8
Yesu na tauwai muriwatanama waiwaividima
Dabudine a miana raḡan bisanama be Yesu na apasolma 12 mate a naḡona meagai dosidie be ḡauḡaubodie da Mamaitua na waiguyauma riunama verenama ya rarau guguyena. Be Yesu waiwaivi ḡesaudima penama be sida ragaragaudima yai yawasanidina. Inam waiwaividima taudi mate Yesu ai muriwatane be a naḡonaḡona. Taudi isedima Meri awai isana Megdalin,* ‘Megdalin’ inam meagai isanama. penama matabudi 7 tauna a dobi porena, be Joana, tauna Kusa na visarama, be tauna guyau Herod na bisnisma taurabenama, be Susana be waiwaivi ḡesaudima mate. Inam waiwaividima adi kanie be adi manee Yesu be na tauwai muriwatanama a sagusagudina.
Taukuma wainasinama
(Mt 13:1-9; Mk 4:1-9)
Raḡan tenaḡa patara dosinama meagai da meagai a verau be Yesu ḡarone ai rawateḡeidina, be tauna uma wainasinama ya riuedina,
“Tauḡoma tenaḡa ya dobi ya naḡo da pesi yai yaraiedina. Raḡanine pesi yawai yaraiedina, ḡesaudima keda poune a ravusedina, be banaga a vagudegudedi be kiu a kanidina. Be ḡesaudima yeku debedie a ravusedina. Be raḡanine a gogo tavana, matabudi a pokina, baninama doḡa noponama nam subasubana. Be ḡesaudima gedara nopodie a ravusedi da gedara mate a gogo tenaḡana be gedara pesi ya yavanidi da pesi nam ti gogona. Be ḡesaudima doḡa verenama debane a ravusedi be a gogo kauana be banidima a biridina ya toi kauana, be pesi tenaḡaḡa banidima 100.” Be Yesu bonanama dosine ya riuna, “Deḡoda beemima ta kenakenana, koi beavaia!”
Be tauwai muriwatana Yesu ai taravirena, “Bada, inam wainasinama baninama aba?” 10 Be tauna ya paribeedi be ya riuna, “Mamaitua na waiguyauma semosemodima yàwai kataimina da na waiguyauma yodi nema e veraverau bakona ko kataiena. Be banaga ḡesaudima taudi wainasi taunaḡa ta vaivaiena,
aubainama taudi matedie ta kitakitana be nam tima kitakita kauena,
ta vaivaiena be nam tima katakataiena.
11 “Be wainasi baninama inam umanama: Pesi inam Mamaitua riunama. 12 Pesi keda debane ravuravusedima, inam maika banaga Mamaitua riunama ta vaivaiena, be muriḡa Diaboro e tava be Mamaitua riunama nopodie e kaikaiporaḡana, da taudi nam tai sumaḡa be ta yawasana. 13 Pesi yeku debane ravuravusedima, inam maika banaga raḡanine Mamaitua riunama ta vaivaiena, taudi ma nuavereveredi inam riunama ta paḡopaḡona. Be taudi nam waramidi, vutuna aubainama raḡan ḡaubonaḡa tai sumaḡana, be raḡanine raurubu e tavatavana taudi adi waisumaḡe ta bekuna. 14 Be pesi gedara nopodie ravuravusedima, inam maika banaga Mamaitua riunama ta vaivaiena, be muriḡa nuaboya be waiguyau be tubuḡa na wainuaverema adi waisumaḡama ta yavayavanidina da taudi tokare nam ta bani. 15 Be pesi doḡa verenama debane ravuravusedima, inam maika banaga nopodima veredima be didimanidima, be raḡanine taudi giu ta vaivaiena, taudi ta kaididi be ta rabe da e votavotana.”
Kodam wainasinama
(Mk 4:21-25)
16 “Nam aitau kodam e gabu be e ruputawa bo anikaba kena dibune e boru. Tauna kodam ḡavoe ei midiri da banaga ta saḡasaḡana ta kitana. 17 Deḡoda yaba matabuna yodi ko ruputawedina, be tokare ta maḡatara munaḡana. Am noḡota be am kauama semosemodima mate tokare banaga matabudi ta kataiedina. 18 Vutuna aubainama koi beavaia kauana, baninama deḡoda aitau yau giuma ya paḡopaḡona, ḡesau debane mate tokare e utena. Be deḡoda aitau yau giuma nam i paḡona be e noḡonoḡotina da ya paḡona, be ibewa da tokare matabudi e kaiporaḡana.”
Yesu tinanama be tasitasinama
(Mt 12:46-50; Mk 3:31-35)
19 Yesu tinanama be tasitasinama taudi a verauna Yesu ḡarone be nam ḡarone ti tavana, baninama patara ya morabana. 20 Dabudine banaga tenaḡa Yesu ya riuena, “Tinamma be tasitasimma doḡae ta midimidi be ta ḡoeḡoena da ta kitamna.” 21 Be Yesu ya riuna, “Tinaguma be tasitasiguma taudi aitauḡa Mamaitua riunama ta vaivaie be ta voivoiena.”
Yesu kaibitibiti ewai badena
(Mt 8:23-27; Mk 4:35-41)
22 Raḡan tenaḡa Yesu na tauwai muriwatanama mate wagae a saḡa be ya riuedina, “Yawawa dosinama tà davu be tà naḡo noaḡo nevane.” Naumeki da a naḡona. 23 Taudi yawawa a davudavuna maika Yesu ya kenana, be kaibitibiti yai raḡantenaḡe da ya tavana be waga noponama upa ya moḡavu be waga ḡaubonaḡa da sibo ya monuna.
24 Be tauwai muriwatana a naḡo be Yesu a taiḡosori be a riuena, “Bada, Bada ḡaubonaḡa da tà gurina!” Be tauna ya midisuḡu be sive be rabama ya riutuaḡaiedi, da taudi ai nuatuḡutuḡu be daumora ya kenana. 25 Be Yesu na tauwai muriwatanama ya riuedina, “Taumi ami waisumaḡa bo ibewa?” Be taudi a ḡosoridi be a basena be adi banagama adi banagama a riuedina, “Uma baneginama aitau? Tauna sive be upa e riuedi be ta vovo teyeteyena.”
Penama banaga a kokuna
(Mt 8:28-34; Mk 5:1-20)
26 Be taudi wagae a naḡona Geresin adi dobue. Umaḡo Galili provins be noaḡo nevane. 27 Be Yesu kaḡanama gerese ya boruboru dobiḡena raḡanine, meagaie tauḡoma tenaḡa ya verauna Yesu ḡarone. Be tauḡominama penama bonideḡo a kokuna, be tauna ma kovakovana ya naḡonaḡona be nam vadae i miamiana. Be tauna guri adi gubae Israel taudi nam guri ti dobodobodina, be taudi gubae a sivusivudina, maika Yesu. ya miamiana. 28-29 Be inam tauḡoma Yesu ya kitakitana raḡanine, tauna ya yogo be Yesu noḡone ya bekuna. Dabudine Yesu penama ya riue da tauḡoma ya dobi porena. Be tauna bonanama dosine ya riuna, “Yesu, Mamaitua saḡasaḡa vavasaḡinama Natunama, aba ḡarogue kwa ḡoeḡoe? Yàwai baḡamna da nam gewagewa ḡarogue kwa voie.”
Raḡan toitoi penama tauḡoma yai babari be na ḡoane nama ya nawenawena. Be banaga tauna nimanama be kaḡanama a rauseini be a raberabena. Be yaḡoro tauna ya rakedi be penama tauḡoma ya nawena dobu wainuatoitoine.
30 Yesu yai taravirena, “Tam isamma nema?” Be tauna ya paribeena, “Taugu isaguma Patara”, baninama penama toitoi nopone a saḡana. 31 Be penama awai baḡana da Yesu nam taudi sibo ya riuedi da dom nam dibuboruborune sibo a naḡo.
32 Inam dabudine bawa netarinama oya babane a yabayabana. Be penama Yesu ai baḡa da tauna sibo yai aninedi da bawa nopodie sibo a naḡona. Be Yesu yai aininedina. 33 Dabudine penama banaga a dobi pore be bawa nopodie a naḡona da bawa netarinama dere boganaḡa a manini yovo da a naḡona yawawa dosine be a tonedina.
34 Bawa tauyosidima inam kauinama nama a kitakitana, taudi a manini a naḡona. Be taudi banaga matabudi ai varidina adi meagaie be meagai diane mate.
35 Dabudine banaga a dobi a naḡo da kaua aba ya tubutubuḡana sibo a kitana. Be raḡanine Yesu ḡarone a tavatavana, taudi tauḡoma penama dobidobi porenama Yesu kaḡane ya miamiana a kitana. Be tauḡoma yai gara kaua be na noḡotama verene ya miamiana, be taudi nama a kitakitana a nairana. 36 Be banaga aitauḡa kauinama a kitakitana, taudi banaga ḡesaudima ai varidina da tauḡoma penama kokukokunama ya yawasana munaḡana. 37 Dabudine Geresin banegidima Yesu ai baḡana da tauna sibo inam dobunama ya gose be ya naḡo poredina, baninama taudi a naira da a naira kauana. Naumeki da Yesu waga nopone ya saḡa be ya munaḡana.
38 Tauḡoma penama dobidobi porenama Yesu yawai baḡana da mate sibo a naḡona. Be Yesu ya riupore be umanama ya riuena, 39 “Kwa munaḡa am vadae da Mamaitua aba ḡarome ya voivoiena banaga kwai varidina!” Dabudine tauḡoma ya naḡo be meagai nopone banaga matabudi ya riuedina da Yesu aba tauna ḡarone ya voiena.
Jaeras natunama waivinama
(Mt 9:18-26; Mk 5:21-43)
40 Be Yesu ya tavatava munaḡana raḡanine, banaga patara tauna ai kaiwena, baninama taudi matabudi tauna a raberabena. 41 Dabudine tauḡoma isanama Jaeras, tauna sinagog taurabenama. Tauna ya tava be Yesu noḡone tuapikane ya raupari be yai baḡa guratena da sibo na vadae ya saḡana, 42 baninama natunama waivinama tenaḡa ḡominama na suarama 12 be tauna ḡaubonaḡa da e gurina.
Be Yesu ya naḡonaḡona raḡanine, patara tauna a midimidi ḡuruḡuruvina. 43-44 Dabudine waivi tenaḡa Yesu murine ya tava be na garama isunama ya taukonina, baninama tauna waikosina vutuvutu ya paḡona modi 12 a kovina. Be tauna bonika na purapurama matabudi dogeta ḡarodie yawai yakaredina, be nam aitau i yawasanina. Be raḡanine Yesu na garama isunama ya tautaukonina, yai raḡantenaḡe da waikosina vutuvutu yai kavena.
45 Dabudine Yesu yai taravirana, “Aitau ya taukonigu?” Be matabudi a bovina, vutuna aubainama Pita ya riuna, “Bada, banaga a midi ḡuruvim be ta biubiu suriḡimna. Be nemanama da kwa riuriuna ‘Aitau ya taukonigu?’ ” 46 Be Yesu ya riuna, “Taugu è kataiena da aitau ya taukoniguna, baninama rewapana ya dobi poreguna.” 47 Raḡanine waivi mayanama ya paḡo da nam teneteneḡina da sibo yai moisiri, vutuna aubainama tauna ma tunigusugusuna Yesu noḡone ya bekuna. Be patara noḡodie waivi Yesu ya riuena da aba aubainama Yesu ya taukoni, yodi tauna ya yawasana munaḡana. 48 Be Yesu tauna ya riuena, “Moumou, am waisumaḡama yai yawasanimna. Ma nuasubam kwa naḡona.”
49 Yesu yaḡoro ya giugiu be sinagog taurabenama na vadae banaga miemieninama ya tava da Jaeras ya riuena, “Natumma ya gurina, tauwai katakatai nam kwai sinasina.” 50 Be Yesu nama ya vaivaiena, tauna Jaeras ya riuena, “Nam kwai nuaboya, kwai sumaḡa be tauna tokare e yawasanana.”
51 Be taudi Jaeras na vadae a tavana raḡanine, Yesu banaga ya riuedina da nam aitau tauna mate vadae ta saḡa. Pita, Jon, Jeims be gomana na dosima taudiḡa Yesu mate vadae a saḡana. 52 Be banaga matabudi gomana ai nuaboye be a ḡabeḡabena. Be Yesu ya riuedina, “Nam ko ḡaba, tauna nam i gurina, e kenakena ḡomana.” 53 Dabudine banaga matabudi Yesu ai kwatekwatevena, baninama taudi a kataie da gomana ya gurina. 54 Raḡanine ya tavutavu dobiḡedina, tauna gomana nimane ya kaididi be ya riuna, “Gomana, kwa midisuḡu!” 55 Dabudine gomana aruinama ya tava munaḡa be ya midisuḡuna. Be Yesu taudi ya riuedina, “Yodi kani ko ute be e kani!” 56 Be tauna na dosima nuedima ya mosari kauana. Be aba ya tubutubuḡana Yesu taudi ya riuedina da nam aitau sibo a riue.

*8:2: ‘Megdalin’ inam meagai isanama.

8:27: Israel taudi nam guri ti dobodobodina, be taudi gubae a sivusivudina, maika Yesu.