6
Nan am-in ay mafiabfiaor ay omaafurot at masapor rispituwuncha ay ustu nan amocha as nan am-in ay atuncha ta maid kas-otan Apo Dios ya nan sursuru takú. Nan chiyuycha mafiabfiaor ay omaafurot ay nakin amo as omaafurot at masapor achicha elalayusan chicha kiapú ta ib-acha chicha ay omaafurot. Kuncha at kaskasin paammayun koma nan atuncha ay munserfi kan chicha, tay nan chiyuycha amocha ay mang-awat as nan fiachangcha at ib-acha chicha ay omaafurot ay laylaychuncha. Chatona nan masapor ay isurom ya itukunmu as nan omaafurot hesa.
Nan Achi Tit-iwa Ay Sursuru Ya Nan Munlayad Ay Fumaknang
Mu wachay taku ay mangisuru as tukún ay achi maiyunud as nan ustu ay insursuron Apo takú ay Jesu Cristo ya achi maiyunud as nan maepangkep as nan nadiosan ay panagfiyag at napangas ya maid ammuna. Kuna laychun yangkiay ay cha makesongsongfiat ya makisumsuma as maepangkep as nan laychun ay kanan nan kali ay munlumu as apos, munsosongfiatan, omekak-aliyan ya mangotettet ay sospetcha, ya kanayon ay sossosek as nan tataku ay nachachael chi numnumcha. Maid ammucha as nan kenatit-iwa ay maisursuru. Ka-anancha un fumaknangcha mu nadiosan nan panagfiyagcha.
Tit-iwa met ay ongor nan maaran nan taku ay nadiosan chi panagfiyagna mu mapnek hiya as nan wacha kan hiya. Tay as nan naiyankan takú asna's luta at maid uy takú inyali, ya mu matuy takú, maid us uy takú etakin.* Job 1:21; Ecl. 5:15 Isunga mu wachay ommat as kanun ya fiachu takú, mapnek takú koma. Prov. 30:7-9; Mat. 6:25-33; Luc. 12:22-31 Ngem nan chiyuycha munlayad ay fumaknang at narakacha ay iyafud chi sulisug ay kamancha nakna as nan kenamaid am-ammu ya chumachael ay laylaychun. Chatosa nan mangiyuy kan chicha as nan chusa ay maid patingkiana. 10 Tay nan layad as siping yangkiay at hiyasa nan kurpuwan chi am-in ay kenamangotettet. Kiapú ta ongor chi layadcha as siping, wachacha nan tapina ay nankug as pammaticha. Nan nunfianakian tosa ay enatcha at ongor chi ngunguyuscha.
Nan Anongos Ay Tukun Pablo
11 Ngem he-a Timoteo ay usa ay munserserfi kan Apo Dios, achim at-atun chasa am-in. Kunmu at epapati ay mangekaman as nan kenalintig ya nadiosan ay panagfiyag. Iturturuymu ay omafurot kan Apo Dios. Laylaychum hi Apo Dios ya nan iib-am. Eta-unmu nan likiatmu, ya anosam nan iib-am. 12 Epapasnekmu nan kafiaelam ay mangafurot kan Apo Jesus ay kaman as nan cha makeab-abfiak ay mangepapasnek ay tomagtag ta mangafiak. Maepachongka kan tona ya kokompotka as nan fiyag ay maid patingkiana. Tay hiyana nan kiapúna ay enayakian chaká kan Apo Dios as nan nangifiag-am as pammatem as nan sangwanan nan ongor ay tataku. 13 As nan sangwanan Apo Dios ay umid-ichat as fiyag chi ka-ichin ya as nan sangwanan Cristo Jesus ay nangepaneknek as nan kenatit-iwa kan Poncio Pilato, ifilinku na kan he-a: 14 Masapor afurotum nan am-in ay naifilfilin kan he-a ya ilaum ta achi makaskaslangan sa as achi tit-iwa ya maid kas-otana inkiana as nan urkiw ay munfiangchan Apo takú ay Jesu Cristo. 15 Munfiangadtu hi Apo Jesus as nan ustu ay urkiw ay pinilen Apo Dios. Hi Apo Dios nan machaychayaw ya hiya yangkiay nan Mangetoray as nan am-in. Hiya nan Aren chi kaari-ari ya Ap-apon chi kaap-aap-apu. 16 Hiya yangkiay nan achi matmatuy. Nan kawad-ana at achi mafialin ay sag-unun, tay sumili as solet. Maid taku ay nangila kan hiya, ya kun challu maid makaila kan hiya. Sapay koma ta maichayaw hiya ya muntoray in-inkiana! Amen. Sal. 104:2; 1 Jn. 1:5
17 Filinum nan nunkafiaknang asna's luta ta achicha munpangpangas. Ifilinmu us ta fiakun nan kenafiaknang ay naraka ay malitaw nan uycha nanamnamaun, ngem kun at hi Apo Dios ay maid ek-ekotna ay mangid-ichat kan chitaku as am-in ay mangepalaylayad kan chitaku. 18 Ifilinmu pay kan chicha ta nan ammay yangkiay nan atuncha as nan iib-acha ta fumaknangcha as anam-ammay ay cha atuatun. Achicha koma iyekot nan kenafiaknangcha, ngem ifingaycha as nan iib-acha.§ 1 Tim. 2:10; 2 Tim. 2:21; Tit. 3:1, 8, 14 19 As nan mangekamanancha's sa, chacha amongun nan tit-iwa ay kenafiaknang ad chaya ay munfialin as kaman kunug ay pugnadcha as kasin ta kokompotcha as nan tit-iwa ay fiyag ay maid patingkiana.
20 Timoteo, masapor aywanam nan naetalek kan he-a. Achawwiyam nan achi nadiosan ay ap-apat ya nan fiakun tit-iwa ay sososek ay kanancha un kenasilib, 21 tay wachacha nan tapina ay tataku ay nangali un wacha chi ay kenasilib kan chicha. Kiapú as na, natingiwcha, isunga enmachawwicha as nan pammaticha.
Sapay koma ta mawawacha kan chakayu am-in nan grasyan Apo takú ay Jesu Cristo.

*6:7 Job 1:21; Ecl. 5:15

6:8 Prov. 30:7-9; Mat. 6:25-33; Luc. 12:22-31

6:16 Sal. 104:2; 1 Jn. 1:5

§6:18 1 Tim. 2:10; 2 Tim. 2:21; Tit. 3:1, 8, 14