5
Nan Chiyuycha Kalibfengan Nan Mangay-aywan As Nan Omaafurot
Wacha nan laychok ay ifilin kan chakayu ay mangepangpanguru as nan omaafurot hesa, tay ha-un us at usaak ay mangepangpanguru. Usaak us ay nangepaneknek as nan nun-iliwliwasan Cristo, ya makelak-amaktu as nan kaichayawana ay maepailantu. Nauycha nan tukunku kan chakayu: Masapor aywananyu ay ustu nan tatakon Apo Dios as nan kawad-anyu, tay chicha nan kaman karnerona ay entalekna kan chakayu. Munlagragsak kayu koma ay mangay-aywan kan chicha ay achi kayu mapelpelet, tay hiyasa nan laychun Apo Dios. Achiyu atun nan chunuyu kiapú as kenaakum as siping, ngem kiapú as layadyu ay munserfi kan Apo Dios ya as nan iib-ayu. Masapor us achiyu epapelet nan laychunyu as nan tataku ay naetalek kan chakayu, ngem kun at koma ammay nan ukialiyu ta wachay ustu ay turachuncha. Angkiay ya as nan munpail-an Cristo ay ap-apon nan am-in ay mun-ay-aywan, maettan kayuntu as korona ay hiyasa nan gun-gunayu ad chaya ay achi poros munkupas.
Chakayu us ay en-auchi, masapor munpaetoray kayu as nan papanguruwanyu. Am-in kayu ay omaafurot at masapor munpakumbaba kayu as nan munserfiyanyu as nan tunggal usa. Tay wacha nan naisurat as nan Kalen Apo Dios ay kanana,
“Kontraun Apo Dios nan nunkapangas, ngem fiadngana nan chiyuycha napakumbaba.”* Prov. 3:34; San. 4:6
Munpakumbaba kayu ngarud kan Apo Dios ay mannakafialin ta epangatuna chakayu as nan urkiw ay pinilina. Ichatyu kan Apo Dios nan am-in ay chanagyu, tay hiya nan mangay-aywan kan chakayu.
Masapor manang-etpor ya munsasakiana kayu. Tay nan kafusor takú ay hi Satanas ay kaman as nan cha mun-ug-ukiab ay layon at cha munliklikud ay mun-anap as aknotana. Masapor kontraunyu hiya babaen as nan napigsa ay pammatiyu, tay ammuyu ay assesa us ay likiat nan cha iliwliwas nan iib-ayu ay omaafurot henan kailiili asna's luta. 10 Achi mafiayag nan maparpaliwasananyu, at munfialinun chakayu kan Apo Dios as tataku ay maid munkurangana. Papigsauna chakayu ta kanayon ay napigsa nan pammatiyu ta achi kayu poros maiwudwud. Tay hiya nan manangsug-ang ay Dios ay nangayag kan chakayu ta makelak-am kayu as nan kaichayawana ay maid patingkiana babaen as nan pammatiyu kan Cristo. 11 Sapay koma ta maichaychayaw hiya in-inkiana. Amen!
Nan Anongos Nan Surat
12 Nan nangfiachang kan ha-un ay nangisurat as nan nauy ap-aptek ay surat at hi Silas Ara. 15:22; 2 Co. 1:19; 1 Tes. 1:1 ay ifilangku as matalek ay ifia takú. Insuratku na ta papigsaok nan pammatiyu ya paneknekak kan chakayu nan nauycha am-in ay napachasanyu ay grasyan Apo Dios. Epapasnekyu ay mangnunumnum as nan hana grasyana ta achiyu liwliw-an.
13 Nan iib-ayu ay omaafurot ay pinilen Apo Dios ay wacha ad Babilonia at cha chakayu pakomostaun. Kaman us kan Marcos ay infilangku as anakku. 14 Munpepennakomosta kayu ay mangepaila ay munlelennayad kayu. Sapay koma ta mawawacha nan talna kan chakayu am-in ay enmafurot kan Cristo.

*5:5 Prov. 3:34; San. 4:6

5:12 Ara. 15:22; 2 Co. 1:19; 1 Tes. 1:1