Nan Maekadwa Ay Surat Pablo Kan
Timoteo
Nan Omona Ay Ammuwun
Nan nauy ay surat Pablo at hiyana nan maekadwa ay suratna kan Timoteo. Insuratna na as nan naifiafiaruchana ad Roma kiapú as nan pammatina kan Apo Jesu Cristo (1:16-17; 2:9). Kun pay hi Timoteo, nayaschi ad Efeso ay cha mun-is-isuru ya mun-ekaskasaba as nan chiyuycha omaafurot hid-i.
As nan nauy ay surat, tinukun Pablo hi Timoteo ta atuna nan hanacha chunu ay naichat kan hiya uray wachachay mangepalikiat ya mangontra kan hiya. Tay nan namnamaun Pablo at epapasnek Timoteo ay mangekasaba ya mangisuru as nan maepangkep as nan kalen Apo Dios. Tinukuna us hiya ay achi maketaptapi as nan chiyuycha maid kotkotokna ay ap-apat, ngem kuna at epapasnek ay mangiturturuy ay mangunud as nan tit-iwa ay sursuru ay nurpu kan Apo Dios.
Kiapú ta aammon Pablo ay achi mafiayag at patayuncha hiya (4:6), chinawatna kan Timoteo ay omali ad Roma ay mangfisita kan hiya (4:9, 21).
Nan kaamuchan ay laychun Pablo ay epakaammu kan Timoteo at hiyana: “Ngem kun pay he-a, masapor etatalengaam ay mangaywan as nan pammatem ta achika maar-allilaw” (2 Tim. 4:5).
Nan Nakudkudwaan Nan Nauy Surat
Nan Laplapon Nan Surat 1:1-2
Nan Panangepapigsa As Pammati 1:3-2:13
Nan Tukun Ya Nan Naifilin Ay Ekaman 2:14-4:5
Nan Kasasaad Pablo 4:6-18
Nan Anongos Nan Surat 4:19-22
1
Nan Laplapon Nan Surat
Ha-un hi Pablo ay usa ay apostol Cristo Jesus, tay hiyana nan enkeddeng Apo Dios. Naifiaorak ta uyku ekasaba nan fiyag ay enkaren Apo Dios kan chitaku ay omaafurot kan Cristo Jesus.
Nauy kasin nan suratku kan he-a, Timoteo ay ifilangku as anakku ay laylaychok. Sapay koma ta mawawacha kan he-a nan grasya, sug-ang ya talna ay nurpu kan Apo Dios ay Ama takú ya kan Cristo Jesus ay Apo takú.
Nunyaman Hi Pablo Kiapú As Nan Pammaten Timoteo
Munyamanak kan Apo Dios ay chak munserserfiyan as nan nacharos ay numnumku ay kaman as nan nunserfiyan nan kaap-uwak ad pus-uy. O, kunak kay munkarkararag as inurkiw ya lenafi, numnumok us ay mangekararag kan chakayu, ya kanayonak ay munyaman kan Apo Dios kiapú kan he-a. Mailiwak as solet kan he-a, kaskasin as nan mangnumnumnumak as nan chiyuycha luwam as nan nunsiyananta, isunga laraychok ay mangila kasin kan he-a ta maragsakanak. Ninumnumku us nan tit-iwa ay pammatem ay kaman us challu as nan pammaten lolam ay Loida ya hi enam ay Eunice. Ammok ay assesa us nan wacha kan he-a ad wani.* Ara. 16:1 Isunga epanumnumku kan he-a ay iturturuymu ay mangepapigsa as nan inchat Apo Dios ay kafiaelam as nan nangepatayak as nan limak ay nangekararag kan he-a. 1 Tim. 4:14 Tay chaan inchat Apo Dios kan chitaku nan espiritu ay omepaugyat, ngem kun at espiritu ay umichat as kafiaelan takú ay munserfi kan Apo Dios, layad takú as nan iib-a takú ya mangetporan takú as nan laylaychun nan achor takú.
Isunga achika munfiabfiain ay mangepaneknek as nan maepangkep as nan Apo takú. Achika us munfiabfiain kiapú kan ha-un ay naifiafiarud kiapú as nan munserserfiyak kan hiya. Ngem kunka at makiliwas kan ha-un kiapú as nan mangekaskasabaan takú as nan Ammay ay Chamag, tay ichat Apo Dios chi pigsa takú ay manganos as nan hana ay liwas. Ensarakana ya enayakiana chitaku ta chitaku nan nasantowan ay tatakuna. Nan nangekamanana's chi at fiakun kiapú as nan ammay ay enkaman takú, ngem kiapú as nan mismu ay pangkepna 1 Ped. 1:4-5 ya grasyana kan chitaku. Inchatna nan nauy ay grasya babaen kan Cristo Jesus sakbay mafiayang nan luta. 10 Ngem ad wani, enpailana sa ay grasya babaen as nan enmaliyan Cristo Jesus asna's luta ay mangesarakan kan chitaku. Kenaana nan pannakafialin nan utúy, ya enpakaammuna as nan tataku nan fiyag ay maid patingkiana mu afurotuncha nan nauy Ammay ay Chamag.
11 Chinutokanak kan Apo Dios as apostolna ta uyku ekasaba ya isuru nan nauy Ammay ay Chamag. 12 Hiyana nan kiapón nan chak mun-iliwliwasan. Ngem achek ekafiain na, tay ammok nan tenalekku, ya achiyak us munchuwachuwa ay kafiaelan Apo Dios ay mangaywan as nan entalekna kan ha-un§ Nan usa pay ay laychun tona ay kanan at “entalekku kan hiya.” inkiana as nan umchanan nan urkiw ay omaliyan Apo Jesus. 13 Mu mun-isuruka, unuchum nan tit-iwa ay insursurok kan he-a, ya iturturuymu us ay mangepaila as nan pammati ya layad ay wacha kan chitaku ay enmafurot kan Cristo Jesus.* 1 Tim. 1:14 14 Babaen as nan fiachang nan Espiritu Santo ay mawawacha kan chitaku, aywanam nan napateg ay sursuru ay entalek Apo Dios kan he-a ta achi mafiarfialiwan.
15 Ammom met ay inyangkiayanak as nan am-in ay omaafurot ad Asia, ya naetapi cha Figelo kan Hermogenes. 16 Kun pay nan pamilyan Onesiforo, sapay koma ta sug-angan nan Apo chicha, tay namen ongor ay penalagsakak kan hiya. Chaana enkafiain nan naifiafiaruchak, 17 ngem kun at as nan inumchanana ad Roma, makakud hiya ay manganap kan ha-un inkiana ininchananak. 18 Ammom ay ustu nan am-in ay en-enatna ay nunserfi kan ha-un ad Efeso. Sapay koma ta sug-angan Apo Dios hiya as nan urkiw ay mangokomána as nan tataku.

*1:5 Ara. 16:1

1:6 1 Tim. 4:14

1:9 1 Ped. 1:4-5

§1:12 Nan usa pay ay laychun tona ay kanan at “entalekku kan hiya.”

*1:13 1 Tim. 1:14