Nan Surat
Judas
Nan Omona Ay Ammuwun
As nan Fiarú ay Turag, opat nan nakin ngachan as Judas. Nan omona at hi Judas Iscariote ay nangesepsep kan Jesus. Nan maekadwa at hi Judas Barsabas ay mangepangpanguru as nan chiyuycha omaafurot ad Jerusalem ya nangitun-ud kan cha Pablo kan Bernabe (Ara. 15:22). Nan maekatlu at hi Judas Tadeo ay potot Santiago. Cha Santiago kan Juan at potot Zebedeo (Mt. 10:3; Mar. 3:18; Luc. 6:16; Ara. 1:13). Nan maekap-at at hi Judas ay nangisurat as nan nauy ay surat. Hi Judas ay anna at sunúd Santiago ay usa us ay mangepangpanguru as nan omaafurot ad Jerusalem.
Nan nauy ay surat Judas at para as nan am-in ay omaafurot kan Cristo, kaskasin as nan chiyuycha Judio. Nunsurat hiya ta tukununa chicha ay achicha un-unuchun nan kinukutum ay sursuron nan chiyuycha achi tit-iwa ay mun-isursuru. Nan sursuron chatona at uray ud-ay epapas nan assi ay lachok, achiyun nan chiyuycha wachay kalibfengancha, ya ekaliyan as maifusor nan machaychayaw ay angheles (1:4, 8) ya tapina pay (1:16). Atuncha chaná, tay nan pammaticha at pakawanun challu kanu Apo Dios chicha kiapú as nan ongor ay sug-angna kan chicha. Isunga intukun Judas ay papipigsaun nan pammati ay namingpingsan ay entalek Apo Dios as nan tatakuna (1:3). Masapor maid munpappaallilaw as nan hanacha fialinsuwek ay sursuru, tay uray mu manangsug-ang hi Apo Dios, chusauna challu nan chiyuycha mangekaman as mangotettet.
Nan Nakudkudwaan Nan Nauy Surat
Nan Laplapon Nan Surat 1-2
Nan Achi Tit-iwa Ay Mun-isursuru 3-13
Nan Enpadton Enoc 14-16
Nan Enpadton Nan Apostoles 17-19
Nan Tukun As Nan Chiyuycha Omaafurot 20-23
Nan Kararag Ay Pangchayaw Kan Apo Dios 24-25
1
Nan Laplapon Nan Surat
Ha-un hi Judas ay munserserfi kan Jesu Cristo ya enauchen Santiago.
Nauy nan suratku ay para as nan chiyuycha enayakian Dios Ama ay laylaychuna ya ay-aywanana inkiana as nan kasintu omaliyan Jesu Cristo. Sapay koma ta omongoongor kan chakayu nan sug-ang, natalna ay numnum ya layad Apo Dios.
Nan Achi Tit-iwa Ay Mun-isursuru
Iib-a ay laylaychok, enpapatek paat ay nunsurat kan chakayu maepangkep as nan mapapchong ay kaesarakanan takú. Ngem ad wani, naleknak ay masapor munsuratak ay manukun kan chakayu ta komakud kayu ay mangepapigsa as pammati ay namingpingsan ay entalek Apo Dios kan chitaku ay tatakuna. Tay nan tapen nan chiyuycha achi nadiosan ay tataku ay achi tit-iwa ay mun-isursuru at naetatapicha kan chakayu ay achiyu ammu. Chicha nan naepadtu challu ad pus-uy ay machusantu ay hiyasa nan naisurat as nan Kalen Apo Dios. Nan chacha at-atun at chacha fiarfialinsuwekun nan tit-iwa ay maepangkep as nan grasyan Apo Dios ta mangepapasancha as nan assi ay lachokcha. Achiyuncha us hi Jesu Cristo ay us-usa yangkiay ay Amo ya Apo takú.* 2 Ped. 2:1
Nan Chiyuycha Chinusan Apo Dios Ad Pus-uy
Uray mu aammuyu chaná am-in, laychok challu ay mangepanumnum kan chakayu ay ensarakan Apo Dios nan chiyuycha kianak Israel as nan nangepanguwana kan chicha ay nak-ak ad Egipto, ngem kun pay naaw-awni, penatuyna nan chiyuycha chaan enmafurot kan hiya. 1 Co. 10:1-5 Numnumunyu nan chiyuycha angheles ay chaan napnek as nan kasasaadcha ay enkeddeng Apo Dios, ngem kuncha at tenaynan nan ustu ay kawad-ancha ad chaya. Isunga enpakor-ong Apo Dios chicha in-inkiana, ya enpaifiarudna chicha as nan kawad-an chi ngongot inkiana as nan umchanan nan amud ay urkiw ay mun-okomana. 2 Ped. 2:4 Numnumunyu us nan enommat henan chiyuycha siyudad ay Sodoma ya Gomorra ad pus-uy, ya nan chiyuycha siyudad henan sag-uncha. Tay nan chiyuycha inmiili hid-i at enpapascha nan fiakun kiakiangay ay lachok ay kaman as nan enat nan chiyuycha angheles.§ Gen. 6:2-4; 2 Ped. 2:4 Isunga enpaetemok Apo Dios chicha patí nan chiyuycha siyudadcha. Nan chiyuycha inmiili hid-i at chacha machusa as nan apuy ay achi mapappauy ta mafiag-an nan am-in.* Gen. 19; Deut. 29:23
Kaman us challu as nan nauycha achi tit-iwa ay mun-isursuru. Kiapú as nan chiyuycha iitawcha ay epangpangascha ay kanancha un nurpu kan Apo Dios, fumasorcha as nan mismu ay achorcha ay mangekamkaman as assi. Achiyuncha nan chiyuycha wachay kalibfengancha, ya ekaliyancha as maifusor nan machaychayaw ay angheles. Ngem uray hi Miguel ay kangatuwan ay anghel at chaana enkalkaliyan hi Satanas as maifusor kan hiya as nan nakisumaana kan hiya maepangkep as nan achor Moises. Ngem kuna yangkiay kenali, “Hi Apo Dios nan kikiad ay maningor kan he-a!” 10 Ngem chatona ay tataku at ekak-aliyancha nan kumpurmi ay achicha maawatan. Nan chiyuycha kiakiangay ay achi masapor maachar at maepachong as nan cha at-atun nan chiyuycha atap ay animar ay chaan nanumnuman. Munpennekcha yangkiay as nan laylaychun nan achorcha. Kiapú as nan nauycha, machusachantu in-inkiana. 11 Kasusug-angcha, tay kauugyat nan chusacha! Tinuradcha nan mangotettet ay panagfiyag chin Cain. Gen. 4:1-8; 1 Jn. 3:12 Nunpapascha as nan allilaw chin Balaam ay nangepanguru as nan tataku ay fumasor ta fumaknangcha. Num. 16:1-35 Kenontracha us hi Apo Dios ay kaman as nan nangontraan Core kan Moises ad pus-uy. Siguradu ay machusachantu ay kaman kan Core.§ Num. 22-24; 31:16; 2 Ped. 2:15-16 12 As nan chacha makekkekanan kan chakayu as nan maam-amonganyu ay mangan as nan mangnumnumnumanyu as nan natuyan Apo Jesus at chicha nan mangepaassi kan chakayu.* 2 Ped. 2:13 Nunsidlacha! Maid poros fiabfiaincha ay mangelamak ay mangan ya umikop, tay kun yangkiay achorcha nan nunumnumuncha. Maepachongcha as nan lifuu ay kun cha etaytayaw chi angin ay achi umichat as uchan. 2 Ped. 2:17 Maepachongcha us as nan chiyuycha kaiw ay achi mamunga as nan timpon chi mamungaancha, ya kamancha at natuy, tay nafiagnotcha. 13 Maepachongcha as nan ad-acha ay challuyon henan fiayfiay ay cha mangepabpafoknag as naruket ay usab henan oletna ay maepachong as nan kafiafiain ay chacha at-atun. Maepachongcha us as nan chiyuycha taraw ay maid ustu as ayuncha. Ensasakianan at Apo Dios nan lukiar henan ngongot ay maifiaruchancha in-inkiana.
Nan Enpadton Chin Enoc
14 Wacha nan enpadton chin Enoc ay nurpu as nan maekapitu ay kianak Adan ad pus-uy maepangkep kan chicha. Kenalina, “Ilaunyu, makealintu nan Apo ay kadwana nan liniblifu ay nasantowan ay anghelesna 15 ay uy mangokóm as nan am-in ay tataku. O, omalintu ay mangicharum as nan am-in ay achi nadiosan ay tataku kiapú as nan am-in ay achi nadiosan ay en-enatcha ya am-in ay nasaket ay kenarkalicha ay maifusor kan hiya!”
16 Chatona ay tataku at chicha nan cha munlililili ya cha mangepabpafiasor as nan tapina. Chicha nan cha mangun-unud as nan mangotettet ay mun-ongosancha. Epangpangascha nan achorcha, ya ichayawcha nan ib-acha ta maaracha nan laychuncha.
Nan Filfilin
17 Ngem chakayu ay iib-a ay laylaychok, achiyu koma liwliw-an nan enpadton nan apostoles Apo takú ay Jesu Cristo. 18 Kenalicha kan chakayu, “Kun pay umchan nan chiyuycha anongos ay urkiw, wachachantu nan tataku ay mangot-otyok kan chakayu. Chacha un-unuchun nan achi nadiosan ay mun-ongosancha.” 1 Tim. 4:1; 2 Tim. 3:1-5; 2 Ped. 3:3 19 Chatona ay tataku nan kurpuwan nan mangsisiyan kan chakayu. Kun yangkiay nan mismu ay mun-ongosancha nan mangetortoray kan chicha, tay maid nan Espiritu Santo kan chicha.
20 Ngem chakayu ay laylaychok ay iib-a, munpepennapigsa kayu koma as nan nasantowan as solet ay pammatiyu, ya munkararag kayu babaen as nan mangepanguruwan nan Espiritu Santo.§ Rom. 8:26 21 Ilaunyu ta mawawacha kayu koma as nan layad Apo Dios as nan chayu manman-uchan kan Apo takú ay Jesu Cristo ay mangepailantu as nan sug-angna as nan mangichatanantu kan chakayu as nan fiyag ay maid patingkiana.
22 Sug-anganyu ya fiadnganyu nan chiyuycha munchuwachuwa as nan pammaticha. 23 Awisunyuy tapina ta munfiangadcha as nan pammati. Mu hiyasa nan atunyu, kamanyu kuyuchun chicha as nan apuy ad inferno. O, sug-anganyu, ngem il-ilaunyu challu ta achi kayu maetapi kan chicha. Inglunyu nan mangotettet ay chacha at-atun, tay nan nunsidla ay kaiisiw ay chacha at-atun at maepachong as nan mansa ay mangmansa as nan uray nan nunchuchur-um ay fiachucha.
Nan Luwaru Ay Mangichayaw Kan Apo Dios
24 Machaychayaw koma hi Apo Dios ay makafiael ay mangaaywan kan chakayu ta achi kayu maamis as nan fiasor. Hiya nan makafiael ay mangepatakchug kan chakayu as nan machaychayaw ay sangwanana ay chakayu nan maid fiasfiasorna ya naragsak kayu as solet.* Rom. 14:4; Efe. 3:20 25 Hiya nan us-usa ay Apo Dios ay Mangesarakan kan chitaku babaen kan Jesu Cristo ay Apo takú. Sapay koma ta mawawacha kan Apo Dios nan chayaw, kaichayawan, pannakafialin, ya toray ad pus-uy, ad wani, ya in-inkiana! Amen. 1 Tim. 1:17

*1:4 2 Ped. 2:1

1:5 1 Co. 10:1-5

1:6 2 Ped. 2:4

§1:7 Gen. 6:2-4; 2 Ped. 2:4

*1:7 Gen. 19; Deut. 29:23

1:11 Gen. 4:1-8; 1 Jn. 3:12

1:11 Num. 16:1-35

§1:11 Num. 22-24; 31:16; 2 Ped. 2:15-16

*1:12 2 Ped. 2:13

1:12 2 Ped. 2:17

1:18 1 Tim. 4:1; 2 Tim. 3:1-5; 2 Ped. 3:3

§1:20 Rom. 8:26

*1:24 Rom. 14:4; Efe. 3:20

1:25 1 Tim. 1:17