5
Nan Mangamisan Takú As Nan Kafusor Apo Dios
Nan ngachana ay mangafurot ay hi Jesus nan Cristo at anak Apo Dios. Nan ngachana us ay manglaylayad as nan usa ay ama at laylaychuna us nan anak nan hana ay ama. Babaen as nan layad takú kan Apo Dios ya nanongtongparan takú as nan filfilina, ammu takú ay laylaychun takú us nan an-ak Apo Dios. Tay nan mangepail-an takú ay laylaychun takú hi Apo Dios at nan manongtongparan takú as nan filfilina. Nan filfilina at achi nalikiat ay tongparun. Tay nan am-in ay naifilang as an-ak Apo Dios at kanayoncha ay amisun nan uray ngachana ay mangotettet ay wacha asna's luta. Nan iyamis takú at nan pammati takú.* 1 Jn. 2:15-17 Ngachana nan mangamis as nan manangotettet ay wacha asna's luta? Maid tukún mu achi yangkiay nan taku ay mangafurot ay hi Jesus nan Anak Apo Dios.
Nan Mangepaneknek As Nan Tit-iwa Maepangkep Kan Jesu Cristo
Hi Jesu Cristo nan enmali asna's luta ay nangepaneknek ay hiya nan Anak Apo Dios babaen as nan nafunyakianana as nan chanum ya babaen as nan natuyana as nan koros as nan enmayasan nan charana. Fiakun yangkiay babaen as nan chanum ngem babaen as nan chanum ya charana. Nan mangepaneknek ay tit-iwa na at nan Espiritu Santo, tay hiya nan nurpuwan chi kenatit-iwa. Wachacha nan turu ay mangepaneknek as nan kenatit-iwa maepangkep kan Jesu Cristo: nan Espiritu Santo, nan chanum ya nan chara. Chatona ay turu at mapapchong nan pammaneknekcha. Mu afurotun takú nan pammaneknek chi tataku, masapor kaskasin takú afurotun nan pammaneknek Apo Dios, tay hiyana nan pammaneknek Apo Dios maepangkep as nan Anakna ay hi Jesu Cristo. 10 Nan taku ay omafurot as nan Anak Apo Dios at aammuna ay tit-iwa nan nauy ay pammaneknek. Ngem nan taku ay achi omafurot kan Apo Dios at munfialinuna hi Apo Dios as nangutum, tay achina afurotun nan pammaneknekna maepangkep as nan Anakna. 11 Nauy nan pammaneknek Apo Dios: Inchatna kan chitaku nan fiyag ay maid patingkiana, ya nan Anakna nan nurpuwan nan nauy ay fiyag. 12 Nan taku ay mawawacha as nan Anak Apo Dios at wacha kan hiya nan nauy fiyag ay maid patingkiana. Ngem nan taku ay achi pay laing mawawacha as nan Anak Apo Dios at maid kan hiya nan nauy fiyag.
Nan Anongos Nan Surat
13 Isuratku na kan chakayu ay omafurot as nan Anak Apo Dios ta maammuwanyu ay wacha kan chakayu nan fiyag ay maid patingkiana. 14 Wachay turud takú as nan sangwanan Apo Dios, tay ammu takú ay mu ngachana nan chawatun takú ay maiyunud as nan laychuna at chungruna chitaku. 15 Mu ammu takú ay chungruna chitaku as nan uray ngachana ay chawatun takú kan hiya, ammu takú ay ichatna kan chitaku nan chinawat takú kan hiya.
16 Mu wachay mangila as ifiana ay cha fumasor as fiasor ay achi ometoróng as nan utúy ay maid patingkiana, masapor ekararakianyu hiya ta pakawanun Apo Dios. Mu hiyasa, ichatna nan fiyag ay maid patingkiana kan hiya. Maekaman na yangkiay as nan chiyuycha tataku ay nan fiasfiasorcha at achi ometoróng as nan utúy. Ngem wacha us nan fiasor ay ometoróng as nan utúy, ya achek kanan un ekararakianyu nan chiyuycha mangekaman as assesa. Mat. 12:31-32; Heb. 6:1-6; 2 Ped. 2:20-22 17 Am-in ay achi ustu ay ekamkaman at fiasor, ngem wacha nan fiasor ay achi ometoróng as nan utúy ay maid patingkiana.
18 Ammu takú ay nan ngachana ay naifilang as anak Apo Dios at achina iturturuy ay fumasfiasor, tay nan Anak Apo Dios at ay-aywanana hiya, ya nan Mangotettet ay hi Satanas at achina poros mafialin ay ekaman chi mangisiw kan hiya.
19 Ammu takú ay an-ak chitaku kan Apo Dios, ya nan am-in ay achi omaafurot asna's luta at wachacha as nan pannakafialin Satanas.
20 Ammu takú us ay enmali at nan Anak Apo Dios, ya ichatnay pannakaawat kan chitaku ta maammuwan takú ay hiya nan tit-iwa. Nawawacha takú kan hiya ay tit-iwa, tay nawawacha takú as nan Anakna ay hi Jesu Cristo. Hi tona nan tit-iwa ay Apo Dios ya kurpuwan chi fiyag ay maid patingkiana.
21 An-akku, achawwiyanyu nan didiosen.

*5:4 1 Jn. 2:15-17

5:16 Mat. 12:31-32; Heb. 6:1-6; 2 Ped. 2:20-22