3
Nan Kasin Omaliyan Jesu Cristo
Kiakiayyumku ay laylaychok, hiyana nan maekadwa ay suratku kan chakayu. As nan nauy chuwa ay suratku at wacha nan enpanumnumku kan chakayu ta ammay ya nacharos nan numnumyu. Laychok ay numnumunyu nan infiagfiakian nan chiyuycha nasantowan ay pomapadtu ad pus-uy ya nan filfilin Apo takú ay Mangesarakan kan chitaku. Nan nauycha ay filfilin at enpakaammuna kan chakayu babaen as nan apostoles ay nangisursuru kan chakayu. Nan amud ay masapor maawatanyu at as nan chiyuycha anongos ay urkiw, wachacha nan tataku ay mangun-unud as nan mangotettet ay mun-ongosán nan achorcha. Omalichantu ya ot-otyokun chakayu ay mangarkali kan chakayu, “Enkaren met Jesus ay munfiangad, o-ngun? Ay chaud nan kawad-ana? Natuycha met at nan kaap-uwan takú, ngem chaan pay met enmali hi Cristo. Hihiya met challu nan am-in nunlapu as nan nafiayangan nan luta inkiana ad wani.” Hiyachi nan kankanan nan chiyuycha oomsot, ngem kurkuratuncha ay liw-an nan enat Apo Dios ad maliyam. Tay ad maliyam, finayang Apo Dios nan luta ya nan wacha ad chaya babaen as nan filina. Chanum nan enosarna ay namayang as nan luta, at nafunsiyan nan luta as nan chanum. Babaen us as nan filina, nalayus nan sikud ay luta, at nurningcha nan katakutaku, ya nachachael nan luta. Babaen challu as nan filina, naesasakiana ay mapuoran nan luta ay wacha ad wani ya as ngatu ay kawad-an nan lifuu. O, maay-aywanancha inkiana as nan urkiw ay maokomán ya machusaan nan katakutaku ay achi munchaychayaw kan Apo Dios.
Ngem kiakiayyum ay laylaychok, masapor achiyu liwliw-an na: As nan munnunumnum Apo Dios, nan kafiayag nan usa ay urkiw at kaman hinlifu ay tawwun, ya nan kafiayag nan hinlifu ay tawwun at kaman us-usa ay urkiw. As nan munnunumnum nan tapina at nautuy hi Apo Dios ay mangtongpar as nan enkarina, ngem achi tit-iwa chi. Nan kenatit-iwana at naanos as solet hiya kan chakayu, tay laychuna ay maid koma machusa, ngem kun at koma munfiafiawi nan am-in ay tataku as nan fiasfiasorcha.* Ezek. 18:32; Joel 2:12-14; Rom. 2:4 10 Ngem umchantu challu nan urkiw ay omaliyan nan Apo, at loktat nan omaliyana ay kaman as nan omaliyan nan mangaakiw. Mt. 24:43-44; 1 Tes. 5:2; Pal. 3:3; 16:15 As nan urkiw ay ansa, wachantu nan napigsa ay ungug, at maumastu nan chaya. Marunawtu us nan urkiw kiapú as nan apuy, uray nan furan ya nan chiyuycha taraw, ya mapuorantu us nan luta ya am-in ay wacha asna's luta. Mat. 24:35; Mar. 13:31; Luc. 21:33; Pal. 16:17-21
11 Kiapú ta assid-i nan pannakachachael nan am-in, ngachana ngay ay karasi nan panagfiyagyu? Masapor nasantowan ya nadiosan nan panagfiyagyu 12 as nan chayu manman-uchan as nan urkiw ay mangokomán Apo Dios as nan katakutaku. Masapor atunyu nan kafiaelanyu ay mangepahenkemad as nan omaliyana. Tit-iwa ay as nan urkiw ay anchi, mapuoran nan chaya, at maetemok nan am-in ay wacha hid-i kiapú as nan apuy. 13 Ngem chitaku ay omaafurot at namnamaun takú ay tongparuntu Apo Dios nan enkarina ay wachantu nan fiarú ay chaya ya fiarú ay luta ay magyanan nan nunkalintig.§ Pal. 22:1-7
14 Isunga kiakiayyum ay laylaychok, kiapú ta hiyana nan sasad-unyu, epapatiyu nan kafiaelanyu ta nacharos kayu ya maid munkuranganyu as nan mangiilan Apo Dios ya ta makekappia kayu kan hiya. 15 Achiyu liwliw-an ay nan kiapón nan kenaanos nan Apo at laychuna ay maesarakan nan tataku. Assena us challu nan insurat Pablo ay laylaychun takú ay ifia kan chakayu babaen as nan silib ay inchat Apo Dios kan hiya. 16 As nan am-in ay sursuratna maepangkep as nan nauy kaesarakanan, assesa challu nan infiagfiakiana. Wachacha kayman nan nalikiat ay maawatan as nan sursuratna, at nan tataku ay kurang chi pannakaawatcha ya nakapuy nan pammaticha at fiarfialinsuwekuncha nan laychun nan hanacha ay kanan. Assesa nan chacha at-atun as nan tapina ay enpaisurat Apo Dios ay kalina. Kiapú as nan mangfiarfialinsuwekancha as nan hana, machusacha in-inkiana.
17 Ngem kiakiayyum ay laylaychok, kiapú ta ammuyu at nan maepangkep as nan chiyuycha achi tit-iwa ay mun-isursuru, il-ilaunyu ngarud ta achi kayu maaw-awis as nan tukún ay sursurucha ya omachawwi as nan pammati ay penopomkatanyu. 18 Ngem chakayu ay kiakiayyumku, epapasnekyu koma ay manaptapi as nan ammay ay numnumyu ya as nan mangam-ammuwanyu kan Apo Jesus. Epapasnekyu koma ay mangunud as nan panagfiyagna.
Machaychayaw koma hiya ad wani ya in-inkiana! Amen.

*3:9 Ezek. 18:32; Joel 2:12-14; Rom. 2:4

3:10 Mt. 24:43-44; 1 Tes. 5:2; Pal. 3:3; 16:15

3:10 Mat. 24:35; Mar. 13:31; Luc. 21:33; Pal. 16:17-21

§3:13 Pal. 22:1-7