2
Yesu na kaba tubuḡama
(Mt 1:18-25)
Inam raḡandie Sisa Augastas na riuma ya boru da dobu matabuna deḡo banaga ta miamiana, nama sensus ta voiena. Noḡone nam sensus i kenakenana, be uma raḡandie yodi sensus ai karena. Inam raḡanine Kwirinias tauna Siria provins nopone yawai primiana. Vutuna aubainama banaga matabudi a munaḡana adi meagaie sensus aubaina. Naumeki da Jousep mate tauna Nasaret meagainama Galili provins nopone ya gose be ya naḡona Betliemma, guyau Deivid na meagaie Judia provins nopone, baninama Jousep tauna Deivid na damma nopone. Be Jousep na ḡoapaparama Meri ma bogana, taudi a naḡona sensus aubainama.
Be taudi Betliemma be gomana na kaba tubuḡama raḡaninama ya tavana, naumeki da Meri gomana kaevounama tauḡominama ya tikana. Be barekie nam deḡo gabu i kenakenana aubainama, tauna gomana garae ya paiwi be musara adi ḡobee yai kenana.
Tauyosi be anea
Inam kupine sipu taurabedima wapue a miana be adi sipuma a kitakita watanidina. Be Bada na aneama ḡarodie ya dobi be Bada neneḡarinama yai yanedi be taudi a naira kauana. 10 Dabudine anea ya riuedina, “Nam ko naira! Taugu vari verenama yà yovoyovoḡena ḡaromie da tokare banaga matabuna tai nuaverena, 11 baninama manaka Deivid na meagaie Tauwai yawasana ya tubuḡana taumi aubaimima. Tauna Bada Keriso. 12 Taumi gomana umanama ko kitana, tauna a paiwi be musara adi ḡobee e kenakenana, be inam nama ko kataiena da inam tauna.”
13 Be yai raḡantenaḡe da anea damnama dosinama a maḡatara be inam aneanama mate Mamaitua a kaisuḡusuḡu be a riuriuna, 14 “Kawasaḡe be kaisuḡusuḡu Mamaitua ḡarone ta kena, baninama tauna saḡasaḡa vavasaḡinama aubainama. Be aitauḡa dobue didimanaḡa ta naḡonaḡona, Mamaitua taudi na subama e uteutedina.”
15 Raḡanine anea tauyosi a gosedi be a munamunaḡana marae, dabudine tauyosi adi banagama adi banagama a riuedina, “Tà naḡo Betliemma be Bada ya riuriuedana ya tubuḡana tà kitana.” 16 Naumeki da a naḡo makamakai da Jousep, Meri be gomana musara adi ḡobee ya kenakenana a banavidina.
17 Taudi inam kauinama a kitakita kovina, murine anea gomana varinama ya riuriuedina, inam dabudi ai daberarina. 18 Be banaga matabudi aitauḡa tauyosi adi giuma a vaivaiena, taudi a basena. 19 Be Meri tauna inam riudima nuane ya taudididi be yawai nuanoḡonoḡotedina. 20 Naumeki da tauyosi a munaḡa be Mamaitua a kawa saḡe be a kaisuḡuna yaba matabuna a kitakita be a vaivaiena aubainama. Yaba matabuna anea ya riuriuedina, nama a tubuḡana.
Yesu ai isa be a verauḡena tempol nopone
21 Yodi gomana na raḡanima aniwai 8-nama, inam kopitom raḡaninama ya tavana, be dabudine taudi gomana ai isana ‘Yesu’. Inam isanama anea Meri ya riu dokena, muriḡa da Meri ya bogana.
22 Raḡanine Meri gomana tauḡominama ya tikana murine, Mousis na tarawatuma e riuriuna ruvane Meri nam waiḡapa i naḡona Mamaitua na vadae. Ibewa da ya miana da na raḡanima 40 a kovina. Be murine Jousep be Meri Yesu a tika saḡena Jerusalemma Bada waikatainama aubainama, 23 baninama Bada na tarawatuma umanama ya riuna, “Banaga be musara tautauḡomidima kayevoudima matabudi ko saḡedi be Bada ko utena.” 24 Be puyo bunebune rabui bo gabubu natunatudima rabui mate a saḡedina Bada na tarawatuma ya girugirumina nama.
Simeon na kaisuḡusuḡuma sarenama
25 Inam raḡanine banaga tenaḡa Jerusalemma ya miamiana, isanama Simeon. Tauna yawasana didimanine ya mia be Mamaitua ya vivivivirena be Arua Babau tauna noponama ya moḡavu, be Israel tauwai yawasaninama ya raberabena. 26 Be Arua Babau Simeon ya riuena da tauna nam sibo ya guri naumeki da noḡone Bada na Kerisoma e kitana. 27 Naumeki da Meri be Jousep gomana Yesu a saḡena tempol nopone da tarawatu aba ya riuriuedina voiedima aubainama. Inam raḡanine Arua Simeon yai doka nawena tempol nopone. 28 Be dabudine Simeon nimane gomana ya tika be Mamaitua ya kaisuḡusuḡuna be umanama ya riuna,
29 “Naumeki Bada, yodi taugu am taunoyama nuasubae yà gurina kuya riuriueguna nama,
30 baninama Tauwai yawasana kuya riuriuporena, yodi matague è kitana.
31 Tauna dobu matabuna aubainama kuya riuporena. 32 Tauna dam matabudi e rawayanedi be tam ta kataiemna. Be mate tauna e voie da am banagama Israel ta kawa saḡedina.”
33 Be Simeon gomana nema ya giugiu bakena, gomana na dosima inam giudima a basedina. 34 Dabudine Simeon taudi yai aiainidi be gomana tinanama Meri ya riuena, “Israel banegidima toitoi adi yawasanae ta bekuna be toitoi adi yawasanae ta midisuḡuna, uma gomeninama kana taiye. Tauna Mamaitua ewai matairena aubainama banaga toitoi ta riuvirevirena 35 be adi wainua noḡonoḡotama tauna ei maḡataridina. Inam voiedima matabudi aubaidima tam tokare ta voiem da kwai nuaboya kauana, maika kea gamgamnama kabe nuapoume i midimidi.”
36 Be peroveta waivinama poranama isanama Hana, tauna mate dobudi tempol nopone. Tauna Panuel natunama be Aser na damma nopone. Hana na badama mate ai naḡi be a mianana modi 7 37 murine tauna yai kaiyababana. Be yodi tauna na suarama 84 be kupi da suara tempol nopone ya miamiana. Be nam airaḡan tempol i gose rubuna. Tauna na noyama ya widiwidina be ya moimoiragina. 38 Naumeki da Simeon gomana na dosima mate a giugiuna raḡanine, Hana ya saḡa da Mamaitua ya kaisuḡusuḡu be banaga aitauḡa Jerusalem na Tauwai yawasanama a raberabena ḡarodie gomana na kauama ya giuedina.
A munaḡana Nasaretma
39 Raḡanine Jousep be Meri yaba matabuna Bada na tarawatuma ya riuriuena a voia rovodina, murine taudi a munaḡana adi meagaie Nasaretma, Galili provins nopone. 40 Dabudine gomana ya moraba be yai rewapanana, be nuauyauya noponama ya moḡavu be Mamaitua na raukiviverema tauna ḡarone ya kenana.
Gomana Yesu tempol nopone
41-42 Naumeki da Yesu na suarama 12, be na dosima mate a naḡona Jerusalemma Naḡopore soinama aubainama. Inam taudi adi vaivaima aubainama, taudi modi matabuna ta naḡonaḡona Jerusalemma, inam soinama aubainama.
43 Raḡanine inam soinama ya kovikovina murine, taudi naḡo munaḡa meagaie ai karena, be gomana Yesu ya mia kwasana Jerusalemma, be na dosima taudi nam ti kataiena. 44 Taudi ai noḡotana kabe na banagama mate ti naḡonaḡo naumeki da a naḡo ravina. Be ravie gomana wanenama ai karena na dosima be na banagama ḡesaudima ḡarodie. 45 Be taudi gomana nam ti banavina aubainama waiwanawana a munaḡana Jerusalemma.
46 Raḡan aniwai rabuiteḡane taudi gomana tempol nopone a banavina. Yesu tauna tauwai katakatai poudie ya mia be tauna taudi mate awai giuna be yawai beavaiedina. 47 Be banaga matabudi aitauḡa gomana a vaivaiena, na kataima be na paribeama a base kauena. 48 Raḡanine na dosima a banavina, nuedima yai medi be tinanama ya riuena, “Taukui, aba aubainama umanama kuya voia ḡaromaie? Tamamma rabuigu ma nuaboyamai kè wanewanemna.” 49 Be tauna ya riuedina, “Aba aubainama koya wanewanegu? Taumi sibo koya kataie da taugu Tamaḡomiguma na vadae yà miamiana.” 50 Be gomana aba ya riuriuena, taudi na giuma baninama nam ti kataiena.
51 Naumeki da tauna na dosima ya voteyeteyedi be taudi mate a naḡona Nasaretma, be tinanama inam giudima matabudi nuane ya taudididina. 52 Be Yesu tauna na nuauyauyama be na suarama a moraba tenaḡana, be na wainuapaḡoma Mamaitua ḡarone be banaga ḡarodie mate.