Nan Omona Ay Surat
Juan
Nan Omona Ay Ammuwun
Nan nangisurat as nan nauy ay surat ya nan chuwa pay ay somarunu ay surat at hi Juan ay usa as nan disipulus Jesus (Jn. 21:7). Hiya us nan nangisurat as nan “Ammay Ay Chamag Ay Insurat Juan” ya “Nan Chiyuycha Naepakaammu Kan Juan”. Narakay at hiya as nan nangisuratana as na, isunga ngenadnana nan achorna as am-ama (2 Jn. 1:1; 3 Jn. 1:1). Nan nunsuratana at as nan chiyuycha omaafurot henan il-ili henan Asia Minor, tay nagyan hiya ad Efeso ay siyudad hesa.
Nunsurat hi Juan ay manukun as nan chiyuycha omaafurot ta makekadkadwacha koma kan Dios Ama ya as nan Anakna ay hi Jesu Cristo (1:3). Nunsurat pay ta achicha maal-allilaw as nan achi tit-iwa ay sursuru.
Intukuna us kan chicha ay achicha ab-afurotun nan chiyuycha kafusor Cristo (2:18-19). Nan hanacha kafusor Cristo at sinmiyancha as nan kenatit-iwa (4:1). Tay nan chacha isursuru at taku yangkiay kanu hi Jesus, ya fiakun hiya nan Cristo ay Anak Apo Dios. Insursurucha us un achi takú kanu machukkian chi fiasor kiapú ta hi Satanas nan cha muntortoray asna's luta. Kanancha pay un achi kanu kasaporan chi layad as nan pachong ay taku.
Isunga, infiakian Juan ay nan pammati takú kan Cristo nan iyamis takú as nan am-in ay manangotettet asna's luta (5:4-5). Afurotun takú ay hi Jesus at nunfialin as taku ta esarakana nan tataku ay omafurot kan hiya (4:2-3; 5:6). Mu ngachana ngarud nan manglaylayad kan Apo Dios at masapor us laylaychuna nan pachongna ay taku (4:7-8). Tay nan ngachana ay taku ay mangnamnama ay munfialin as anak Apo Dios at masapor tongparuna nan filfilin Apo Dios (2:3-5; 3:24) ya achina at iturturuy ay fumasor (3:6; 5:18).
Insurat pay Juan nan maepangkep as nan atun takú ay mangam-ammu kan Apo Dios, ya mu ngachancha nan an-ak Apo Dios (2:3-4; 3:2, 24; 4:2, 7-8, 13; 5:2, 18-20). Masapor maematonan takú nan tit-iwa ya nan achi tit-iwa ay sursuru (2:20-21; 3:19; 4:6), tay kiayud at nan timpu ay mun-okomán Apo Dios (2:18).
Nan Nakudkudwaan Nan Nauy Surat
Nan Laplapon Nan Surat 1:1-4
Nan Mangammuwan Kan Apo Dios 1:5-2:17
Nan Kafusor Cristo Ya Nan Chiyuycha Omaallilaw 2:18-29
Nan An-ak Apo Dios 3:1-24
Nan Tit-iwa Ya Nan Achi Tit-iwa Ay Espiritu 4:1-6
Nan Layad Apo Dios 4:7-5:5
Nan Pammaneknek Maepangkep Kan Jesu Cristo 5:6-12
Nan Anongos Nan Surat 5:13-21
1
Nan Kali Ay Umichat As Fiyag Ay Maid Patingkiana
Isuratmi kan chakayu nan maepangkep kan Jesu Cristo ay makali un Kali ay hiya nan kurpuwan chi fiyag ay maid patingkiana. Hiya at nawawacha nunlapu as nan chaan pay nafiayangan chi ka-ichin,* Jn. 1:1-4 ya nunfialin as taku asna's luta. Chinngormi ay mismu nan kalina. Inilan nan mismu ay matami hiya ya kenpan nan mismu ay limami. Luc. 24:38-43; Jn. 13:25; 20:27 As nan nunfialinana as taku asna's luta, inilami mismu hiya. Isunga paneknekanmi ya epakaammumi kan chakayu nan maepangkep kan hiya ay mangichat as fiyag ay maid patingkiana. Hiya nan nawawacha kan Dios Ama, ya hiya nan naepakaammu kan chakami. O, nan inilami ya chinngormi mismu at epakaammumi us kan chakayu ta makekadkadwa kayu koma kan chakami as nan makekadkadwaanmi kan Dios Ama ya as nan Anakna ay hi Jesu Cristo. Isuratmi chaná kan chakayu ta maid munkurangan chi lagsak takú. Jn. 3:29; 16:24; 2 Jn. 1:12
Hi Apo Dios Nan Silaw
Nauy nan chamag ay chinngormi as nan Anakna ya epakaammumi kan chakayu: Hi Apo Dios at silaw ay manilaw as numnum nan tataku, ya maid poros ngongot kan hiya. Mu kanan takú un makekadkadwa takú kan hiya ngem kutug takú challu ay matataku as nan ngongot at cha takú munkutum ya achi maiyunud as nan kenatit-iwa nan cha takú at-atun. Ngem mu matataku takú as nan kawad-an nan silaw ay kaman kan Apo Dios ay wacha as nan silaw at ammay nan makekadkadwaan takú as nan tunggal usa ay omafurot kan hiya. Nan usa pay at macharosan takú as nan am-in ay fiasfiasor takú babaen as nan charan Jesus ay Anakna.
Mu kanan takú un maid fiasor takú, kun takú cha al-allilawun nan mismu ay achor takú, ya maid kan chitaku nan kenatit-iwa. Ngem mu ipudnu takú nan fiasfiasor takú, pakawanun Apo Dios chitaku ya charosana us chitaku as nan am-in ay achi nalintig ay en-enat takú, tay hiya at matalek ya nalintig. 10 Mu kanan takú un chaan takú finmasor, nunfialinun takú hiya as nangutum, ya maid kan chitaku nan kalina.

*1:1 Jn. 1:1-4

1:1 Luc. 24:38-43; Jn. 13:25; 20:27

1:4 Jn. 3:29; 16:24; 2 Jn. 1:12