baninama inam tipanama tenaḡa kavakava ḡarone banaga aitauḡa Mamaitua yawai aninedina, tauna ya kawa babaudina. Be yodi taudi tokare ta mia nonoḡana.
15 Be mate uma kauidima ḡaromaie Arua Babau ya kawa neganega yaḡedi be umanama ya riu dokana,
16 “Taugu tokare waianina vaunama yau damma Israel ḡarodie yà boruna, nama Bada ya riuna.
Taugu tokare yau tarawatuma nopodie yà biridi be nuedie yà girumina.”
17 Be mate ya riuna,
“Adi gewagewa be adi voiama barebaredima nam airaḡan yà noḡota munaḡedi.”
18 Vutuna aubainama taugu yodi nam tipa ḡesaudima ama ḡoeḡoedina, baninama adi gewagewama kaite ya noḡota poredina.
Ami waisumaḡe ko kaiguratana
19 Vutuna aubainama yau bana, tauda yodi tokare nuadama torane marae gabu babau vavasaḡine tà naḡona, baninama Yesu kosininama ya rauḡinina aubaidama. 20 Inam vutuna yodi keda vaunama be yawayawasaninama aubaidama kaikaiporenama e kenakenana, baninama matakedae gara waisaurinama ya nuatirina. Be inam garanama vutuna Keriso tubuḡinama yai matairena.
21 Be yodi tauda aubaidama pirisi dosinama Mamaitua na vadama ewai badena. 22 Vutuna aubainama tauda nopodama riuriukauine Mamaitua ḡarone tà naḡona dà waisumaḡe. Be nam tà noḡota bekubeku, baninama Yesu kosinine mira nopode ya kawa vere be tubuḡidama upa verene ya koḡedina. Vutuna aubainama yodi Mamaitua ḡarone nam nuadama e vonainaira.
23 Be dà noḡotama deḡo tè boruboruna, vutuna tà kaididi da bagibaginaḡa, baninama Mamaitua tauna patupatutunama, be tokare teneteneḡinama da na saugama e voiedina. 24 Be ami banagama ami banagama ko riu sagusagudi da tai nuapaḡo vivira be voia veredima ta voiedina. 25 Be wairawateḡei nonoḡa nam ko gose pore, banaga ḡesaudima ta voivoiana maika. Taumi koya kita da Bada na raḡanima kaiteka maida e tavatavana. Vutuna aubainama dà banagama dà banagama mate waikawa duḡu vivira tà kaiguratena.
26 Be deḡoda riukaua tè kataiena, be yaḡoro da gewagewa tàwai borudidina, tauda nam deḡo dà tipama ḡesau ima kenakenana da noḡotaporaḡa tà banavi, 27 ibewa da etara e tavana raḡanine, tam am kovoḡama dosinama aubainama tokare kwa naira da kwa naira kauana. Baninama inam raḡanine Mamaitua na ḡaviama kaimenanama dosi vavasaḡine e kawa gewegewedina. 28 Ko noḡoti da boni aitau Mousis na tarawatuma ya riuriu tuatuaḡaie be matamata rabui bo rabuiteḡa inam baneginama a kita be ai samanina, dabudine inam baneginama na kovoḡama ya paḡopaḡona. Be banaga matabudi inam baneginama ai gurina, be nam ti raunuatoiena. 29 Vutuna aubainama aitauḡa Mamaitua Natunama ta riuriu tuatuaḡaiena, taudi adi kovoḡama tokare ya moraba vavasaḡana ta paḡona, nam Mousis na raḡanie maika. Deḡoda Mamaitua Natunama ko mia tautaurie be kosininama vutuna waianina vaunama ya kawa veremina ko kita waidibodiboḡina, taumi ami kovoḡama dosi vavasaḡinama tokare ko paḡona. Be mate deḡoda Raunuatoi Aruinama ko kunurena, naumeki da teneḡinama nama tokare ami kovoḡama dosi vavasaḡinama ko paḡona, nam maika Mousis na raḡanie nama.
30 Ko noḡoti da Mamaitua ya riuna,
“Taugu tauraubiwa, aubainama biwa yà paḡona.”
Be mate ya riuna,
“Bada tokare na banagama e etaredina.”
31 Inam ya gewagewa ḡaḡa da Mamaitua yawayawasaninama na tausukuma ḡarome e paḡona.
32 Ami noḡotama e munaḡa da yanae koya saḡasaḡana raḡaninama ko noḡoti. Inam raḡandie taumi piripiri toitoi nopodie koyai nuatoitoi kauana, be you yaḡoro da koya vadidina. 33 Raḡan ḡesaudie patara matedie a kunuremi be a raraukivi gewegewemina. Be wari raḡan aitauḡa a raraukivi gewegewedina, taumi koya midimidi waituni bagidina. 34 Be raḡanine taumi ami banagama ḡidoidima dibure a sivusivudina, taumi koya raunuatoiedi be koya sagusagudina. Be mate raḡanine banaga a kwayemi be ami purapurama a ragau viviridina, taumi yaḡoro ma nuaveremi koya damiporedina. Baninama taumi koya kataiena da tokare marae yaba veredie koi purapurana. Be inam purepuredima tokare ta kena nonoḡana.
35 Vutuna aubainama inam raudebatoranama nam ko gose pore, taumi naumeki da ko midi bagibagina, baninama ami maesama dosinama tokare ko paḡona. 36 Be ya verena da taumi inam piripiridima ko dami poredina. Inam kedane taumi Mamaitua na ḡoanama ko voivoiena, be damone tokare Mamaitua aba ya sausaugena ko banavina.
37 “Be raḡan ḡaubonaḡa tauna aitau verau ewai taina, tokare e verauna, be nam ei riuriukoa.
38 Be didimana baneginama tauna waisumaḡe tokare yawasana e banavina.
Be deḡoda tauna e naira be ei tautinamurina, taugu tokare nam ḡarone yài nuavere.”
39 Be tauda nam aitau maika da muride tà munamunaḡa da Mamaitua gienae e pore nawedana, ibewa da tauda tàwai sumaḡana aubainama, Mamaitua ei yawasanidana.