10
Yesu na tauwai muriwatanama 72* Giruma ḡesaudima ta riuriuna da 70. ya riuporaḡana
Uma kauinama murine Bada banaga ḡesaudima matabudi 72 ya vinedina, be tauna deḡo meagaidiḡa naḡonama ya noḡonoḡotina, nama inam banegidima ma turana ma turana ya riupore nawe dokedina inam meagaidiḡa. Be tauna umanama ya riuedina, “Sipi taupakinama koi baḡa da tauna taunoya ḡesaudima e riuporaḡa da taumi ta sagumina, baninama inam dabudine maura ya morabana be taunoya a raubisaḡana. Naumeki, ko naḡo! Taugu yà riuriuporemina sipu natunatudima maika musara ḡasiḡasidima nopodie. Nam pausi ko ragau, nam tana, nam kaḡasuma ḡesaudima mate, be nam kedae banaga mate koi boruboru!
“Raḡanine vada nopone ko saḡana, noḡone ko riuna, ‘Suba uma vadane.’ Be deḡoda inam dabudine suba baneginama e mianana, naumeki da ami subama tauna ḡarone e kena, be deḡoda tauna nam suba banegina, naumeki da ami subama e verau munaḡana ḡaromie. Raḡanine deḡo meagaine koya tava be deḡo vadane koya saḡana, naumeki da vadane ko miana, be dabudi ko kani be ko tego gogonana, baninama taunoya sibo adi maesama a paḡo. Be taumi nam koi vadasaḡa!
“Taumi deḡo meagaie ko tava be banegidima tai aninemina, naumeki da aba ta uteutemina, vutudiḡa ko kanina! Be banaga sidesidedima koi yawasanidi be ko riuedina da Mamaitua na waiguyauma raḡaninama e tavatavana. 10 Be taumi deḡo meagaine ko tava, be inam meagainama banegidima nam tai aninemi, naumeki da ko naḡo kedae be ko riuna, 11 ‘Tauma ami meagaima popokaunama kaḡamaima ya patipatina ḡaromie ka vava yasayasaina, be ko noḡoti da taumi tokare nam ko yawasana, baninama Mamaitua na waiguyauma raḡaninama ya tavatava be taumi koya tuaḡaiena.’ 12 Taugu yà riuriuemi da etara raḡanine Mamaitua inam meagainama e kovoḡa guratena, nam maika Sodom.
13 “Korasin be Betsaida meagaimima, ko kita kaua! Baninama deḡoda taugu sibo meagai Taiya be Saidon nopodie voia dosidima sibo è voiedina maika taumi ḡaromie è voiedina nama, naumeki da taudi bonika sibo noḡota viravira a paḡo, be adi gewagewama nuaboyanama a mogurena. 14 Etara raḡanine Mamaitua taumi e kovoḡa guratemina, nam maika Taiya be Saidon. 15 Be taumi Kapeniam banagimima, kowai noḡotana tokare ko naḡo marae, bo? Ibewa, Mamaitua taumi tokare banaga guriguridima adi gabue e kidipore nawemina.”
16 Be Yesu na tauwai muriwatanama umanama ya riuedina, “Aitau da taumi ami giuma e vaivaiena, naumeki da tauna taugu yau giuma e vaivaiena. Be aitau da e tuatuaḡaiemina, naumeki da tauna taugu e tuatuaḡaieguna, be aitau da taugu e tuatuaḡaieguna, naumeki da tauna tauriuporeguma e tuatuaḡaiena.”
Yesu na tauwai muriwatanama 72 a tava munaḡa be Yesu yai nuaverena
(Mt 11:25-27; 13:16-17)
17 Be raḡanine banegidima taudi 72 a tavatava munaḡana, taudi ai nuavere kaua be a riuna, “Bada, tam isame penama mate tauma a voteyeteyemaina.”
18 Be Yesu ya riuedina, “Taugu Seitan è kitana marae ya beku be ya yovona maika keama. 19 Taugu rewapana è utemina da ḡavia na rewapanama matabuna ko vaisubana, be mota be rikarikau debedie koi vutuḡa be ko vamutudina. Be nam aba tokare e kawa gewegewemi. 20 Be nam penama ta vovo teyeteyemina aubainama koi nuavere, avedi. Be taumi koi nuaverena, baninama isemima marae girugirumidima ta kenakenana aubainama.”
21 Inam raḡanine Yesu noponama Arua Babaue nuavere ya moḡavu be ya riuna, “Mamai, tam mara be dobu Badanama, yà kaisuḡumna, baninama uma kauidima kuya semodina da nuauyauya be katai banegidima ḡarodie nam kui maḡataridina. Be tam banaga koekoedima ḡarodie kuyai maḡataridina. Mamai, inam naumeki, tam am ḡoanama ruvane.”
22 “Tamaguma yaba matabuna taugu ya uteguna. Be nam aitau i kataiena da Natunama aitau, Tamanama taunaḡa ya kataiena. Be nam aitau i kataiena da Tamanama aitau, Natunama taunaḡa ya kataiena, be Natunama aitauḡa ya vinevinedina ḡarodie ewai maḡataridina da tauna Tamanama aitau.” 23 Be Yesu na tauwai muriwatanama ḡarodie yai tauvitare be taudiḡa ya riuedina, “Taumi uma kauinama koya kitakitana, nama banaga ta kitana, naumeki da nuedima e verena, 24 baninama boni peroveta toitoi be guyaguyau a ḡoeḡoena da sibo uma kauinama a kitana, maika taumi yodi ko kitakitana nama, be nam ti kitana. Taudi a ḡoeḡoena da sibo uma giunama a vaiena, maika taumi yodi ko vaivaiena nama, be nam ti vaiena.”
Samaria baneginama verenama wainasinama
25 Raḡan tenaḡa tarawatu tauwai katakatainama ya verau da Yesu ya raurubu be ya riuna, “Tauwai katakatai, aba yà voie be yawasana kenakena nonoḡinama yà paḡo?”
26 Yesu ya riuena, “Tarawatu nema e riuriu bako? Tam nema kwa katakatai bake?” 27 Be tauḡoma ya paribeena, “Bada, am Mamaituama nuanuamma e paḡona, nuanuamma tabutabune, aruimma tabutabune, am noḡotama tabutabune be am rewapanama tabutabune. Be turamma nuanuamma e paḡona maika nema tam kwa ḡoeḡoe munaḡemna nama.” 28 Yesu ya riuena, “Tam kuya riu kauana, inam vutuna raḡan matabuna kwa voie be yawasana kwa paḡona.” 29 Be tauname ya gudutara munaḡe be Yesu ya riuena, “Naumeki, be yau banagama aitauḡa?”
30 Yesu gututue tauna ya paribeena, “Raḡan tenaḡa tauḡoma Jerusalemma be ya dobi ya naḡonaḡona Jerikoma. Be kedae banaga danedanenedima inam tauḡominama a vunuḡi da na garama a kaiporaḡa be a riḡa da ya raugurere be a gose da a naḡo porena. 31 Naumeki da pirisi inam kedanaḡa ya dobi ya naḡonaḡona. Be raḡanine tauna e kitana be tauḡominama ya kenakenana, naumeki da keda dianaḡa ya dobi be ya naḡo ḡomana. 32 Be murine Livait dobudine ya dobina. Be kauinama teneḡinama ya kita be tauna mate keda dianaḡa ya dobi be ya naḡo ḡomana. 33 Be Samaria tauḡominama kedanaḡa ya dobi be ya naḡonaḡo da tauḡominama ḡarone ya dobina. Be raḡanine tauḡominama nama e kitana, be ya raunuatoiena. 34 Naumeki da ya naḡo ḡarone ya tava be oeri be waen kerone ya ḡinidi be garae keronama ya panidina. Yodibe ya kiroḡi da na donkima ragane yai geru da yai doka nawena barekie, be dabudi ya rabena. 35 Naumeki da pomainama Samaria tauḡominama Denari rabui ya ragaudi be bareki taurabenama ya ute be ya riuena da inam tauḡominama sibo rabe kauena, be deḡoda mane nam teneḡina, naumeki da taugu yà tava munaḡana raḡanine tam yài maesimna.”
36 Be Yesu tauḡoma yai taravirena, “Be yodi nema kwa noḡonoḡota bake, uma banegidima rabuiteḡa be deḡo baneginama taudanedanene a vunuvunuḡina ewai turane?” 37 Dabudine tarawatu tauwai katakatainama ya paribee be ya riuna, “Aitau da inam tauḡominama ya sagusaguna, inam tauna vutuna turanama.” Be Yesu ya riuena, “Tam kwa naḡo be nama kwa voia watanana!”
Mata be Meri
38 Yesu na tauwai muriwatanama mate a naḡonaḡona Jerusalemma be kedae meagaie a tavatavana, dabudine waivi isanama Mata, tauna Yesu ya kokone da taudi vadae a saḡana. 39 Be tauna tasinama isanama Meri, tauna Yesu kaḡane ya mia be na giuma yawai beavaiena. 40 Be Mata taunaḡa ya youyouvoa guratana, vutuna aubainama tauna Yesu ḡarone ya verau be ya riuena, “Bada, tam kuya kataie bo ibewa da tasiguma ya gosegu be tauguḡa yà youyouvoana. Kwa riue be e kaisagugu.”
41 Be Bada ya paribee be ya riuna, “O Mata, tam yaba matabudi kwawai nuaboyedi be taudi ta kawakawa nuaraḡaraḡamna. 42 Be yaba tenaḡa yodi Meri ya vinena, tauna vutuna ya vere kauana, be nam aitau tauna ḡarone e kaipore.”

*^ Giruma ḡesaudima ta riuriuna da 70.