19
Yesu waigosaḡa na kauama ya giuena
(Mk 10:1-12)
Be Yesu inam giudima yawai kovina raḡanine, tauna Galili ya gose be ya naḡona Judia adi dobue, upa Jodanma be noaḡo nevane. Be patara dosinama tauna ai muriwatane be dabudine yai yawasanidina.
Dabudi Parisi ḡesaudima Yesu raurubunama aubainama ḡarone a tava be a riuna, “Deḡoda tauḡoma na noḡotama ruvane na waivima i gosena, inam tokare naumeki bo ibewa?”
Dabudine Yesu ya paribeedi be ya riuna, “Taumi girugiruminama porane koya sievi bo ibewa, boni pakane tauwai tubuḡa tauna tauḡoma be waivi ya voiedi, be ya riuna, ‘Tauḡoma tamanama be tinanama ya gosedi be na waivima mate tai rawateḡeidina, da boni taudi rabui be yodi taudi inam tubuḡa tenaḡa.’ Vutuna aubainama taudi yodi nam rabui, ibewa da taudi tenaḡa. Taudi noḡone rabui be yodi Mamaitua ya rawateḡeidina, nam aitau ei yamonedi.”
Dabudine Parisi Yesu ai taravira munaḡe be a riuna, “Be aba aubainama Mousis riuvavasaḡa tautauḡoma ya utedi da taudi waigosaḡa pepanama adi waiwaivima ta utedi be ta gosedi?” Be Yesu dabudi ya paribeedi be ya riuna, “Mousis yai aninemina da taumi ami waiwaivima ko gosedina, baninama taumi nam ami raunuatoima ami waiwaivima ḡarodie ima kenakenana. Be pakane Mamaitua waigosaḡa nam i aninena. Taugu yà riuriuemina deḡoda tam aitau am visarama kwa gose yababena, avedi da tauna nam ai tauḡoma mate gewagewa ti voiena, be waivi ḡesaunama kwa naḡina, tam inam gewagewa dosinama kuya voiena, baninama monaḡemma debane mui kuya porena. Be waivi na tauḡomama debane mui e porena, inam raḡanine tauḡoma na waivima deḡoda e gose porena inam nam aiyaba.”
10 Naumeki da tauwai muriwatana Yesu a riuena, “Deḡoda waigosaḡa nam kwai anine, ya verena da banaga nam sibo ai naḡi.” 11 Yesu ya paribeedi be ya riuna, “Nam banaga matabudi uma giunama tokare ta paḡo, ibewa da taudi aitauḡa Mamaitua noḡota ya uteutedina, taudiḡa ta paḡona. 12 Banaga ḡesaudima nam timawai naḡina, baninama taudi a tubuḡena nama, be tautauḡoma ḡesaudima banaga a kaivaidina aubainama nam timawai naḡina. Be tautauḡoma ḡesaudima taudi Mamaitua na waiguyauma aubainama naḡi a tuaḡaiena. Be banaga aitau inam giudima banidima e kataiedina, tauna sibo ya ragaudina.”* Gurik bonane ya riuna da banaga ḡesaudima Mamaitua na waiguyauma aubainama, taudime a kaivai munaḡedina.
Banaga adi sedama a verauḡedi Yesu ḡarone be tauna yai aninedina
(Mk 10:13-16; Lk 18:15-17)
13 Be banaga ḡesaudima seda a verauḡedina Yesu ḡarone, da tauna nimanama debedie sibo ya boru be aubaidima ya moiragina. Be tauwai muriwatana inam banegidima a riutuaḡaiedina. 14 Dabudine Yesu ya riuna, “Seda ḡauḡaubodima ko gosedi da ḡarogue ta verauna, be nam koi ḡakedi, baninama mara waiguyaunama banaga maika uma sededima nama aubaidima.” 15 Naumeki da Yesu seda debedie nimanama ya biridi ya kovikovina, tauna ya naḡona.
Taragai baneginama na waitaravirama
(Mk 10:17-31; Lk 18:18-30)
16 Raḡan tenaḡa tauḡoma tenaḡa Yesu ḡarone ya tava da yai taravire be ya riuna, “Tauwai katakatai, taugu aiyaba verenama yà voie be yawasana kenakena nonoḡinama yà paḡo?” 17 Be Yesu ya paribee be ya riuna, “Vere aba verenama aubainama tam taugu kwawai taraviregu? Mamaitua taunaḡa verenama. Be tam deḡoda yawasana kenakena nonoḡinama kwa ḡoena, naumeki da riuvavasaḡa kwa voteyeteyedina.”
18 Be taragai baneginama yai taravira munaḡa be ya riuna, “Abaḡa riuvavasaḡidi?” Dabudine Yesu ya paribee be ya riuna, “Nam kwa rauvunuḡa, nam kwa rauwaivi bo kwa rautauḡoma, nam kwa danene, nam kwa kaiyovu, 19 tamam be tinamma kwa viviredina be turamma nuanuamma e paḡona maika nema tamḡa kwawai nuapaḡo munaḡemna nama.”
20 Be taragai baneginama ya riuna, “Taugu inam giudima matabudi è voia rovodina. Be yodi aiyaba ḡesau yà voie?” 21 Naumeki da Yesu tauḡoma umanama ya riuena, “Tam deḡoda yawasana didimaninama kwa ḡoena, naumeki da kwa naḡo be am purapurama matabudi kwa raugimaredi, be mane banaga waikaruwaḡewaḡedima kwa utedina. Deḡoda nama kwa voiana, tam am waiguyauma tokare marae kwa paḡona. Yodibe tam taugu kwai muriwataneguna.”
22 Inam tauḡominama nama giunama ya vaivaiena tauna yai nuaboya kaua be ya naḡona, baninama tauna yai purapura guratana aubainama.
23 “Dabudine Yesu na tauwai muriwatanama umanama ya riuedina, Yà riuriu kauemina da purapura baneginama tauna marae saḡanama ḡarone ya piripiri kauana. 24 Be ko noḡoti da Kamel ya bagibagi kauana da seyau gavogavone e sonaḡana, be nama taragai baneginama ya bagibagi da ya bagibagi kauana, tokare nam teneteneḡina da Mamaitua na waiguyauma nopone e saḡa.”
25 Be Yesu na tauwai muriwatanama nama a vaivaiena taudi a naira kaua be a riuna, “Deḡoda nama, aitau tokare e yawasana?” 26 Naumeki da Yesu taudi ya kitadididi be ya riuna, “Inam kauidima matabudi banaga ḡarodie tokare nam teneteneḡina, be Mamaitua ḡarone yaba matabuna teneteneḡinama e voiedina.” 27 Be Pita dabudine Yesu ya riuena, “Tauma yaba matabudi kè gosaḡana tam waimuriwatanema aubainama, be tauma tokare aiyaba ama maesama ka paḡo?”
28 Dabudine Yesu taudi umanama ya riuedina, “Rawavau raḡaninama e tavana raḡanine, Banaga Natunama waiguyau gabunama boruborumine e miana, be inam raḡanine taumi tauwai muriwatanama 12 mate diague ko mia be Israel damdima matabudi 12 koi tarapiriedina. 29 Be aitau da adi vadama bo tamedima bo tinedima, tasitasidima bo nuvunuvudima, adi sedama bo adi sipima a gosaḡana taugu waimuriwataneguma aubainama, taudi tokare ya toi vavasaḡana ta banavidina, nam a gosegosedina maika. Be taudi yawasana kenakena nonoḡinama mate ta paḡona. 30 Be banaga toitoi aitauḡa ta dokadokana, taudi tokare tai murina. Be aitauḡa yodi taiwai murina, taudi tokare ta dokana.”

*19:12: Gurik bonane ya riuna da banaga ḡesaudima Mamaitua na waiguyauma aubainama, taudime a kaivai munaḡedina.