Nan Maekadwa Ay Surat
Pedro
Nan Omona Ay Ammuwun
Nan nauy maekadwa ay surat Pedro at para as nan chiyuycha omaafurot kan Jesu Cristo henan probinsiya ay Asia. Kenakamon Pedro ay nunsurat kan chicha, tay enpakaammon Apo Jesus kan hiya ay kiayud nan katuyana (1:14).
Nunsurat hi Pedro ta papigsauna nan pammaten nan chiyuycha omaafurot (3:1) ya ta kontrauna nan sursuron nan achi tit-iwa ay mun-isursuru (2:1). Nan nuntongparan nan insursuron nan nauycha achi tit-iwa ay mun-isursuru at nan maallilawan nan chiyuycha omaafurot kan Jesus, ya mangesaotancha ay hi Cristo nan nangwayawaya kan chicha as nan maid kotkotokna ay panagfiyagcha ay tenawidcha as nan kaap-uwancha (2:1). Nan chiyuycha chaan pay laing naonngan as nan pammaticha at inun-unudcha nan kafiafiain ay cha atuatun nan chiyuycha achi tit-iwa ay mun-isursuru.
Isunga, infiakian Pedro kan chicha ay nasantowan koma ya nalintig nan panagfiyagcha, tay chakus inchat Apo Dios kan chicha nan am-in ay masaporcha ay mangtongpar as chi (1:3). Mu hiyasa nan atuncha, achicha maaw-awis as nan tukún ay sursuru ay mangiyachawwi kan chicha as nan pammaticha, ngem kuncha at epapasnek ay manaptapi as nan ammay ay numnumcha ya nan mangam-ammuwancha kan Apo Jesus. Epapasnekcha pay koma ay mangunud as nan panagfiyag Apo Jesus (3:17-18).
Nan achi poros laraychun Pedro ay sursuron nan chiyuycha achi tit-iwa ay mun-isursuru at nan mangepadpachamakiancha ay hi Jesus at achi at munfiangad. Tay kanancha un nan kaap-uwancha at natuycha, ngem kun met hihiya challu nunlapu as nan nafiayangan nan luta (3:4). Nan songfiat Pedro at naanos as solet hi Apo Dios kan chicha, tay laychuna ay maid koma machusa, ngem kun at koma munfiafiawi nan am-in ay tataku as nan fiasfiasorcha (3:9). Isunga intukun Pedro ay uray mu hiyasa nan cha kankanan nan chiyuycha achi tit-iwa ay mun-isursuru, masapor il-ilaun takú, tay nan omaliyan kasin Cristo at as nan urkiw ay achi takú namnamaun ay kaman as nan omaliyan nan mangaakiw. As nan hana ay urkiw, nan chaya ya nan luta at mapuorancha am-in, ya nan tataku at maokómcha, tay hiyasa nan enkaren Apo Dios as nan kalina (3:12).
Nan Nakudkudwaan Nan Nauy Surat
Nan Laplapon Nan Surat 1:1-2
Nan Mun-ayakian Ya Munpiliyan Apo Dios 1:3-11
Hi Jesus Nan Maifisaran Nan Tit-iwa Ay Pammati 1:12-21
Nan Chiyuycha Achi Tit-iwa Ay Mun-isursuru 2:1-22
Nan Kasin Omaliyan Apo Jesus 3:1-18
1
Nan Laplapon Nan Surat
Ha-un hi Simon Pedro ay usa ay fiabfiaarun Jesu Cristo ya apostolna. Nauy nan suratku kan chakayu ay naettan as pammati ay pachong nan pammatimi. Naettan kayu as pammati kiapú as nan kenalintig Jesu Cristo ay Dios takú ya mangesarakan kan chitaku. Sapay koma ta omongoongor kan chakayu nan grasya ya talna ay nurpu kan Apo Dios kiapú as nan chayu mangam-ammuwan kan Apo Dios ya kan Jesus ay Apo takú.
Nan Mun-ayakian Ya Munpiliyan Apo Dios
Babaen as nan pannakafialin Apo Dios, inchatna kan chitaku nan am-in ay kasaporan takú ta unuchun takú nan nadiosan ay panagfiyag babaen as nan cha takú mangam-ammuwan kan hiya ay nangayag kan chitaku ta makelak-am takú as nan mismu ay kaichayawana ya kenaammayna. Kiapú as nan kaichayawana ya kenaammayna, inchatna nan chiyuycha kaamuchan ya napateg ay enkarina ta babaen as nan hanacha, mailisi kayu as nan mabrokan kiapú as nan manangotettet ay mun-ongosán chi tataku asna's luta, ya ta makelak-am kayu as nan kenadiosna. Isunga epapatiyu nan kafiaelanyu ta nan ammay ay katatakuyu nan etapiyu as nan pammatiyu. Nan etapiyu us as nan ammay ay katatakuyu at nan pannakaammuyu as nan maepangkep as nan laychun Apo Dios. Nan etapiyu as nan pannakaammuyu as nan maepangkep as nan laychun Apo Dios at kenamanang-etpor, ya nan etapiyu as nan kenamanang-etpor at kenaanos. Nan etapiyu as nan kenaanosyu at nadiosan ay panagfiyag, ya nan etapiyu as nan nadiosan ay panagfiyagyu at layad as nan iib-ayu ay omaafurot. Nan etapiyu as nan layadyu ay ansa at layad para as nan am-in ay tataku. Tay mu omongoongor kan chakayu nan nauycha kenaammay, ya tit-iwa ay maam-ammuyu hi Apo takú ay Jesu Cristo, kaskasin omongor nan ammay ay chayu atuatun. Ngem mu maid chaná ay ukiali as nan taku, kaman nafurag sa ay taku winnu achi makaila as achawwi, tay liniw-ana ay naurasan hiya as nan sikud ay fiasfiasorna.
10 Isunga chakayu ay iib-ak, kaskasinyu epapasnek ay mangun-unud as nan nauy nadiosan ay panagfiyag ta mapaneknekan nan nangpiliyan ya nangayakian Apo Dios kan chakayu. Tay mu atunyu sa, achiyu chukkian nan pammatiyu. 11 Angkiay mu unuchunyu chaná ay nadiosan ay panagfiyag, maragsakantu hi Apo Dios ay mangepaskop kan chakayu as nan maid patingkiana ay muntorayan Apo takú ay Jesu Cristo ay mangesarakan kan chitaku.
Nan Tukun Pedro As Nan Am-in Ay Omaafurot
12 Isunga kanayonku challu ay epanumnum chaná kan chakayu uray aammuyu chaná ya epapasnekyu ay mangun-unud as nan kenatit-iwa ay naisursuru kan chakayu. 13 As nan munnunumnumku at libfengku ay mangepanumnum kan chakayu as nan hanacha ad wani ay kutukiak ay matataku. 14 Tay ammok ay as nan hen-omaketan yangkiay at mak-akak asna's luta ay hiyasa challu nan enpakaammon Jesu Cristo kan ha-un. 15 Epapatek ngarud nan kafiaelak ay mangisuru as nan nauycha ta uray mu mak-akak asna's luta, wachay chayu mangnumnumnuman as nan nauycha insursurok.
Nan Chiyuycha Nangila As Nan Kaichayawan Cristo
(Mat. 17:1-13; Mar. 9:2-3; Luc. 9:28-36)
16 Nan enpakaammumi kan chakayu ay maepangkep as nan pannakafialin Apo takú ay Jesu Cristo ya nan kasina omaliyan at chaan naifisar as nan pinupus-uy ay es-estoryan chi nunkaraing ya nunkasikap ay tataku, tay chakami ay mismu nan nangila as nan kaichayawana. 17 O, wacha kami mismu hid-i as nan nangichatan Dios Ama kan Jesu Cristo as chayaw ya kaichayawan. Chinngormi us nan kali ay nurpu kan Dios Ama ay kangatuwan ya kachachayawan. Kenalina, “Hi tona nan anakku ay laylaychok. Hiya nan mangepalaylayad kan ha-un.” 18 Chakami ay mismu nan nanngor as nan hana ay kali ay nurpu ad chaya as nan nangkadkadwaanmi kan hiya henan nasantowan ay chuntug.
19 Nan hanacha chinngormi nan mangepaneknek ay tit-iwa nan enpadton nan chiyuycha pomapadtu ad pus-uy, isunga kaskasin ongor nan talekmi as nan enpadtucha. Ammay mu afurotunyu nan enpadtucha, tay nan hanacha nan kaman silaw ay manilaw as nan ngongot ay lukiar. Epapasnekyu ay omafurot inkiana fomoknag nan taraw* Num. 24:17; Luc. 1:78-79; Pal. 22:16 as nan wi-ewi-et ya mafikiat. Nan laychun nan nauy ay kanan at inkiana as nan urkiw ay kasin omaliyan Cristo ay manilaw ay ustu as nan numnumyu. “manilaw as numnumyu” winnu omali hi Cristo ay mangelawlawag ay ustu kan chakayu as nan maepangkep kan Apo Dios. 20 Ngem nan amud ay masapor maawatanyu at maid poros naepadtu ay naisurat as nan Kalen Apo Dios ay murpu as nan mismu ay numnum nan nangepadtu. 21 Tay maid naepadtu ay nurpu as nan numnum chi taku, ngem kun at nan Espiritu Santo nan nangetoróng as nan chiyuycha pomapadtu as nan nangifiag-ancha as nan kali ay nurpu kan Apo Dios.

*1:19 Num. 24:17; Luc. 1:78-79; Pal. 22:16

1:19 “manilaw as numnumyu” winnu omali hi Cristo ay mangelawlawag ay ustu kan chakayu as nan maepangkep kan Apo Dios.