9
Yesu apasol 12 ya riuporaḡana
(Mt 10:5-15; Mk 6:7-13)
Yesu apasol 12 ya riuedi da a rawateḡeidi be tauna rewapana be waibada ya utedina, da taudi penama ta tavu dobiḡedi be banaga sidesidedima tai yawasanidina. Yodibe ya riuporedina da taudi Mamaitua na waiguyauma ta rauguguye, be banaga sidesidedima tai yawasanidina. Be tauna ya riuedina, “Ami naḡoe nam aba ko paḡo. Nam diḡona, nam tana, nam kani, nam mane be nam kwama ḡesaunama mate ko paḡo. Be raḡanine ai meagaie ko saḡasaḡana taumi vada tenaḡa nopone ko miana, naumeki da ami kaba naḡoma raḡanine inam meagainama ko gosena. Be deḡoda banaga taumi nam tai aninemi, naumeki da kaḡemima popokaudima ko rawakurukuruvidi be inam meagainama ko goseporena. Dabudine taudi ta kataie da taudi tokare Mamaitua matane inam wavunama taudime ta paḡo munaḡena.”
Naumeki da tauwai muriwatana meagai da meagai nopodiḡa a naḡo be vari verenama a rarau guguye, be banaga dobu matabuna awai yawasanidina.
Herod na nuababaḡama
(Mt 14:1-12; Mk 6:14-29)
Inam raḡanine Herod, tauna Galili provins guyaunama, be uma kauidima nama a tubutubuḡana, tauna ya vaiedi be ya nuababaḡana, baninama banaga ḡesaudima a riuriuna da Jon tauwai babataito ya guri be ya midisuḡu munaḡana. Be banaga ḡesaudima a riuriuna da peroveta Elaija ya maḡatara munaḡana, be banaga ḡesaudima a riuriuna da bonideḡo perovetedima tenaḡa ya guri be ya midisuḡu munaḡana. Be Herod ya riuna, “Jon gadonama è tomna, be inam yodi aitau baneginama varinama yà vaivaie?” Be tauna ya ḡoeḡoena da sibo Yesu ya kitana.
Yesu tautauḡoma 5 tausand yai kanidina
(Mt 14:13-21; Mk 6:30-44; Jn 6:1-14)
10 Be apasol a tavatava munaḡana raḡanine, taudi yaba matabuna a voivoiedina Yesu ai varina. Tauna wainuatuḡune yai dokedi be a naḡona meagai isanama Betsaidama. 11 Raḡanine patara nama a vaivaiena taudi ai muriwatanedina. Be Yesu taudi yai aninedina, be Mamaitua na waiguyauma taudi ya giuedina, be aitauḡa yawasana a ḡoeḡoena naumeki da yai yawasanidina.
12 Raviravi Yesu na apasolma 12 a tava be a riuena, “Banaga kwa riuporaḡa da ta naḡo meagaiḡa be meagai murisairine da taudi kani be ḡaravu ta banavidina, baninama uma dobunama wainuatoitoinama.” 13 Be Yesu ya riuedina, “Taumi koi kanidi!” Be taudi a paribeena, “Nema kai kani bakedi? Tauma buredi 5 kavakava be iyana rabui ḡaromaie, bo nema kwa noḡonoḡota bake? Tauma ka naḡo be kani ka gimara uma banegidima aubaidima, bo?”
14 Dabudine tautauḡoma a kitaruvedi da 5 tausand. Be Yesu na tauwai muriwatanama ya riuedina, “Banaga ko dariḡedi da 50 50 ta miana.” 15 Naumeki da taudi nama a voia be banaga matabudi a miana. 16 Yesu buredi 5 be iyana rabui ya ragaudi da gunume yai kitasaḡa be Mamaitua yai kaiwe da ya givedi be na tauwai muriwatanama ya utedina, be taudi a soiedi da banaga a utedina. 17 Be banaga matabudi a kani da a kani siauana. Be tauwai muriwatana kani kanikanigosedima a tama da posa 12 ai moḡavudina.
Pita yai maḡatarana da Yesu tauna Tauwai yawasana
(Mt 16:13-21; Mk 8:27-31)
18 Raḡan tenaḡa Yesu taunaḡa ya moimoiragi be na tauwai muriwatanama taudi tauna mate. Be tauna taudi yai taraviredina, “Banaga ta riuriu da taugu aitau?” 19 Be taudi a paribeena, “Banaga ḡesaudima ta riuriuna da tam kabe Jon tauwai babataito, be ḡesaudima ta riuriuna da tam kabe peroveta Elaija, be banaga ḡesaudima ta riuriuna da tam bonideḡo perovetedima guriguridima tenaḡa kabe i midimidisuḡu munaḡa.” 20 Be tauna ya riuedina, “Be taumi nema kowai noḡota bako, taugu aitau?” Be Pita ya paribeena, “Tam Tauwai yawasana, Mamaitua ya riupore yovoḡemna.”
21 Dabudine Yesu na tauwai muriwatanama ya riu vavasaḡedina da nam aitau sibo a riue. 22 Be ya riuna, “Banaga Natunama tokare ei nuatoitoina yaba toitoi ḡarodie be babada dosidima be pirisi adi babadama be tarawatu tauwai katakataidima, taudi matabudi Banaga Natunama tokare ta tuaḡaie be tai gurina. Be raḡan wairabuiteḡane Mamaitua e kawa midisuḡu munaḡena.”
Yesu waimuriwatanenama ya giuena
(Mt 16:24-28; Mk 8:27-31)
23 Be Yesu banaga matabudi ya riuedina, “Deḡoda aitau waimuriwataneguma e ḡoena, naumeki da na ḡoanama matabudi e gosedi, be raḡan matabuna na korosima e kiroḡi* Korosi kiroḡinama inam kwai nuatoitoina, maika Yesu korosie yai nuatoitoina. be ei muriwataneguna. 24 Tam aitau tame am yawasanama kwa kaididi be kwa raberabena, tam tokare am yawasanama kwa kawa gewagewana, be tam aitau da taugu kautaiye am yawasanama kuyai utaena, am yawasanama tokare kwa banavina. 25 Deḡoda aitau dobu yabedima matabudi e ragaragaudina be yaḡoro tauna na yawasanama e gewagewana, inam yabedima tauna tokare nam tai yawasani. 26 Deḡoda aitau, taugu e tunimayaḡegu bo riuguma e tunimayaḡena, naumeki da tokare Banaga Natunama tauna Tamanama neneḡarine be anea babau neneḡaridie e dobina, tauna mate inam baneginama e tunimayaḡena. 27 Be taugu riukaua yà riuriuemina, ḡesaumima yodi uma ko midimidina, taumi tokare nam ko guri, naumeki da Mamaitua na waiguyauma ko kitana.” Inam pentekost.
Yesu kitanama ya boru vitarena
(Mt 17:1-8; Mk 9:2-10)
28 Naumeki da inam giudima a kovikovina murine, raḡan aniwai 8 ne Yesu tauna Pita, Jon be Jeims yai dokedi be a naḡona oya debane moiragi aubainama.
29 Be Yesu ya moimoiragina maika, tauna noḡonama kitanama ya boru vitare be na garama ya ḡavora be ya rawakeyekeyemina. 30-31 Yai raḡantenaḡe da tautauḡoma rabui, Mousis be Elaija ma neneḡaridi a maḡatara be Yesu mate a giugiuna. Taudi Yesu nema Jerusalemma e guri bako be uma dobunama e naḡo porena, vutuna a giugiuena. 32 Be Pita na banagama mate a yadoyadona. Be a ḡosoḡosoridina raḡanine, taudi Yesu ma neneḡarina be tautauḡoma rabui, tauna mate a midimidina a kitekitedina. 33 Be raḡanine tautauḡomidima Yesu a gosegosena, dabudine Pita ya riuna, “Bada, ya vere kauana da tauma yodi uma dobudine. Agunai kape rabuiteḡa ka keridina, tenaḡa tam aubaimma be tenaḡa Mousis aubainama be tenaḡa Elaija aubainama.” Be Pita tauna nam i kataiena aba ya giugiuena, be tauna ya giugiu yabayababana.
34 Be Pita yaḡoro ya giugiuna maika, giyou ya dobi da vagurune ya rupu tawedina. Be raḡanine giyou ya sumasuma tawedina, taudi a naira kauana, 35 be giyou nopone bona ya dobi be ya riuna, “Uma tauna taugu natuguma be taugu è vinena, aubainama tauna bonanama ko vaiena!” 36 Bona yaḡoro ya giugiuna maika, taudi ta kitana be Yesu taunaḡa ya midimidina. Be tauwai muriwatana inam raḡanine aba taudi a kitakitana, a nuevina be nam aitau ti riuedina.
Penama gomana tauḡominama ya kokuna
(Mt 17:14-18; Mk 9:14-27)
37 Pomainama taudi oya debane be a yovoyovo munaḡana raḡanine, patara dosinama taudi ḡarodie a tavana. 38 Patara nopodie tauḡoma tenaḡa tauna ya rasa be ya riuna, “Tauwai katakatai, yàwai baḡamna da yau gomanama uma kwa kita, taugu natuguma tauḡominama tenaḡa ḡominama. 39 Penama kana raḡanie yau gomanama e vunuḡi be e kawakawa rasarasa be e kawakawa kokerina, be tauna gayane kasampuropuro ta dobidobina. Inam peneminama natuguma nam airaḡan ima gosegosena, be natuguma tuninama e kawakawa gewagewana. 40 Be taugu am tauwai muriwatanama èi baḡedina da taudi sibo penama a tavu dobiḡena, taudi a raurubu be nam teneteneḡina.”
41 Be Yesu ya paribeena, “Taumi banegimima beapotepotemima, nam waisumeḡimi, taumi mate tà mia ḡaḡa be ami vitama yà kiroḡa ḡaḡae? Natumma kwa verauḡe uma dabudine!” 42 Be gomana ya veraverauna raḡanine, penama tauna yai beku doḡae be ya kawa kokerina. Dabudine Yesu penama ya riutuaḡaie be gomana yai yawasanina, yodibe tamanama ya ute munaḡena. 43 Be banaga matabudi Mamaitua na rewapanama dosinama aubainama a basena.
Yesu e gurina ya giu munaḡena
(Mt 17:22-23; Mk 9:30-32)
Yesu yaba matabuna ya voivoiedina banaga yaḡoro a basebasena maika, Yesu na tauwai muriwatanama ya riuedina, 44 “Koi beavaia kaua da aba yodi yà riuemina. Banaga Natunama ta boru dobiḡena banaga nimedie raukivigewegewenama aubainama.” 45 Be na tauwai muriwatanama inam giunama, baninama nam ti kataiena. Giu baninama semosemonama da taudi nam sibo a kataie. Be inam giunama aubainama taudi Yesu sibo ai taravirena, be a nairana.
Aitau ya saḡa gurata?
(Mt 18:1-5; Mk 9:33-37)
46 Raḡan tenaḡa Yesu na tauwai muriwatanama ai saḡasaḡana da poudie aitau ya saḡa gurata. 47 Be Yesu adi wainua noḡonoḡotama ya kataiena, vutuna aubainama gomana ḡaubonama ya riue da diane ya midi 48 be taudi ya riuedina, “Aitau uma gomeninama ḡaubonama taugu isague ewai turanena, naumeki da tauna ewai turaneguna, be aitau taugu ewai turaneguna, naumeki da tauna tauriuporeguma mate ewai turanena. Vutuna aubainama aitau taumi poumie na yawasanama ya yovona, tauna ya saḡa guratana.”
49 Be Jon ya riuna, “Bada, tauma tauḡoma kè kitana, tauna isame penama ya tavutavu dobiḡedina, be tauma kè riutuaḡaiena, baninama tauna nam tauda mate tama noyanoya tenaḡana.” 50 Be Yesu ya riuna, “Nam ko riutuaḡaie, baninama tauna deḡoda taumi nam ami ḡavia, naumeki da tauna taumi turemima.”
Samaria banegidima Yesu a tuaḡaiena
51 Naumeki da Yesu na raḡanima maida ya tavatavana da tauna sibo ya munaḡana marae, vutuna aubainama na noḡotama ya vitare da Jerusalem naḡonama ya noḡota didina. 52 Be tauna tauwai noyanoya ya riupore dokedina, da taudi a naḡona Samaria meagaine da Yesu na kaba verauma aubainama sibo a vokaukauana. 53 Be banaga dabudine nam ti aninena, baninama tauna ya naḡonaḡona Jerusalemma. Jius adi ḡaviama Samaria banegidima. 54 Be raḡanine na tauwai muriwatanama Jeims be Jon nama a kitakitana, taudi a riuna, “Bada, naumeki bo ibewa da tauma sibo kai marae kè riue be ya yovo da uma banegidima sibo ya kara gorudi, Elaija ya voiana maika?” 55 Be Yesu yai tauvitara be ya riutuaḡaiedina. 56 Naumeki da taudi a naḡona meagai ḡesaune.
Yesu waimuriwatanenama na piripirima
(Mt 8:18-22)
57 Raḡanine taudi kedaḡa a naḡonaḡona, be tauḡoma tenaḡa Yesu ya riuena, “Tam deḡo kwa naḡona, taugu yài muriwatanemna.” 58 Be Yesu ya paribee be ya riuna, “Inam naumeki be uma kwa noḡoti, kiudobo§ Yesu ya riuna: ‘Fox’. Tauna dobira muserinama be gaure ta miamiana maika kiudobo. taudi adi gaure adi kaba miama, be kiu adi noḡie adi kaba miama, be Banaga Natunama nam deḡo na gabu kaua da tauna e sipere.”
59 Be Yesu tauḡoma ḡesaunama ya riuena, “Kwai muriwatanegu!” Be tauna ya riuna, “Bada, noḡone kwa gosegu da yà naḡo be tamaguma yà dobona.” 60 Be Yesu ya paribeena, “Banaga guriguridima kwa gosedi da taudiḡa adi gurima ta dobo munaḡedina, be tam kwa naḡo be Mamaitua na waiguyauma e veraverauna, vutuna kwa rauguguyena!”
61 Be banaga ḡesau Yesu ya riuena, “Bada, taugu yài muriwatanemna, be noḡone kwa gosegu da yà naḡo be yau dosima yài kaiwedina.” 62 Be Yesu ya riuena, “Deḡoda aitau yabiyabi** Yesu ya riuna: ‘Plow’, baninama kuya waiplow be kuyai tautinamurine, tokare am noyama e barabarana, maika yabiyabi taupaḡonama, deḡoda ei tautinamurine, waga naḡonama baraḡa e naḡona, be am ḡoanama dobune nam kwa tava. e paḡopaḡo be ei tautinamurina, tauna nam teneteneḡina da Mamaitua na waiguyauma nopone e noya.”

*9:23: Korosi kiroḡinama inam kwai nuatoitoina, maika Yesu korosie yai nuatoitoina.

9:27: Inam pentekost.

9:53: Jius adi ḡaviama Samaria banegidima.

§9:58: Yesu ya riuna: ‘Fox’. Tauna dobira muserinama be gaure ta miamiana maika kiudobo.

**9:62: Yesu ya riuna: ‘Plow’, baninama kuya waiplow be kuyai tautinamurine, tokare am noyama e barabarana, maika yabiyabi taupaḡonama, deḡoda ei tautinamurine, waga naḡonama baraḡa e naḡona, be am ḡoanama dobune nam kwa tava.