Nan Maekatlu Ay Surat
Juan
Nan Omona Ay Ammuwun
Nan nauy maekatlu ay surat Juan at para as nan kiayyumna ay hi Gayo ay usa ay mangepangpanguru as nan iglesia.
Nunsurat hiya kan Gayo ta chayawuna hiya kiapú as nan ammay ay chana atuatun as nan chiyuycha mun-ekaskasaba uray kuncha kaili ay achi am-ammu. Wacha nan tukun Juan asna maepangkep as nan mangotettet ay cha atuatun Diotrefes ta achina turturachun sa.
Nan kaamuchan ay laychun Juan ay kanan at maila as nan nauy ay versikulu hinpuru ya usa: “He-a ay laylaychok, achim turturachun nan mangotettet mu achi yangkiay nan ammay. Nan mangekamkaman as ammay at anak Apo Dios. Ngem nan mangekamkaman as mangotettet at achina am-ammu hi Apo Dios.”
Nan Nakudkudwaan Nan Nauy Surat
Nan Laplapon Nan Surat 1-4
Nan Naichayawan Gayo 5-8
Hi Diotrefes Ya Hi Demetrio 9-12
Nan Anongos Nan Surat 13-15
1
Ha-un hi Juan ay usa ay am-ama as nan chiyuycha omaafurot.
Nauy nan suratku kan he-a, Gayo ay tit-iwa ay laylaychok.* Ara. 19:29
He-a ay laylaychok, sapay koma ta ammay nan fiyagmu hesa ya napigsa koma nan achormu ay kaman as nan kenapigsan nan pammatem. Ongor paat chi lagsakku as nan inumchanan nan tapen nan iib-a takú hena ya as nan nangifiag-ancha ay inturturuymu ay mangunud as nan tit-iwa ay sursuru ay kaman challu as nan cham at-atun. Maid tukún as kaskasin mangepalagsak kan ha-un mu achi kiapú as nan nauy nanngorak ay nan an-akku at chacha un-unuchun nan tit-iwa ay sursuru.
He-a ay laylaychok, matalekka as nan cham at-atun ay fumadfiachang as nan iib-a takú ay omaafurot, kaskasin as nan chiyuycha kaili ay achi am-ammu. Infiakiacha as nan iglesia nan maepangkep as nan layadmu kan chicha. Fiadngam man paat chicha as nan kasaporancha as nan mangituruyancha ay munfiaat. O, atum sa ay maiyunud as nan malaylaychanan Apo Dios. Tay as nan nak-akancha ay mangekaskasaba as nan maepangkep kan Cristo at maid enawatcha as fiachang ay nurpu as nan chiyuycha achi omaafurot. Isunga chitaku ay omaafurot nan masapor mangfiachang as nan assesesa ay tataku ta maetapi takú kan chicha ay mangepakaammu as nan tit-iwa ay sursuru.
Nunsuratak as nan iglesia hesa, ngem hi Diotrefes ay munlarayad ay munfialin as mangepangpanguru kan chicha at achina figfikun nan kalibfengan takú. 10 Isunga as nan omaliyak hesa, pafoknakoktu nan am-in ay chana at-atun ay hiyasa nan mangepabpafiasorana kan chitaku as mangotettet. Achi pay laing mapnek as nan hana, tay achina laychun ay mangiliyun nan iib-a takú. Pas-iwuna pay nan chiyuycha mang-awat as nan chiyuycha manglayad ay mangmangili kan chicha, ya pak-akuna chicha as nan iglesia.
11 He-a ay laylaychok, achim turturachun nan mangotettet mu achi yangkiay nan ammay. Nan mangekamkaman as ammay at anak Apo Dios. Ngem nan mangekamkaman as mangotettet at achina am-ammu hi Apo Dios.
12 Mu maepangkep kan Demetrio, ammay nan kaap-apatana as nan am-in ay tataku. Nan panagfiyagna at paneknekana ay chana un-unuchun nan tit-iwa ay sursuru. Uray chakami at paneknekanmi us nan maepangkep kan hiya, ya ammom met ay tit-iwa nan pammaneknekmi.
13 Ongor pay nan laychok ay ifiakia kan he-a, ngem achek ud-ay isurat hena. 14 Sapay koma ta achi mafiayag at mun-innilata, at kunta munsasakiang ay muntakiatfor.
15 Sapay koma ta mawawacha kan he-a nan natalna ay numnum. Nan am-in ay kiakiayyummu hena at chachaka pakomostaun. Hin-us-aum pay ay mangepakomosta as nan chiyuycha kiakiayyum takú hesa.

*1:1 Ara. 19:29