Nan Maekadwa Ay Surat
Juan
Nan Omona Ay Ammuwun
Nan nauy maekadwa ay surat Juan at para as nan fiafiai ay pinilen Apo Dios ya as nan an-akna. Nan chiyuycha nangachar as nan Biblia at kanancha un nan nauy ena ya nan an-akna at kiakiayyum Juan mismu. Isunga nunsurat hiya kan chicha ta papigsauna nan pammaticha (1:5). Nan kenalen nan tapen nan tataku ay laychun Juan ay kanan at nan nauy suratna at para as nan iglesia ay maepachong as nan ena, ya as nan membrona ay maepachong as nan an-ak nan nauy ena. Nan laychun ngarud tona ay kanan at para kan chitaku am-in ay omaafurot kan Cristo Jesus nan nauy surat Juan.
Nunsurat hi Juan ta epakaasina ay munlelennayadcha, tay hiyasa nan filin Apo Dios. Infiakiana us kan chicha ay il-ilauncha nan chiyuycha omaallilaw ay mangisursuru as kinukutum ta achicha un-unuchun nan sursurucha.
Nan kasenopan nan laychun Juan ay kanan at maila as nan nauy versikulu waru: “Il-ilaunyu ta achi mamaid nan inidnuwanmi kan chakayu, ngem kunyu at koma maawat nan gun-gunayu ay maid kurangna.”
Nan Nakudkudwaan Nan Nauy Surat
Nan Laplapon Nan Surat 1-3
Nan Kenatit-iwa Ya Layad 4-11
Nan Anongos Nan Surat 12-13
1
Ha-un hi Juan ay usa ay am-ama as nan chiyuycha omaafurot. Nauy nan suratku kan he-a ay ena ay pinilen Apo Dios ya as nan an-akmu. Tit-iwa nan layadku kan chakayu ay hen-enen-a. Fiakun yangkiay ha-un nan manglaylayad kan chakayu, ngem am-in nan nangammu as nan tit-iwa ay sursuru. O, laylaychunmi chakayu kiapú ta nan nauy tit-iwa ay sursuru at mawawacha kan chitaku ya maid poros mangaan kan chitaku in-inkiana.
Sapay koma ta mawawacha kan chitaku nan grasya, sug-ang ya natalna ay numnum ay murpu kan Dios Ama ya kan Jesu Cristo ay Anakna. Mawawacha koma chaná kan chitaku mu iturturuy takú ay mangun-unud as nan tit-iwa ay sursuru ya mu iturturuy takú ay munlelennayad.
Ongor chi lagsakku as nan nangammuwak ay cha un-unuchun nan tapen nan an-akmu nan tit-iwa ay sursuru ay kaman as nan infilin Dios Ama kan chitaku. Ad wani, nauy nan chawatok kan he-a ay ena: Munlelennayad takú. Fiakun fiarú ay filin nan nauy chak isurat kan he-a, ngem kun at wacha kan chitaku as nan laplapon nan enmafurotan takú. Nauy nan laychun ay kanan nan layad: Masapor unuchun takú nan maiyunud as nan filfilin Apo Dios. Nan filin ay chinngoryu as nan laplapuna at masapor munlelennayad takú.
Epanumnumku na kan chakayu, tay ongorcha nan omaallilaw ay naiwaras asna's luta. Chatona nan tataku ay achi poros mamigfig as nan enmaliyan Jesu Cristo as nan nunfialinana as taku. Nan assesena ay tataku at omaallilaw ya kafusor Cristo.* 1 Jn. 4:3 Il-ilaunyu ta achi mamaid nan inidnuwanmi kan chakayu, ngem kunyu at koma maawat nan gun-gunayu ay maid kurangna.
Nan ngachana ay achi mangiturturuy ay mangunud as nan insursuron Cristo ya sorsorokana at maid hi Apo Dios kan hiya. Ngem nan ngachana ay mangiturturuy ay mangunud as nan insursuron Cristo at mawawacha kan hiya hi Dios Ama ya nan Anakna ay hi Jesu Cristo. 10 Isunga mu ngachana nan omali ay achi mangisuru as nan nauy ay sursuru kan chakayu, achiyu paspaskopun as afongyu winnu pakpakomostaun. 11 Tay nan taku ay mangpakomosta kan hiya at cha maetapi as nan mangotettet ay chana at-atun.
12 Uray mu ongor pay chi laychok ay ifiakia kan chakayu, achek ud-ay etapi as nan nauy ay surat. Ngem kunak at koma makaali ay mangfisita ya maketakiatfor kan chakayu ta kaskasin takú naragsak.
13 Nan an-ak nan ifiam ay fiafiai ay pinilen Apo Dios at cha chakayu pakomostaun.

*1:7 1 Jn. 4:3