2
Matakopa soinama Keinama
Raḡan wairabuiteḡane matakopa soinama Keina meagaine ya tubuḡana Galili provins nopone. Be Yesu tinanama mate dabudine. Yesu be na tauwai muriwatanama mate a kokonedina inam soinama aubainama. Be waen ya kovina raḡanine, Meri Yesu ya riuena, “Banaga adi waenma ya kovina.”
Be Yesu ya riuna, “Tam be taugu dà noyama dabudine nam ima kenakenana. Taugu yau raḡanima nam i tavana.” Dabudine Yesu tinanama taunoya ya riuedina, “Aba tauna e riuriuemina, naumeki da ko voiena.”
Inam dabudine vaivai raukoḡanama kadi dugima matabudi 6 a midimidina. Dugidima a moraba vavasaḡana, tenatenaḡaḡa 100 lita ruvanama. Be Yesu taunoya ya riuedina, “Uma dugidima matabudi upa koi moḡavudina.” Naumeki da taudi dugi upa ai moḡavu taritaridina. Yodibe taudi ya riuedi da upa dugi nopone a redu be soi taupakinama a utena. Yesu aba ya riuriuena, nama taudi a voiena.
Be soi taupakinama upa e tego rubuna be upa yai rawawaenna. Be soi taupakinama nam i kataiena da uma waennama aikedae be ya tava, be taunoya aitauḡa upa tauredunama, taudiḡa a kataiena. Dabudine soi taupakinama naḡivau tauḡominama ya riue da ḡarone ya tava 10 be umanama ya riuena, “Tam waen dinidininama vutuna sibo kuya soi dokena, be ware a tegotego buana murine, tam waen ḡesaudima tometomedima sibo kuya soiedina. Tam aba aubainama waen verenama kuya rabe kwase be yodi kuya dobiḡe?”
11 Uma inam Yesu mataira pakanama voienama yai karena Keina meagaine, Galili provins nopone. Inam kedane tauna neneḡarinama yai maḡatari be na tauwai muriwatanama ai sumaḡena.
12 Matakopa soinama murine Yesu be tinanama, tasitasinama be na tauwai muriwatanama mate a naḡona Kapeniam meagaine. Be taudi dabudine a taumiana raḡan bisanama.
Yesu tempol nopone taukune banegidima ya tavu dobiḡedina
(Mt 21:12-17; Mk 11:15-19; Lk 19:45-48)
13 Be Naḡopore soinama raḡaninama ya tavatavana aubainama, Yesu ya saḡa ya naḡona Jerusalemma. 14 Be dabudine tempol nopone taukune banegidima ya kitedina, taudi kau, sipu be kiu bunebune a gimagimaredina. Be mane tauwai sensinama banegidima mate ya kitedina dabudine a miamiana. 15 Dabudine Yesu kwapu taie ya voie, yodibe taukune, sipu, kau mate, matabudi tempol nopone be ya tavu dobiḡedina. Be mate mane tauwai sensinama banegidima adi vatarama ya rika be mane doḡae yai yaraiedina. 16 Be taudi aitauḡa kiu bunebune a rarau gimaredina ya riuedina, “Uma yabedima ko nawedi ḡavoe! Tamaguma na vadama nam ko voie da anikune gabunama e tubuḡa!”
17 Uma kauinama ya tubutubuḡana raḡanine, na tauwai muriwatanama aba giruma porane a girugirumidina vutuna a noḡotina: “Taugu am vadama nuaboyanama nopogue kai maika e vakivakina.”
18 Dabudine Jius babadidima Yesu a riuena, “Mataira kwa voie be tauma ka kita be ka kataie da tam ḡarome rewapana e kenakenana, aubainama uma kauidima kwa voivoiedina.”
19 Be Yesu taudi ya riuedina, “Uma tempolnama ko katiwei be taugu raḡan rabuiteḡa nopodie tokare yà keri munaḡena.” 20 Be Jius a paribee be a riuna, “Uma tempolnama modi matabudi 46 nopodie a kerina. Be tam nema raḡan rabuiteḡa nopodie kwa keri munaḡa bake?” 21 Be Yesu aba tempolnama ya giugiuena, inam tauna tubuḡa ḡominama ya giugiuena. 22 Be Yesu ya guri be ya midimidisuḡu munaḡana raḡanine, na tauwai muriwatanama uma giudima Yesu ya vatovatodina a noḡotidina. Be taudi Yesu na giuma be girugiruminama poredie aba a riuriuena ai sumaḡedina.
23 Raḡanine Yesu Jerusalemma Naḡopore soinama nopone ya miamiana maika, tauna mataira toitoi ya voiedina, dabudine banaga toitoi mataira a kitedi be Yesu isane ai sumaḡana. 24 Be Yesu inam banegidima adi yawasanama nemanama, tauna ya kataiedina, vutuna aubainama tauna nam i sumaḡedina. 25 Tauna nam i ḡoeḡoena da aitau tenaḡa ya naḡo tauna ḡarone be banaga adi yawasanama sibo ya giue, baninama tauna kaite banaga nopodima matabuna ya kataiedina.