Nan Surat Pablo As Nan Chiyuycha
I-Galacia
Nan Omona Ay Ammuwun
Nan nauy surat Pablo at para as nan chiyuycha iglesia henan probinsiya ay Galacia, kaskasin henan il-ili ay Iconium, Listra, Derbe ya Antiokia. Henan hanacha ay il-ili nan inmuyan cha Pablo kan Bernabe as nan omona ay nunfiaatancha ay nangekaskasaba as nan Ammay ay Chamag (Ara. 13-14). As nan kawad-an cha Pablo hid-i, ongor nan enmafurot kan Cristo. Ngem as nan nanaynanan cha Pablo kan chicha, wachacha nan Judio ay inmuy hid-i, ya enallilawcha nan numnum nan chiyuycha enmafurot babaen as nan nanokatancha as nan sursuru maepangkep kan Cristo (1:7). Nan chacha isursuru at maesarakan yangkiay nan taku mu munpasugyat ya tongparuna nan am-in ay Lintig Moises (3:2-3,10; 4:10; 5:2-4). Nan usa pay ay enatcha at chaancha finigfig nan kenaapostol Pablo. Kenalicha un fiakun apostol hi Pablo, tay chaan nakekadkadwa as nan chiyuycha hinpuru ya chuwa ay apostoles Jesus as nan nangisursuruwan Jesus kan chicha.
Kun pay nachamag Pablo ay ongor nan naallilaw kiapú as nan kinukutum ay sursuru (1:6; 3:1-5; 4:8-9,15-16; 5:7), insuratna nan nauy ay surat ta epafiangadna chicha as nan tit-iwa ay sursuron Cristo. Omona, penaneknekana ay kan Apo Dios nan nurpuwan nan Ammay ay Chamag, fiakun as nan numnum chi taku, ngem kun at enpakaammon Jesu Cristo kan hiya (1:11-12,15) ta ekasabana. Enlawlawagna kan chicha ay achicha mapalintig babaen as nan mangtongparancha as nan Lintig Moises, kun at babaen as nan pammaticha (3:11) kan Jesus ya as nan mangafurotancha as nan natuyana as nan koros. Ad wani, an-ak Apo Dios chicha kiapú yangkiay as nan nakius-usaancha kan Cristo (3:26). Nawayawayaancha as nan Lintig Moises (3:25; 5:1), ya nan unuchuncha at nan filin Cristo. Nan filina at nan munpaetorongan chi tunggal usa as nan Espiritu Santo (5:16-18,25), ya nan munfifinnachangan kiapú as layad (5:6,13; 6:2).
Nan Nakudkudwaan Nan Nauy Surat
Nan Laplapon Nan Surat 1:1-10
Nan Nangepaneknekan Pablo As Nan Kenaapostolna 1:11-2:21
Nan Tataku Ay Napalintig As Nan Sangwanan Apo Dios 3:1-4:31
Nan Maesarakanan Ya Matakuwan Babaen As Nan Espiritu Santo 5:1-6:10
Nan Anongos Nan Surat 6:11-18
1
Nan Laplapon Nan Surat
Ha-un hi Pablo ay nachutokan ay apostol Jesu Cristo. Fiakun taku nan nangchutok winnu nangifiaor kan ha-un ay munfialin as apostol, mu achi hi Jesu Cristo ya hi Dios Ama ay nangtaku kan Jesu Cristo manipud as nan utúy. Nauy nan suratku as nan tunggal usa ay iglesia ad Galacia. Ha-un ya nan am-in ay iib-a hena ay omaafurot at chami pakomostaun chakayu.
Sapay koma ta mawawacha kan chakayu nan grasya ya talna ay nurpu kan Dios Ama ya kan Apo takú ay Jesu Cristo.
Inchat Cristo nan fiyagna ta mapakawan takú as nan fiasfiasor takú. Enatna chi, tay hiyachi nan laychun Apo Dios ay Ama takú ta maesarakan ya mawayawayaan takú as nan manangotettet ay wacha asna's luta. Machaychayaw koma hi Apo Dios in-inkiana! Amen.
Maid Tapina As Ammay Ay Chamag
Maschaawak kan chakayu, tay kun henkemad ya chinukkianyu hi Apo Dios ay nangayag kan chakayu babaen as nan grasyan Cristo, at inmunud kayu kanu as nan tukún ay sursuru ay kananyu un ammay ay chamag. Nan kenatit-iwana at maid tapina as tukún ay Ammay ay Chamag. Kenalek na, tay wachacha nan cha mangal-allilaw kan chakayu. Chacha padpachasun ay manoksokat as nan Ammay ay Chamag maepangkep kan Cristo. Ngem nan mangekaskasaba as tuktukún mu nan enkaskasabami kan chakayu uray mu chakami ay mismu winnu anghel ay nurpu ad chaya at sapay koma ta machusa hiya ad inferno in-inkiana.* Rom. 9:3; 1 Co. 16:22 Infiakiami na kan chakayu ad kasin, ngem kasek ifiakia ay mu wachay mangekasaba kan chakayu as Ammay ay Chamag ay tuktukún mu nan enawatyu ad kasin at sapay koma ta machusa hiya ad inferno in-inkiana!
10 Ay kunak cha mun-an-anap as taku ay mangchayaw kan ha-un as nan assesa ay chak ifiagfiakia? Achi! Nan chak anapun at nan mangepalaylayad kan Apo Dios, tay mu nan panangchayaw nan tataku nan chak anapun, chaanak koma nunfialin as fiabfiaarun Cristo.
Nan Enat Pablo Ay Nunfialin As Apostol Cristo
11 Iib-a, laychok ay maammuwanyu ay fiakun takuy nanglumu as nan Ammay ay Chamag ay enkaskasabak kan chakayu. 12 Tay fiakun as nan taku nan nang-awatak winnu nanuruwak as nan nauy Ammay ay Chamag mu achi kan Jesu Cristo mismu ay nangepakaammu kan ha-un.
13 Chinngoryu met nan maepangkep as nan sikud ay katatakok as nan nangab-afurotak as nan ukialen chi Judio. Ammuyu ay pararuy penarpalikiatku nan tatakon Apo Dios, ya enpapatek nan kafiaelak ay nanachael kan chicha. Ara. 7:58; 8:1; 9:1-2 14 Mu maepangkep as nan nanongtongparak as nan lintig chi Judio, ha-un nan kaskasin makakud ay munchunu mu nan chiyuycha ongor ay katawwunak, tay enpapatek as solet ay nangekaman as nan tenawidmi as nan kaap-uwanmi. Filp. 3:4-6
15 Ngem ad wani, naammuwak nan pangkep Apo Dios. Babaen as nan grasyana, pinipiliyak kan hiya as nan chaanku pay naiyankan, ya enayakianak ta munserfiyak kan hiya. 16 Kun pay inumchan nan timpu ay nanglaychanan Apo Dios ay mangepaila as nan Anakna kan ha-un ta ekasabak nan maepangkep as nan Anakna as nan chiyuycha Gentil, maid usa ay taku as uyku nunpaisuruwan. 17 Chaanak us in-inmuy ad Jerusalem ay uy nunpaisuru as nan chiyuycha apostoles ay enmon-ona mu ha-un, ngem kunak at inmuy ay dagus henan disyerto ay Arabia. Angkiay ya nunfiangachak kasin henan siyudad ay Damasco. 18 As nan inmuyan chi turu ay tawwun nunlapu as nan enmafurotak, enmabratak ad Jerusalem ta uyak maketakiatfor kan Pedro, at nakepagyanak kan hiya as chuwa ay chumingku. 19 Ngem maid inilak as tapina ay apostoles mu achi yangkiay hi Pedro ya hi Santiago ay sunúd nan Apo takú.
20 Ammon Apo Dios ay tit-iwa nan nauy chak isurat kan chakayu, fiakun kinukutum.
21 Kun pay narpas chi, inmuyak henan chiyuycha sakop nan Siria ya Cilicia. 22 As nan hiyachi ay timpu, chaanak pay inil-ila as nan chiyuycha omaafurot ay nakius-usa kan Cristo ad Judea. 23 Nan chinchinngorcha yangkiay at hiyana: “Nan namarpalikiat kan chitaku ad kasin kiapú as nan pammati takú kan Cristo at chana ekaskasaba ad wani nan nauy pammati ay penachasna ay maichun.” 24 Isunga chinaychayawcha hi Apo Dios kiapú kan ha-un.

*1:8 Rom. 9:3; 1 Co. 16:22

1:13 Ara. 7:58; 8:1; 9:1-2

1:14 Filp. 3:4-6