18
Mamaitua na waiguyauma nopone, aitau ya saḡa gurata?
(Mk 9:33-37; Lk 9:46-48)
Inam raḡanine tauwai muriwatana Yesu ḡarone a verau be ai taravirena, “Bada, Mamaitua na waiguyauma nopone aitau ya saḡa gurata?”
Dabudine Yesu gomana ḡaubonama ya riue da ya verau be poudie ya midina. Yodibe ya riuna, “Taugu yà riuriu kauemina, deḡoda tam aitau am yawasanama nam kwa vitare seda adi yawasanama maika, tam nam tokare Mamaitua na waiguyauma nopone kwa saḡa. Vutuna aubainama deḡoda tam aitau am yawasanama kwa vitare be kwa ḡaubo munaḡana uma gomeninama maika, tam tokare Mamaitua na waiguyaue am banagama poudie kwa saḡa guratana. Be aitau da gomana ḡaubonama maika uma gomeninama taugu isague ewai aninena, tauna taugu ewai anineguna.
“Be deḡoda ai banaga ewai sumaḡeguna gomana ḡaubonama maika, be banaga ḡesau e verau be e voie da inam baneginama aitau ewai sumaḡeguna gewagewa ei tubuḡina, ya verena da inam baneginama gewagewa tauwai karenama gadone yeku dosinama ta pani be egasie tai daururuna.
“Taumi aitauḡa dobue ami banagama adi waisumaḡe kowai kedadoka waigewedina, taumi ko kita kauana! Raurubu riukaua tokare ta tavana, be aitauḡa da tauraurubu, taumi ko kita kauana!
“Deḡoda nimamma bo kaḡamma e voiem da gewagewa kwa voivoiena, naumeki da kwa douraka be kwa porekaiyatina. Ya verena da kaḡamma tenaḡa be nimamma tenaḡa mate yawasana nopone kwa saḡana, be nam rabui mate da tam kai karakarata nonoḡine ta pore nawemna.
“Be deḡoda matamma e voiem be gewagewa kwa voivoiena, naumeki da kwa kunavai be kwa porekaiyatina. Ya verena da matamma tenaḡa mate yawasana nopone kwa saḡana, be nam rabui mate da gienae kai karakaratine ta pore nawemna.
10 “Ko kita kaua da uma tauwai sumeḡidima ḡauḡaubodima nam ko kita waiyovoḡedi, baninama taudi adi aneama raḡan matabuna marae Tamaguma noḡone ta midimidina. 11 Banaga Natunama ya yovona, banaga kwakokwakodima waiyawasanidima aubainama.* Gurik baibol ḡesaudima nopodie uma versnama 11 nam ima kenakenana.
Sipu kwakokwakonama wainasinama
12 “Deḡoda banaga tenaḡa ḡarone sipu 100 a miamiana, be tenaḡa i kwakona, tauna tokare aiyaba ya voie, taumi aba ko noḡonoḡoti? Tauna tokare na sipuma 99 oya babane ya gosedi, be ya naḡona na sipuma kwakokwakonama wanenama aubainama. 13 Be yà riuriu kauemina, raḡanine na sipuma i banavina, tauna inam sipunama kwakokwakonama aubainama tokare yai nuavere kauana, nam na sipuma ḡesaudima maika. 14 Be inam kauinama teneḡinama nama Tamemima marae, tauna nam ima ḡoeḡoena da tauwai sumaḡa ḡaubonama tenaḡa e kwako.
Ai turamma gewagewa ḡarome e voiena, tam aba kwa voie tauna ḡarone?
15 “Deḡoda turamma tauwai sumaḡa ḡesau be gewagewa ḡarome ya voiena, naumeki da tamḡa kwa naḡo ḡarone, be taumiḡa inam piripirinama ko kawa didimanina. Be deḡoda am giuma e vaie be e paḡona, inam naumeki da turamma kuya paḡo munaḡena. 16 Be deḡoda am giuma nam e paḡo, naumeki da banaga tenaḡa bo rabui mate kwa ragaudi, be ḡarone ko naḡo da inam piripirinama ko kawa didimanina. Be inam banegidima rabui bo rabuiteḡa taudi aba ko giuedina tai matematena. 17 Be tauna deḡoda inam banegidima bonedima yaḡoro nam e paḡo, naumeki da inam kauinama Mamaitua na damma ḡarodie ko giuena. Be tauna Mamaitua na damma adi raukurama yaḡoro nam e vaie, naumeki da tauna ekalesiae be ko boru dobiḡena ḡavoe. Be taumi tauna ko voie da banaga danedanenenama maika, bo banaga isanama gewagewanama maika. 18 Yà riuriu kauemina da taumi aba dobue ko panipanina, nama marae e panina. Be dobue ko kuvekuvesina, nama marae e kuvesina.
19 “Be mate uma yà riuemina, deḡoda taumi rabui uma dobue koi anina tenaḡa be aiyaba koi baḡena, tokare Tamaguma marae ami waibaḡama e voiena. 20 Baninama deḡo dabudi banaga rabui bo rabuiteḡa isague tai rawateḡeidina, taugu taudi mate dabudine.”
Taunoya kivikorokoronama wainasinama
21 Dabudine Pita Yesu ḡarone ya verau be yai taravirena, “Bada, deḡoda turaguma gewagewa ḡarogue e voiena, raḡan bisa tokare na gewagewama yà noḡota pore, raḡan 7, bo?” 22 Be Yesu ya riuena, “Nam 7, ibewa, be raḡan 7 be 70 be debane debane turamma na gewagewama kwa noḡota porena.
23 “Vutuna aubainama mara waiguyaunama inam maika umanama, guyau dosinama tenaḡa ya tava be na taunoyanama ya rawateḡeidina, baninama ya ḡoeḡoena da sibo ya kataiena, da na taunoyama na manema a rabe kauedi bo ibewa. 24 Taudi awai rawateḡeina raḡanine, taudi tauḡoma tenaḡa guyau na manema 10 tausand Talent Gurik bonane ya riuna: 10 tausand Talents. Inam 480-milion Kina (K480,000,000). ya paḡopaḡona, tauna a verauḡena guyau ḡarone. 25 Be inam baneginama nam teneteneḡina da sibo guyau na manema yai maesa munaḡe. Vutuna aubainama guyau ya riuna da sibo inam tauḡominama tauname, be na visarama, na sedama be na taragaima matabudi sibo ya gimaredi, da mane sibo ya paḡona. Yodibe guyau na manema sibo ya ute munaḡena. 26 Dabudine taunoya guyau noḡone tuapikane e raupari be yai baḡa gurate be ya riuna, ‘Ae, guyau kwa raunuatoiegu! Taugu am manema maesinama matabuna tokare yà ute munaḡemna.’ 27 Naumeki da guyau na taunoyama ya raunuatoiena, aubainama na manema maesinama matabuna ya noḡota poredi, be ya riue da ya naḡona.
28 “Raḡanine tauḡominama doḡae ya dobidobina, dabudi boni tauna ḡarone turanama ḡesau mane 100 Denari Gurik bonane ya riuna: 100 Denari. Inam raḡan 100 adi maesama. ya paḡopaḡona, vutuna ya banavina, naumeki da turanama gadonama ya kiki be ya riuna, ‘Yau manema kwai maesa makaie.’ 29 Dabudine turanama tauna noḡone tuapikane ya raupari be yai baḡa gurate be ya riuna, ‘Ae, yau tura kwa raunuatoiegu! Taugu am manema maesinama matabuna tokare yà ute munaḡemna.’ 30 Be tauna turanama na riuma ya vaia tuaḡaie, be dibure ya boru nawena. Be dabudi ya miana naumeki da turanama na manema sibo yai maesa rovona.
31 “Inam raḡanine taunoya ḡesaudima nama a kitakitana, taudi nuedima yai medi kauana. Vutuna aubainama taudi yaba matabudi a tubutubuḡana, a naḡo be guyau ai varina. 32 Naumeki da guyau inam tauḡominama ya riue da ḡarone ya saḡa, be ya riuena, ‘Tam taunoya gewagewama! Taugu yau manema maesinama ḡarome matabuna è noḡota porena, baninama tam tuapikame kuya raupari, be kuyai baḡaguna aubainama. 33 Be tam turamma nama sibo kuya raunuatoiena, taugu tam è raunuatoiemna maika.’ 34 Dabudine guyau nuanama yai medi kaua, be inam tauḡominama kivikorokoronama dibure ya boru nawena tauraukivigewagewa banegidima nimedie. Be dabudine ya miana naumeki da guyau na manema sibo yai maesa rovona.
35 “Taumi deḡoda ami banagama adi gewagewama nam nuemima tabutabune ko noḡota poredi, naumeki da Tamaguma marae tokare taumi ḡaromie kauinama teneḡinama nama e voiem be gienae e pore nawemna.”

*18:11: Gurik baibol ḡesaudima nopodie uma versnama 11 nam ima kenakenana.

18:24: Gurik bonane ya riuna: 10 tausand Talents. Inam 480-milion Kina (K480,000,000).

18:28: Gurik bonane ya riuna: 100 Denari. Inam raḡan 100 adi maesama.