16
Nan Pakomostan Pablo As Nan Omaafurot Ad Roma
Malaylaychanak paat ay mangiyam-ammu kan chakayu as nan usa ay fiafiai ay omaafurot. Hiya hi Febe ay munserserfi as nan iglesia ad Cencrea. As nan umchanana hesa, awatunyu hiya as usa ay omaafurot kan Apo Jesus, tay hiyasa nan libfeng ay atun nan tatakon Apo Dios. Fiadnganyu us hiya mu wachay kasaporana, tay ongorcha kayman chi finadfiadngana, ya ha-un nan usa.
Pakomostaok cha Priscila kan Akila ay kakadwak ay munserserfi kan Cristo Jesus. Enpostacha kayman nan fiyagcha kiapú kan ha-un. Ngem fiakun yangkiay ha-un nan munyaman kan chicha mu achi us nan am-in ay iglesia henan il-ilen chi Gentil. Pakomostaok us nan iglesia ay munchaychayaw kan Apo Dios as afongcha.
Pakomostaok us hi Epeneto ay laylaychok ay hiya nan enmon-ona ay enmafurot kan Cristo henan probinsiya ay Asia. Pakomostaok us hi Maria ay kenmakud ay namadfiachang kan chakayu. Pakomostaok pay cha Andronico kan Junia ay ib-ak ay Judio ay kakadwak ay naifiarud ad kasin. Am-ammon as solet nan apostoles chicha ya enmon-onacha ay enmafurot kan Cristo mu ha-un.
Pakomostaok us hi Ampliato ay laylaychok ay kiayyumku kiapú as nan nakius-usaana kan Apo Jesus. Pakomostaok us hi Urbano ay cha makidkidnu kan chitaku ay munserserfi kan Cristo, ya hi Estakis ay laylaychok ay kiayyumku. 10 Pakomostaok us hi Apeles ay usa ay napaneknekan ay matalek kan Cristo as nan nachischistingan nan pammatina. Uray us nan pamilyan Aristobulo, 11 ya hi Herodion ay pachongku ay Judio ya nan chiyuycha omaafurot as nan pamilyan Narciso at komostacha am-in.
12 Pakomostaok us cha Trifena kan Trifosa ay cha munserserfi kan Apo Jesus, kaman us kan Persida ay laylaychok ay kiayyum ay makakud kayman ay munserserfi para kan Apo Jesus. 13 Pakomostaok us hi Rufo, ay nunchinngor ay munserserfi kan Apo Jesus, ya uray hi enana ay infilangku as enak. 14 Pakomostaok us cha Asincrito, Flegonte, Hermes, Patrobas, Hermas ya am-in ay tapina ay iib-a takú ay omaafurot ay naetatapi kan chicha. 15 Pakomostaok pay cha Filologo kan Julia, hi Nereo, ya nan sunúdna ay fiafiai ya hi Olimpas, ya am-in ay tatakon Apo Dios ay naetatapi kan chicha.
16 Munpepennakomosta kayu us ay mangepaila ay munlelennayad kayu. Am-in nan enmafurot kan Cristo at chacha kayu pakomostaun hesa.
Nan Anongos Ay Tukun Pablo
17 Chakayu ay iib-a, pangaasiyu ta il-ilaunyu nan tataku ay mangepasisiyan kan chakayu ya mangallilaw as pammatiyu babaen as nan isursurucha ay maekontra as nan ustu ay sinuruyu ad kasin. Achi kayu makekadkadwa kan chicha. 18 Tay nan assisid-i ay tataku at fiakun hi Cristo ay Apo takú nan chacha munserserfiyan, ngem kun at nan kiankianasun nan achorcha yangkiay nan nunumnumuncha. Babaen as nan makaawis ya ammay ay kalicha, allilawuncha nan chiyuycha naraka ay maawis. 19 Nunchinngor nan nanongtongparanyu as nan sursuron Cristo uray henan chiyuycha achawwi ay il-ili. Isunga naragsakak as solet kiapú kan chakayu, ngem laychok ay naraing kayu maepangkep as nan ammay, ya achi kayu masulisukian ay mangekaman as mangotettet. 20 Kun pay achi mafiayag, hi Apo Dios ay umid-ichat as talna at amisunantu hi Satanas babaen kan chakayu.
Sapay koma ta mawawacha kan chakayu am-in nan grasyan Apo Jesu Cristo.
21 Hi Timoteo ay cha makidkidnu kan ha-un at chana us pakomostaun chakayu, kaman us as nan iib-ak ay Judio ay cha Lucio, Jason ya hi Sosipatro.
22 Hi Tercio ay ifia takú ay omaafurot ay nangepasuratak as nan nauy ay suratku at chana pakomostaun chakayu.
23 Cha chakayu pakomostaun kan Gayo. Hiya nan nunmangmangili kan ha-un, ya hiya nan nakin afong as nan cha maam-amongan nan omaafurot ay munchaychayaw kan Apo Dios. O iwa, uray hi Erasto ay toserero hena ay siyudad ya hi Cuarto ay ifia takú at cha chakayu pakomostaun.
24 [Sapay koma ta mawawacha kan chakayu am-in nan grasyan Apo takú ay Jesu Cristo.]* As nan tapen nan manuskritu as nan kali ay Griego at maid na ay versikulu.
Nan Nanayawan Pablo Kan Apo Dios
25 Machaychayaw hi Apo Dios! Hiya at kafiaelana ay mangepapigsa as nan pammatiyu ay maiyunud as nan enkaskasabak ay Ammay ay Chamag maepangkep kan Jesu Cristo ya maiyunud as nan chaan naepakpakaammu ad solet ay kenatit-iwa. 26 Ngem ad wani at naepakaammu nan nauy kenatit-iwa babaen as nan chiyuycha insurat nan chiyuycha pomapadtu as nan Kalen Apo Dios. Tay hi Apo Dios ay maid laplapuna ya maid patingkiana at infilina ay maepakaammu nan nauy Ammay ay Chamag henan am-in ay nasyon ta nan am-in ay tataku at omafurotcha.
27 Hiya yangkiay ay masilib as nan am-in at maichaychayaw koma in-inkiana babaen kan Jesu Cristo. Amen.

*16:24 As nan tapen nan manuskritu as nan kali ay Griego at maid na ay versikulu.