3
Nikodimas Yesu ḡarone ya tavana
Raḡan tenaḡa Nikodimas tauna Yesu ḡarone ya tavana. Nikodimas tauna Parisi, Jius adi badama tenaḡana. Tauna kupie giu aubainama Yesu ḡarone ya verau be ya riuna, “Tauwai katakatai, tauma kè kataiena da tam Mamaitua ya riuporemna tauma waikatakataimaima aubainama. Baninama am matairama tawai maḡatarana da tam Mamaitua ya riuporemna.”
Be Yesu ya paribee be ya riuena, “Yà riuriu kauemna, deḡoda tam nam kwa tubuḡa vitara, Mamaitua na waiguyauma nopone tokare nam kwa saḡa.” Dabudine Nikodimas ya riuna, “Deḡoda banaga kaite ya moraba poraḡana, tauna tokare nema e tubuḡa vitara bako? Nema tinanama kapone e saḡa munaḡa bako be e tubuḡa vitara?”
Be Yesu ya paribee be ya riuena, “Yà riuriu kauemna, banaga upae be Arua Babaue nam e tubuḡa vitara, tauna tokare Mamaitua na waiguyauma nopone nam e saḡa. Tubuḡa yawasaninama inam banage e tubutubuḡana, be yawasana arue inam Arua Babaue e tubutubuḡana. Taugu è riuna da tam sibo kuya tubuḡa vitarana, be inam riunama nam ei basem. Sive e manimaninina na ḡoane nama e naḡonaḡona. Tam gugurinama kwa vaivaiena, be deḡo yai kare be aikedae e naḡonaḡona nam ku kataiena. Inam kauinama teneḡinama nama aitau da Arue e tubutubuḡana, tam tokare nam kwa kataie.”
Be Nikodimas Yesu yai taravirena, “Uma kauinama nema tokare e tubuḡa bako?” 10 Be Yesu ya riuna, “Tam Israel adi tauwai katakataima be uma kauinama nam ku kataie, bo? 11 Taugu yà riuriu kauemna, tauma aba kè katakataiena vutuna ka giugiuena, be aba kè kitekitedina kawai maḡataridina. Be yaḡoro taumi banegimima tauma ama giuma nam komawai aninedina. 12 Taugu dobu kauidima è giuemi be nam koi sumaḡedina, vutuna aubainama anikitanama mara yawasanidima yà giuedina, be taumi tokare nam koi sumaḡa. 13 Nam aitau marae i naḡo rubuna, ibewa da Banaga Natunama taunaḡa noteḡo ya yovona. 14 Boni Mousis dobu kavakavane mota brons voivoienama kai bogane yai dawena. Inam kauinama teneḡinama nama Banaga Natunama tokare kai bogane tai dawena, 15 be aitauḡa tauna tawai sumaḡena, taudi tokare yawasana kenakena nonoḡinama ta paḡona, 16 baninama Mamaitua dobu nuanama ya paḡo vavasaḡena aubainama, nuanuanama Natunama tenaḡa ḡominama yai utaena. Be aitauḡa tauna tawai sumaḡena, taudi tokare nam ta kodena, ibewa da yawasana kenakena nonoḡinama ta paḡona. 17 Mamaitua nam dobu kovoḡinama bo kawa gewagewanama aubainama Natunama i riuporena, ibewa da tauna dobu waiyawasaninama aubainama ya riuporena.
18 “Aitau da tauna ewai sumaḡena, Mamaitua inam baneginama nam imawai tara tautauena. Be aitau da tauna nam imawai sumaḡena, Mamaitua inam baneginama kaite yai tara tautaue be e miamiana, baninama inam baneginama Mamaitua Natunama tenaḡa ḡominama isanama nam i sumaḡena aubainama.
19 “Baninama uma aubainama waitaratautau ya tubuḡana: Yana dobue ya yovona be banaga tadiwanawana a ḡoe vavasaḡena, nam maika yana, baninama taudi adi voiama matabudi gewegewedima aubainama. 20 Banaga aitauḡa gewagewa ta voivoiedina taudi yana nam tima ḡoeḡoena. Inam banegidima tokare nam yana nopone ta verau, baninama taudi ta nainairana deḡoda adi gewagewama tima maḡatara aubainama. 21 Be banaga aitauḡa da riukaue ta miamiana, taudi yana nopone ma nuaveredi ta veraverauna, da banaga matabudi taudi sibo a kitedi be a kataie da taudi Mamaitua na ḡoanama ta voivoiedina.”
Jon be Yesu
22 Inam kauidima muridie Yesu na tauwai muriwatanama mate a naḡona Judia provinsnama nopone be dabudine taudi raḡan bisanama a rautapa miana be banaga awai babataitodina.
23 Inam raḡanine Jon mate tauna Salim diane Aionma yawai babataitona, baninama dabudine upa dosinama aubainama. Be banaga raḡan matabuna a tavatavana babataito konorinama. 24 Uma kauinama noḡone ya tubuḡana, muriḡa da Jon dibure a boru nawena. 25 Naumeki da raḡan tenaḡa vaivai raukoḡanama debane waikawa riuriu ya nuasarina Jon na tauwai muriwatanama be Jius baneginama tenaḡa mate. 26 Jon na tauwai muriwatanama a verau tauna ḡarone be a riuena, “Tauwai katakatai, tauḡoma noḡone Jodanma be noaḡo nevane tè banavi be tam kuya riuna tauna Tauwai yawasana, tauna vutuna yodi banaga ewai babataitodina. Be banaga matabudi tauna ḡarone ta naḡonaḡona.”
27 Be Jon ya paribeedi be ya riuna, “Mamaitua marae tauna banaga tenatenaḡaḡa adi noyama e vinevinedina. 28 Taumi koya kataiena da taugu patare è riuemina da taugu nam Tauwai yawasana. Mamaitua taugu ya riuporeguna da Bada na kedama yà kawa didimanina, inam vutunaḡa. 29 Waivi tokare e naḡona na ḡoapaparama ḡarone. Be waivi na ḡoapaparama ḡarone e tavatavana raḡanine, tauḡoma turanama tokare nuanama e vere kauana. Be tauḡoma turanama inam taugu. 30 Tauna banaga dosinama e tubuḡana, be taugu naumeki da yà ḡaubona.
31 “Tauna marae be ya yovona aubainama, tauna yaba matabuna ya saḡa poredina. Be taugu dobu banegiguma, vutuna aubainama taugu yau noḡotama na ruvae yaba yà giugiuedina. Be tauna marae be ya yovona, vutuna aubainama tauna ya saḡa vavasaḡana. 32 Tauna marae yaba ya kitekitedi be ya vaivaiedina, vutudi ya riuedana. Be banaga raubisaḡa tawai sumaḡena. 33 Be banaga aitauḡa da tauna na giuma tawai sumaḡena, taudi tawai kawa riukauana da Mamaitua tauna riuriu kauinama. 34 Be Mamaitua banaga ya riuriuporena, tauna Mamaitua riunama e giugiuena, baninama tauna noponama Mamaitua Aruinama yai moḡavu taritarina. 35 Tamanama Natunama nuanama ya paḡo kaue be yaba matabuna Natunama nimane ya biridina.
36 “Aitau da Mamaitua Natunama ei sumaḡena, tauna yawasana kenakena nonoḡinama ya paḡona. Be aitau da Mamaitua Natunama e tuatuaḡaiena, tauna tokare nam yawasana e banavi, baninama Mamaitua na medima tauna ḡarone tokare e kena nonoḡana.”