2
Nan Achi Tit-iwa Ay Mun-isursuru
(Jud. 4-16)
Ngem ad pus-uy wachacha challu nan achi tit-iwa ay pomapadtu ay nunpaila as nan chiyuycha kianak Israel ay naifilang as tatakon Apo Dios. Assesa us ay wachachantu nan achi tit-iwa ay mun-isursuru ay maetatapi kan chakayu. Chicha ay omal-allilaw at mun-isuruchantu as kinukutum ay manachael as pammatiyu, ya esaotcha uray nan Amo ay hi Cristo ay nangwayawaya kan chicha as nan maid kotkotokna ay panagfiyagcha ay tenawidcha as nan kaap-uwancha. Kiapú as nan nauycha, chicha challu nan kiapón nan loktat ay machusaancha. Ongorchantu challu nan mangunud as nan kaiisiw ay panagfiyagcha, ya kiapú kan chicha, mangotettettu nan kankanancha maepangkep as nan tit-iwa ay sursuru maepangkep kan Cristo. Kiapú us as nan kenaakumcha, munsipingan chakayu babaen as nan pinupus-uy ay estoryacha. Ngem nunlapu ad pus-uy, nakasakiana challu hi Apo Dios ay mangokóm kan chicha, ya hiya ay manusa kan chicha at achi masmassuy.
Tay uray nan angheles ay finmasor ad maliyam at chaan sinug-angan Apo Dios. Ngem kuna at inchus-or chicha ad inferno ay hid-i nan nangepafiaruchana kan chicha as nan kawad-an chi ngongot ay maid patingkiana as nan manman-uchancha as nan anongos ay mun-okomán Apo Dios as nan manusaana kan chicha.* Gen. 6:2; Jud. 6 Chaana us sinug-angan nan chiyuycha achi nadiosan ay tataku ad pus-uy as nan timpon Noe as nan namsongana henan luta. Nurningcha tit-iwa, ngem hi Noe ay nangekaskasaba as nan maepangkep as nan nalintig ay panagfiyag at ensarakan Apo Dios ya uray nan pitu ay tataku. Gen. 6:1-9:29 Chinusan us Apo Dios nan chiyuycha i-Sodoma ya i-Gomorra ad pus-uy babaen as nan nangepatemokana kan chicha as nan apuy ya uray nan siyudadcha. Hiyana nan enatna ay mangepaila as nan ommat as nan chiyuycha achi nadiosan ay tataku. Gen. 19:1-29 Ensarakana hi Lot ay nalintig ay taku ay nalilifok as solet nan numnumna kiapú as nan kaiisiw ay panagfiyag nan chiyuycha kakailiyana ay lomalabsing as lintig. Nalintigna ay taku ay nakiili kan chicha. Inurkiw ay nalilifok as solet nan numnumna kiapú as nan chana mangil-il-an ya manmanngoran as nan mangotettet ay chacha at-atun. Isunga am-in chaná ay enom-ommat ad pus-uy at hiyana nan mangammuwan takú as nan panangesarakan Apo Dios as nan nadiosan ay tataku as nan chacha maparpalikiatanan. Ammuna us ay mangifiarud ya manusa as nan achi nalintig ay tataku inkiana as nan urkiw ay mun-okomana.§ Pal. 20:11-15 10 Kaskasincha us machusa nan tataku ay mangun-unud as nan kaiisiw ay mun-ongosán nan achorcha ya mangelalayus as nan wachay kalibfengana.
Nan nauycha achi tit-iwa ay mun-isursuru at naturudcha ay mangekamkaman as mangotettet ya nunkasokelcha. Achicha us umugyat ay manginsurtu as nan chiyuycha machaychayaw ay nafiayang ad chaya. 11 Nan angheles ay uray kaskasincha mannakafialin ya napigpigsa mu nan chiyuycha achi tit-iwa ay mun-isursuru at achicha ostun nan nakafiasor ay kakadwacha ay angheles as nan sangwanan Apo Dios.* Jud. 9 12 Ngem chatona ay tataku at munkalicha as maifusor as nan achicha maawatan. Kamancha atap ay animar ay chaan nanumnuman. Penpennekuncha yangkiay nan kiakiangay ay mun-ongosán nan achorcha. Kun pay nan nauycha ay animar at maiyanakcha yangkiay ay madpap ya mapatuy. Assena us nan ommat kan chicha. 13 Mun-iliwaschantu kiapú as nan namarpaliwasanancha as nan tapina. Lagragsakuncha ay mangelamak ay mangan ya umikop ya mangepapas as assi ay lachok uray kun kaorkia! Maepachongcha as nan mansa ay mangepaassi kan chakayu as nan chacha makekkekanan kan chakayu, ya lagragsakuncha ay cha mangal-allilaw kan chakayu. 14 Maid tukún as chacha anaanapun mu fiakun yangkiay nan chiyuycha fianafiai ay laychuncha ay umiwetan. Uray mu hiyasa, achicha mapmapnek ay cha fumasofiasor. Nasikapcha us ay mangawis as nan tataku ay nakapuy nan pammaticha ta masulisugcha ay fumasor. Inmingsacha pay as kenaakum. Awni at chusaun Apo Dios chicha! 15 Tenaynancha nan nalintig ay charan ya natingiwcha. Tinuradcha nan panagfiyag chin Balaam ay potot chin Bosor ay nanglaylayad ay nalagfuwan as nan achi nalintig ay en-enatna. Num. 22-23; Jud. 11 16 Ngem enpasingor Apo Dios chin Balaam ay pomapadtu as nan dongki kiapú as nan nauy mangotettet ay enatna. Nan dongkina ay achi makakali at nunkali kan hiya as kalen chi taku ya enpakinakna nan tenotongok ay planon Balaam.
17 Chatona ay achi tit-iwa ay mun-isursuru at kamancha namag-anan ay ugwor winnu lifuu ay kun cha etaytayaw chi puwak. Ensasakianan at Apo Dios nan lukiar para kan chicha ay maifiaruchancha as nan ngongngongottan ay maid patingkiana. 18 Ongoongor us chi ifiagfiakiacha ay penapangas ay maid kotkotokna. Insursurucha ay mafialin ay unuchun nan mangotettet ay mun-ongosán nan achor, at hiyasa nan pang-awischa ta fumasor nan kaab-afurot ay taku ay kalaylayaw as nan achi ustu ay panagfiyag. 19 Ekaricha pay ay mawayawayaan nan taku mu unuchuna nan isursurucha, ngem nan kenatit-iwana at chicha mismu nan fiabfiaarun nan chumachael ay ukialicha. Tay nan taku at munfialin as fiabfiaarun nan uray ngachana ay mangamis kan hiya. Rom. 6:16 20 As nan nangam-ammuwan nan taku kan Apo takú ay Jesu Cristo ay Omesarakan, elayawana nan achi ustu ay panagfiyag asna's luta. Ngem mu munfiangad kasin hiya ay makna ya maamis as nan sikud ay panagfiyagna, kaskasin mangisiw nan kasasaadna mu as nan chaana nangammuwan kan Cristo.§ Heb. 6:4-6 21 Un-unuyna at ay chaana ud-ay naammuwan nan nalintig ay panagfiyag mu nan naammuwana ya chukkiana challu nan nauy ay nasantowan ay filin Apo Dios ay naichat kan hiya. 22 Nan chiyuycha achi tit-iwa ay mun-isursuru at paneknekancha nan kenatit-iwan nan chuwa ay proverbio ay kanana,
“Kanun kasin nan asu nan inyorakna,”
ya kanana us,
“Uray mu umsum nan fiafuy, uy kasin munlubnak.”* Prov. 26:11

*2:4 Gen. 6:2; Jud. 6

2:5 Gen. 6:1-9:29

2:6 Gen. 19:1-29

§2:9 Pal. 20:11-15

*2:11 Jud. 9

2:15 Num. 22-23; Jud. 11

2:19 Rom. 6:16

§2:20 Heb. 6:4-6

*2:22 Prov. 26:11