5
Nan Kalibfengan Nan Mangepangpanguru As Nan Iib-a Ay Omaafurot
Achim sengsengaran nan papanguruwam ay lanaraki, ngem kunmu at iyam-amma ay maketagtakiatfor kan chicha ay kaman chicha nan amam. Ifilangmu nan chiyuycha lanaraki ay en-enauchem as kaman iib-am ay lanaraki. Ifilangmu us nan chiyuycha papanguruwam ay fiabfiafiai as kaman enam, ya nan chiyuycha fiabfiafiai ay en-enauchem as kaman iib-am ay fianafiai ay maid kenaruket as numnummu ya as nan cham atuatun.
Masapor us rispituwum ya fiadngam nan chiyuycha ellakas ay maid mangaywan kan chicha. Ngem mu wachay an-akcha winnu ap-ucha, masapor suruwun nan pamilyacha ay nan on-onauncha as nan munserserfiyancha kan Apo Dios at nan mangay-aywanancha as nan pamilyacha. Tay as nan mangekamanancha as sa at maafuscha nan en-enat nan chanakchakorcha ya ap-ucha kan chicha. Mu hiyasa nan atuncha, malaylaychan hi Apo Dios. Nan ellakas ay maid paat mangaywan kan hiya at maid kasina namnamaun ay chumawatan as fiachang mu achi kan Apo Dios yangkiay. Isunga iturturuyna ay munkarkararag ya chumawchawat as fiachangna as inurkiw ya lenafi. Ngem nan ellakas ay kun yangkiay nan laylaychun chi achornay anapuna at kaman nanatuy uray mu natataku. Ifilinmu chaná as nan chiyuycha omaafurot ta maid maepafiasor kan chicha. Tay mu wachay omaafurot ay achi mangfiachang as iib-ana, kaskasin nan mismu ay pamilyana at chinukkiana nan pammatina. Maifilang hiya as kaskaskasin mangisiw mu nan chiyuycha achi omaafurot.
As nan lestaan nan chiyuycha ellakas, nan maelesta yangkiay ay mafiadngan at nan chiyuycha muntawwun as unum puru ya nasorok ay chaan kasin omas-asawa.* Rom. 16:1 10 Masapor ammay chi kachamchamakiancha as nan am-in ay en-enatcha kaman kan chatona: Enaywanancha ay ustu nan an-akcha, nunmangmangilicha, napakumbabacha ay nunserserfi as nan tatakon Apo Dios, finadfiadngancha nan chiyuycha maliglikiatan, ya inturturuycha ay nangekamkaman as kumpurmi ay ammay.
11 Ngem achiyu etapi as nan lestaan nan chiyuycha chaan pay narakay ay ellakas. Tay mu umchan nan layadcha ay kasin omasawa at enganuycha ay munserfi kan Cristo. 12 Mu hiyasa nan atuncha, makafiasorcha, tay chaancha tenongpar nan enmon-ona ay enkaricha kan Cristo. 13 Nan usa us at epaingsachay kenapadsok, ya itukiachay likud as kaafoafong. Fiakuncha pay yangkiay napadsok, ngem itukiacha ay mangapaapat as maepangkep as tapina ay tataku, ya makififiyangcha as cha at-atun chi iib-acha. 14 Isunga laychok ay kun at omasawa nan chiyuycha ellakas ay chaan pay narakay ta omanakcha ya asekasuwuncha nan pamilyacha ta maid atun nan chiyuycha kafusor takú ay mangsot kan chitaku ay omaafurot. 15 Nan mangifiag-ak as na at kiapú ta wachacha nan tapina ay ellakas ay chakus nankug kan Cristo, at inmunudcha kan Satanas. 16 Mu wachay omaafurot ay fiafiai ay nakin ib-a as nan chiyuycha ellakas, hiya nan mangaywan kan chicha ta achi mapalikiatan nan iglesia ta wachay atun tona ay iglesia ay mangfiachang as nan tapina ay ellakas ay maid paat mangaywan kan chicha.
17 Nan chiyuycha mangepangpanguru ay mangenonongnong ay ustu as chunucha at maifilangcha ay maichayaw ya masapor malagfuwancha ay ustu, kaskasin nan chiyuycha mangepapasnek ay mangekasaba ya mangisuru as nan Kalen Apo Dios. 18 Tay wacha nan naisurat as nan Kalen Apo Dios ay kanana,
“Achim fudfuchan nan tapak nan fiaka as nan chana mangikiatkiatinan ay mang-elek as pakuy ta wachay atuna ay mangan.” Deut. 25:4; 1 Co. 9:9
Kanana us, “Nan munlagfu at libfengna ay malagfuwan.” Mat. 10:10; Luc. 10:7
19 Mu wachay taku ay mangepafiasor as nan mangepangpanguru, achim afurotun hiya mu maid paat chuwa winnu turu ay tistigu. 20 Kun pay nan chiyuycha finmasor ya achi munfiafiawi, sengaram chicha as nan kaongoran nan omaafurot ta umugyatcha us nan tapina ay mangunud kan hiya.§ Mat. 18:15-20
21 Ifilinku kan he-a as nan sangwanan Apo Dios ya Cristo Jesus ya as nan sangwanan nan nasantowan ay angheles ay tongparum chaná ay filfilin ay mapapchong nan am-in ay atum as nan uray ngachana ay taku. O, maid pasis-iyaum. 22 Achika munkiakianat ay pumili as munfialin as mangepangpanguru as nan chiyuycha omaafurot. Achika maketaptapi as nan fiasor chi tukún. Il-ilaum ta nacharos nan panagfiyagmu.* 1 Tim. 4:14; 2 Tim. 1:6; Ara. 6:6; 13:3
23 Fiakun yangkiay chanum nan cham ig-ikopun, ngem umikopka as hen-anak-et ay fiayas ta akiasana nan saket nan putom ya tapina pay ay kankanayon ay putputukum.
24 Wachacha nan tapina ay tataku ay naraka ay maila nan finmasorancha, ya ammu takú ay machusachantu. Ngem as nan tapina at maila yangkiay as kasin. 25 Kaman us as nan anam-ammay ay cha at-atun chi taku at naraka ay maila, ngem as nan tapina at achi, ngem mailantu challu as kasin.

*5:9 Rom. 16:1

5:18 Deut. 25:4; 1 Co. 9:9

5:18 Mat. 10:10; Luc. 10:7

§5:20 Mat. 18:15-20

*5:22 1 Tim. 4:14; 2 Tim. 1:6; Ara. 6:6; 13:3