9
Boni pirisi musara kosinine a tipatipana
Be waianina poranama nopone Mamaitua Israel banegidima waitaparoro tarawatudima toitoi ya utedina. Be Israel adi kaba waitaparoroma vadanama inam dobue. Be vadanama noponama kitanama inam umanama: Inam vadanama nopone rum rabui, noḡone be murine a kenakenana. Be noḡone rumnama inam rum babaunama. Be inam rumnama nopone inam kendoro kaidima a midimidina. Be vatara debane buredi babaudima a kenakenana. Be gara waisaurinama murine inam rum ḡesau ya kenakenana. Be inam rumnama inam rum babau vavasaḡinama. Be inam rumnama nopone olta goldie voivoienama ya midimidina, be debane piupiu adi kaba gabuma. Be mate waianina bogesinama ya kenakenana. Bogesinama kopinama matabuna goldie voivoienama. Be bogesinama nopone yaba a kenakenana inam:
Keyaka goldie voivoienama. Be keyekinama nopone kani isanama ‘Mana’ ya kenakenana.
Be Eron na diḡoninama, inam diḡoninama vutuna boni ya busona.
Yeku tabatabanama debane Mamaitua na waianinama riunama girugiruminama.
Be boges debane anea boruborumidima rabui isedima ‘Kerubim’ a midimidina. Taudi mapedima ai rauyaya be poudie noḡotaporaḡa gabunama a rupurupuna. Be uma yabedima yodi nam tokare matabudi ka giu waibatedi.
Be raḡanine yaba matabudi a vokaukauedi be a kovikovina murine, pirisi raḡan patapatanama noḡone rumnama nopone ya saḡa be na noyama yawai karena. Be murine rumnama inam pirisi dosinama taunaḡa modi matabuna nopodie raḡan tenaḡa kavakava ya saḡasaḡana. Tauna musara kosinama mate ya paḡo be Mamaitua ya uteutena, tauname na gewagewama aubainama, be banaga adi voia nuababaḡama mate aubaidima. Inam kauine Arua Babau ewai kataidana da banaga ḡoma nam teneteneḡina da gabu babau vavasaḡine sibo a saḡa, baninama waianina poranama yaḡoro keda ya guduguduna.
Waianina poranama boni inam mataira maika tawai katakataidana da aba yodi raḡanine ta tubuḡana aubainama. Banaga puyo be musara Mamaitua ḡarone ta tipatipana, nam teneteneḡina da nopodima e kawa vere. Taudi yaḡoro Mamaitua ḡarone ma nairidi ta miamiana, baninama inam puyodima nam teneteneḡina da adi gewagewama e kaipore. 10 Inam puyodima taudi nam wairewapanidi, taudi inam anikani be anitego ḡoma. Inam kauidima be mate wainimakoḡa, taudi matabudi tarawatu kitekitedima ta voivoiedina. Be yodi waianina vaunama ya tavana aubainama, inam yabedima adi raḡanima a kovina.
Keriso tauname kosinine aubaidama ya tipana
11 Be yodi Keriso dà pirisima dosinama ya tubuḡana, tauna vutuna waiaiaina veredima yodi e uteutedana. Be tauna gabu babaune be riuriukauine ya saḡana. Inam gabunama nam banaga nimedie ti kerina, be inam gabunama nam uma dobune ima kenakena. 12 Be raḡanine Yesu inam gabune ya saḡasaḡana, tauna nam musara kosinidima mate i saḡana, ibewa da tauname kosininama ya paḡo be Mamaitua ḡarone aubaidama ya tipa tenaḡana, be tokare nam airaḡan e tipa munaḡa. Inam kedane tauna yai yawasanidana, be yodi tokare tà mia nonoḡana.
13 Boni pirisi taudi musara kitedima maika gote, burumakau be burumakau natunatudima mate kosinidima a ragaudi be kavu mate banaga debediḡa awai yaraiedina, tubuḡe kawa veredima aubainama. 14 Be Keriso kosininama inam yai rewapana kauana, nam maika musara kosinidi. Keriso nam aba gewagewanama ḡarone, be Arua Babau miamia nonoḡinama na rewapanae Yesu tauname yai uta munaḡe be ya tipana Mamaitua ḡarone, be Yesu e voivoiemina da gewagewa voiedima ko gosedina. Be inam gewegewedima taudi ta voivoiemina da taumi tokare tai gurimina. Be yodi taumi teneḡinama da Mamaitua yawayawasaninama koi yaragena. 15 Be aitauḡa Mamaitua ya vinedi be ya yokoyokoedina, yodi taudi tokare teneteneḡinama da Mamaitua na saugama tai buderie be ta mia nonoḡana. Be yodi tauna na gurie waianina porane gewagewa ya panipanidana tauna ya kuvesidana. Vutuna aubainama yodi tauda be Mamaitua poude Keriso e midimidina. Inam vutuna yodi waianina vaunama.
16 Be uma ko noḡoti. Raḡanine banaga e miamiana, raḡanine tauna na saugama e boru be e riuna, “Raḡanine taugu deḡo, uma vokaidima ko ragaudina.” 17 Be deḡoda banaga e gurina raḡanine, inam giudima tai rewapana be ta tubuḡana. Be deḡoda banaga yaḡoro yawayawasaninama e miamiana, inam giudima tokare nam tai rewapana be ta tubuḡa.
18 Be teneḡinama nama waianina porane, raḡanine kosina e rauḡinina, waianina rewapana e paḡona. 19 Vutuna aubainama raḡanine Mousis Mamaitua na tarawatuma Israel ya riuriuedina murine, tauna musara kosininama ya paḡo be upa mate ya rawateḡeina. Yodibe Mousis berana ya virigasi be vuvuḡa sabasabanama mate ya pani tenaḡe be kosina nopone yai sonomna. Murine buka be banaga debediḡa yai rautepotepo nawe 20 be umanama ya riuna, “Uma inam waianina kosininama be Mamaitua aba ya riuriuemina, vutuna sibo koya voteyeteyena.” 21 Be teneḡinama nama taparoro vadanama be nopone taparoro purepuredima matabudi debediḡa yai rautepotepo nawedina. 22 Tarawatu e riuriuna da anikitanama yaba toitoi tokare kosina e kawa veredina. Baninama deḡoda kosina nam e rauḡini, tokare Mamaitua gewagewa nam e noḡota poredi.
23 Be marae yaba riuriukauidima keyaudima uma dobue, inam naumeki da musara kosinidie ya kawakawa veredina. Be yaba riuriukauidima marae, taudi Keriso kosinine ya kawa veredina, be nam musara kosinidie. 24 Baninama gabu babaunama dobue inam banaga nimedie a voiena. Be Keriso nam inam gabune i saḡana, ibewa. Inam gabunama tauna yaba marae riuriukauinama vutuna keyaunama. Be Yesu tauna gabu babau vavasaḡine marae ya saḡana. Inam gabunama riuriukauinama be dabudine tauna yodi Mamaitua noḡone e miamiana, sagudama aubainama. 25 Be Keriso marae ya saḡana, nam tubuḡine modi patapatanama aubaidama e tipatipa watana, pirisi dosidima dobue a voivoiana maika. Taudi musara kosinidima a ragaudi da modi patapatanama taparoro vadane a saḡa be Mamaitua ḡarone a tipatipana. 26 Be deḡoda Yesu modi patapatanama sibo aubaidama i tipatipa watanana, naumeki da dobu pakane da yodi tauna sibo yawai nuatoitoi watanana. Be yodi raḡan damone tè tavatavae, Yesu ya maḡatara be tauname tubuḡine ya tipana dà gewagewama kaiporenama aubainama.
27 Tauda banaga raḡan tenaḡa kavakava tà gurina, be murine tokare etare tà midina. 28 Inam kauinama teneḡinama nama Keriso raḡan tenaḡa kavakava tauname tubuḡine ya tipana banaga toitoi adi gewagewama kaiporenama aubainama. Be raḡanine e verau munaḡana, tauna nam gewagewa kaiporenama aubainama e verau, ibewa da taudi aitauḡa na kaba verauma ta raberabena, taudi yawasana e utedina.