13
Nan Anongos Ay Tukun Pablo
Hiyana nan maekatlu ay mangfisitaak kan chakayu. Numnumunyu nan naisurat as nan Kalen Apo Dios ay kanana,
“Mu wachay mangicharum as nan ib-ana, masapor wachay chuwa winnu turu ay muntistigu ay mangepaneknek as nan kenatit-iwana.”* Deut. 19:15
As nan maekadwa ay nangfisitaak kan chakayu, finag-ak nan chiyuycha nakafiasor ad kasin ya nan tapina kan chakayu ay fumasofiasor ay chusaoktu chicha as nan munfiangchak mu achicha pay laing munfiafiawi. Ad wani, uray mu maichak hesa as kawad-anyu, kasek itukun kan chicha un maid makalayaw as nan munchusaak. Kiapú ta laychunyu ay paneknekak ay hi Cristo nan cha munkarkali babaen kan ha-un, epailak ngarud nan kenatit-iwana as nan manusaak as nan chiyuycha cha mangekamkaman as mangotettet. Tay hi Cristo at achi nakapuy ay manusa as nan nakafiasor, ngem kuna at epaila nan pannakafialina. Tay tit-iwa ay naila nan kenakapuy Cristo as nan naelansaana as nan koros, ngem nan pannakafialin Apo Dios nan maila ad wani as nan matatakuwana. Makelak-am kami us as nan kenakapuyna babaen as nan nakius-usaanmi kan hiya, ngem babaen as nan maketakuwanmi kan hiya, epailamintu us nan pannakafialin ay nurpu kan Apo Dios as nan omaliyanmintu kan chakayu.
Fistikiarunyu ay ustu nan mismu ay achoryu ta paneknekanyu mu tit-iwa nan pammatiyu. O, chistingunyu mismu nan achoryu, tay narakayu met ay maematonan ay wacha hi Cristo Jesus kan chakayu sukúd mapaneknekan ay maid payat pammatiyu. Mu assid-i nan atunyu, namnamaok ay maammuwanyu us ay tit-iwa ay apostolak. Ekarkararagmi kan Apo Dios ay maid koma chayu at-atun as mangotettet. Nan kiapúna as mangekarkararakianmi's chi at fiakun kiapú ta laychunmi ay mapaneknekan nan kenaapostolmi. Laychunmi yangkiay ay ammay ya ustu nan am-in ay chayu at-atun uray maid chansami ay mangepaila as nan kenaapostolmi babaen as nan manusaanmi kan chakayu. Tay achimi kafiaelan ay mangontra kan chakayu mu chayu un-unuchun nan tit-iwa ay sursuru, ngem kunmi at fiadngan chakayu. Isunga maragsakan kami mu nakapuy nan mangiilan nan tataku kan chakami, mu kun kayu at napigsa. Tay nan ekarkararagmi at kasin koma omammay nan chayu at-atun. 10 Isunga isuratku na ad wani as nan kamaidku kan chakayu ta as nan omaliyak hesa at achek koma masapor epaila nan kalibfengak ay inchat nan Apo kan ha-un ay hiyasa nan osarok ay manusa kan chakayu. Tay nan ustu ay kaosaran nan nauy kalibfengak at achi chumachael, ngem kun at omepapigsa as pammatiyu.
11 Ad wani, anongos na ay ifiakiak kan chakayu ay iib-a! Paammayunyu kasin nan chayu at-atun. Chumngor kayu as nan tukunku kan chakayu. Mun-us-usaunyu nan numnumyu ya muntotornos kayu, tay mu assesa nan atunyu, wacha kan chakayu hi Apo Dios ay kurpuwan chi layad ya talna.
12 Munpepennakomosta kayu ay mangepaila ay munlelennayad kayu. 13 Am-in nan tatakon Apo Dios hena at cha chakayu pakomostaun.
14 Sapay koma ta mawawacha kan chakayu am-in nan grasyan Apo Jesu Cristo, nan layad Apo Dios ya nan makekakadwaan nan Espiritu Santo kan chakayu.

*13:1 Deut. 19:15