Nan Omona Ay Surat Pablo As Nan Chiyuycha
I-Corinto
Nan Omona Ay Ammuwun
Nan Corinto as nan timpon Pablo at ad-acha ay siyudad ay sikud ay lutan nan chiyuycha Griego ya kapital nan probinsiya ay Acaya. Nan hana ay siyudad ay Corinto at wacha henan olet nan fiayfiay, isunga hesa nan masisib-atan chi ongor ay nigusyante ay nurpu henan tukutukún ay lukiar. Nunchinngor sa ay siyudad kiapú as nan kenafiaknang nan tataku, kiapú as nan nunsidla ay mangepapasancha as assi ay lachok, mangchaychayawancha as tukutukún ay didiosen, ya mangischaancha as nan karnen nan chiyuycha naichaton as nan chiyuycha didiosen. Nunkapangascha pay, ya as nan nunsidla'y lagragsak yangkiay nan mangosarancha as urascha.
As nan maekadwa ay nunfiaatan Pablo ay uy nangekaskasaba as nan Ammay ay Chamag, inumchan henan nauy ay siyudad ay Corinto. Nagyan hiya hena as hentawwun ya kakudwa. As nan nun-is-isuruwana hena, ongor nan tataku ay enmafurot kan Cristo Jesus, kaskasin nan chiyuycha Gentil (Ara. 18:1-18).
As nan nak-akan Pablo hid-i ay umuy ad Efeso, wachacha nan tukún ay uy nun-isuru kan chicha. Nan usa kan chicha at hi Apolos ay usa ay omaafurot ay nurpu ad Egipto. Hi Apolos ay anna at masilib ya napigsa nan pammatina. Nafiayag ay nagyan hi Apolos hid-i ay nangisursuru as nan Kalen Apo Dios (Ara. 18:26-28; 1 Co. 3:4, 16:12; Tit. 3:13).
As nan kawad-an Pablo ad Efeso, wachacha nan i-Corinto ay enmali kan hiya (16:17-18) ay nangichat as surat ay nurpu as nan omaafurot ad Corinto. As nan nang-awatan Pablo as nan surat, sinufialetana nan suratcha. Hiyana nan omona ay suratna as nan chiyuycha i-Corinto.
As nan mamasaan takú as nan nauy surat, ongor nan maila takú ay achi laychun Pablo kan chicha ay kaman as nan nauycha: nan achicha mamigfikian as nan kalibfengan Pablo as usa ay apostol (9:2), nan nangepafialinancha as achorcha as kaamuchan (4:8), nan mangifilangancha as nan panagnumnumnumcha as ustu, ya nan mangaliyancha ay chicha nan etortoróng nan Espiritu Santo, ngem para kan Pablo at fiakun.
Ngem laraychun Pablo ay mangisuru kan chicha as nan maepangkep as nan kenaornoscha as nan maam-amongancha ay mangchayaw kan Apo Dios. Senengarana chicha kiapú as nan masusumaancha (1:10-13) ya kenaranokcha as nan manganancha as nan mangnumnumnumancha as nan natuyan Jesus (11:18-34). Insuruwana us chicha as nan maepangkep as nan kasin omaliyan Apo Jesus asna's luta ya maepangkep as nan matakuwan manipud as nan utúy.
Nan Nakudkudwaan Nan Nauy Surat
Nan Laplapon Nan Surat 1:1-9
Nan Nasusumaancha As Nan Iglesia 1:10-4:21
Nan Maepangkep As Nan Mangepapasan As Assi Ay Lachok 5:1-5:13
Nan Maepangkep As Charum As Nan Chiyuycha Omaafurot 6:1-11
Nan Ustu Ay Sursuru Maepangkep As Nan Achor Chi Taku 6:12-20
Nan Sarudsud Maepangkep As Nan Omasaw-an Ya Achi Omasaw-an 7:1-40
Nan Sarudsud Maepangkep As Makan Ay Naichaton As Nan Chiyuycha Didiosen 8:1-11:1
Nan Dalongdong Nan Fianafiai As Nan Munchaychayawancha 11:2-16
Nan Mangnumnumnuman As Nan Natuyan Jesus 11:17-34
Nan Chiyuycha Kafiaelan Ay Ichat Nan Espiritu Santo 12:1-14:40
Nan Matakuwantu Nan Nunkatuy 15:1-58
Nan Maifiachang As Nan Omaafurot 16:1-4
Nan Planon Pablo 16:5-12
Nan Anongos Nan Surat 16:13-24
1
Nan Laplapon Nan Surat
Ha-un hi Pablo ay chinutokan Cristo Jesus as apostolna kiapú ta hiyasa nan enkeddeng Apo Dios. Hi Sostenes ay ifia takú ay omaafurot at hiya nan kadwak hena.
Nauy nan suratmi kan chakayu ay iglesia ad Corinto ay nunfialinun Apo Dios as nasantowan kiapú as nan nakius-usaanyu kan Cristo Jesus. Fiakun chakayu yangkiay nan enayakiana ay munfialin as nasantowan ay tatakuna, ngem am-in ay tataku henan am-in ay lukiar ay munchaychayaw kan Apo Jesu Cristo ay Apocha ya Apo takú us.
Sapay koma ta mawawacha kan chakayu nan grasya ya nan natalna ay numnum ay nurpu kan Apo Dios ay Ama takú ya kan Apo Jesu Cristo.
Nan Nunyamanan Pablo Kan Apo Dios
Kanayonak ay munyaman kan Apo Dios kiapú as nan grasya ay inchatna kan chakayu as nan nakius-usaanyu kan Cristo Jesus. O, kiapú as nan nakius-usaanyu kan hiya, nabendisyonan kayu as solet as nan am-in ay karasen chi naespirituwan ay kafiaelan ta mafialin kayu ay munserfi kan hiya. Inchatna kan chakayu nan laingyu ay munkali as nan kalen Apo Dios ya pannakaawatyu as nan kenatit-iwa as nan laychun Apo Dios. Nan nauycha bendisyon at paneknekancha ay tit-iwa challu nan insursurumi maepangkep kan Cristo. Isunga maid poros munkuranganyu as nan uray ngachana ay naespirituwan ay bendisyon ay ichat Apo Dios as nan chayu manman-uchan as nan kasin omaliyan Apo takú ay Jesu Cristo. Hiya nan mangepapapigsa as nan pammatiyu inkiana as nan anongos nan fiyagyu ta maid maepafiasoranyu as nan urkiw ay kasina omaliyan. Matalek hi Apo Dios ay nangayag kan chakayu ta makekadwa kayu as nan Anakna ay hi Jesu Cristo ay Apo takú.
Nan Achi Muntetennornosan Nan Iglesia
10 Iib-ak, babaen as nan kalibfengan ay inchat Apo takú ay Jesu Cristo kan ha-un, pangaasiyu ta muntetennornos kayu am-in. Maid koma masisiyan kan chakayu, ngem kun at us-usa nan numnumunyu ya pangkepyu. 11 Iib-ak, kenalek chi, tay wachacha as nan pamilyan Kloe nan nangepachamag kan ha-un ay wachacha kan chakayu nan cha masusuma. 12 Nan laychok ay kanan at tukutukún nan chayu kankanan. Tay wachacha kanu nan mangali, “Ha-un at unuchok hi Pablo.” Kanan kanu nan tapina, “Ha-un at unuchok hi Apolos.” Nan tapina at kanancha, “Ha-un at unuchok hi Pedro.” Kun pay nan tapina at kanancha, “Ha-un at hi Cristo yangkiay nan unuchok.” 13 Nakkuran kayu! Ay kun nakudwakudwa hi Cristo? Ay kun ha-un ay Pablo nan natuy as nan koros para kan chakayu? Ay nafunyakian kayu ay nangosar as nan ngachan Pablo?
14 Munyamanak kan Apo Dios, tay maid ok finunyakian hesa mu achi yangkiay cha Crispo kan Gayo* Ara. 18:8; Rom. 16:23 15 ta maid makafiael ay mangali un nafunyakian kayu as nan ngachanku. 16 (O iwa, finunyakiak us nan pamilyan Estefanas, ngem maid tapina as manumnumku ay finunyakiak.) 17 Tay chaanak infiaor kan Cristo ay uy munfunyag, ngem infiaorak ay uy mangekasaba as nan Ammay ay Chamag. As nan mangekamanak as na, achiyak mun-osar as kenasilib chi taku ta achi mamaid nan pannakafialin nan natuyan Cristo as nan koros.
Hi Cristo Nan Mangepaila As Nan Pannakafialin Ya Kenasilib Apo Dios
18 Tay nan Ammay ay Chamag maepangkep as nan natuyan Cristo as nan koros at maid kotkotokna as nan chiyuycha cha umuy as nan maid patingkiana ay pannakachusa. Ngem chitaku ay cha omafurot as nan hana Ammay ay Chamag at ammu takú ay hiyana nan pannakafialin Apo Dios ay mangesarakan kan chitaku. 19 Tay wacha nan naisurat as nan Kalen Apo Dios ay kanana,
“Chachaelok nan kenasilib nan nunkasilib, ya nan pannakaawat nan nunkaacharan at maichok.” Isa. 29:14
20 Ay mafialin ay maesarakan nan masilib babaen as nan silibna, winnu nan mun-isursuru as Lintig babaen as nan Lintig? Nan naraing ngay ay makesossosek ad wani, ay mafialin ay maesarakan babaen as nan ammay ay sosekna? Achi challu! Tay enpailan met Apo Dios ay maid kotkotok nan kenasilib asna's luta!
21 Tay kiapú as nan kenasilib Apo Dios, achi poros mafialin ay maammuwan chi tataku hiya babaen as nan mismu ay kenasilibcha. Kun at nalaylaychan hi Apo Dios ay mangesarakan as nan chiyuycha omafurot babaen as nan chami ekaskasaba ay kanan nan chiyuycha achi omaafurot un maid kotkotokna. 22 Tay nan chiyuycha Judio at achicha omafurot sukúdcha ilaun on-ona nan nakaskaschaaw ay sinyar. Nan chiyuycha Griego at anapuncha nan kanancha un kenasilib ay nurpu as nan tataku. 23 Ngem chakami at ekasabami nan maepangkep kan Cristo ay naelansa as nan koros. Hiyasa nan elalayusan nan chiyuycha Judio ay mangesakiaw kan chicha ya ifilang nan chiyuycha Gentil as maid kotkotokna. 24 Ngem para kan chitaku ay enayakian Apo Dios ay munfialin as tatakuna, uray Judio winnu Griego at ammu takú ay hi Cristo nan pannakafialin Apo Dios ya kenasilib Apo Dios. 25 Tay nan kanancha ay kenamaid kotkotok nan planon Apo Dios as nan natuyan Cristo at masilsilib mu nan kenasilib chi tataku, ya nan kanancha un kenakapuy nan planon Apo Dios at mannakafialin as solet mu nan kenafikas chi taku.
26 Iib-ak, numnumunyu mu anan kasasaadyu as nan nangayakian chakayu kan Apo Dios. As nan hiyachi, achi ongor kan chakayu nan mamasilib as nan mangiilan chi tataku, ya ak-akét kayu ay totoray winnu an-ak chi fiaknang. 27 Ngem nan maid acharna ay maifilang challu as maid kotkotokna as nan tataku asna's luta at pinilen Apo Dios ta mafiainan nan mamasilib. Nan chiyuycha achi mafigfigfig ay nakapuy at pinilina ta mafiainan nan chiyuycha mafigfigfig ay mafikas. 28 Kaman us as nan chiyuycha pugli ay maelalayusan ya maid filangcha at pinilina ta maichuna nan ifilang nan tataku as am-amud asna's luta. 29 Enatna chi ta maid poros mangepangas as achorna as nan mangiilan Apo Dios. 30 Maid epangasyu, tay hi Apo Dios nan nurpuwan nan nakius-usaanyu kan Cristo Jesus, ya nunfialinuna hi Cristo as mangesarakan kan chitaku ay hiyana nan kenasilib Apo Dios para kan chitaku. Babaen kan hiya, maifilang takú as nalintig, munfialin takú as nasantowan ay tatakon Apo Dios, ya mawayawayaan takú. 31 Isunga unuchun takú koma nan naisurat as nan Kalen Apo Dios ay kanana, “Mu wachay munlayad ay munpangas, nan enat nan Apo yangkiay nan masapor epangasna.” Jer. 9:24; 2 Co. 10:17

*1:14 Ara. 18:8; Rom. 16:23

1:19 Isa. 29:14

1:31 Jer. 9:24; 2 Co. 10:17