2
Nan Nuntuturakian Cha Pablo
Kun pay inmuy chi hinpuru ya opat ay tawwun, nunfiangachak ad Jerusalem ay kadwak hi Bernabe. Entakinmi us hi Tito. Inmuyak hid-i, tay enpakaammon Apo Dios ay masapor umuyak. Enlawlawagku as nan chiyuycha yangkiay mangepangpanguru as nan iglesia nan Ammay ay Chamag ay enkaskasabak as nan chiyuycha Gentil. Enatku chi ta maammuwak mu aprobarancha nan enlawlawagku. Tay mu achicha aprobaran, maid kotkotok nan nunforforayak ya nan chak munforforayan ad wani. Isunga nan nunfianakiana at enaprobarancha nan insursurok. Kun pay hi Tito ay kadwak ay uray mu Griego at chaancha penelet ay epasugyat ay kaman as nan kanan nan Lintig Moises, uray mu wachacha nan tapina ay Judio ay manglayad ay manugyat kan hiya. Chatona nan tataku ay naetapi kan chakami ay nunpammarang as iib-ami, at enmalicha ay nanisiim kan chakami ta maammuwancha nan maepangkep as nan wayawaya takú as nan nakius-usaan takú kan Cristo Jesus. Tay laychuncha ay mafiabfiaor takú kasin babaen as nan mangun-unuchan takú as nan Lintig Moises. Ngem chaanmi poros inyafud nan kanancha ta achi masoksokatan nan kenatit-iwan nan Ammay ay Chamag ay chayu ab-afurotun.
Kun pay nan chiyuycha maifilang as mangepangpanguru as nan iglesia, maid kenalicha as munkurangan nan isursurok. (Uray mu hiyasa, achi napateg kan ha-un nan saadcha, tay mapapchong am-in nan tataku kan Apo Dios.) Ngem kuncha at naawatan ay entalek Apo Dios kan ha-un nan panangekasaba as nan Ammay ay Chamag as nan chiyuycha Gentil, kaman as nan nangetalekana kan Pedro ay mun-ekasaba as nan chiyuycha Judio. Tay nunfialinunak kan Apo Dios as apostolna as nan chiyuycha Gentil, kaman kan Pedro ay nunfialinuna hiya as apostolna as nan chiyuycha Judio. As nan nangammuwan cha Santiago, Pedro ya Juan ay maifilang as mangepangpanguru as nan iglesia hid-i ay benendisyonan Apo Dios nan nauy chunu ay entalekna kan ha-un, lenamanu chakami ay mangepaila ay us-usa nan pangkepmi. Nuntuturag kami ay iturturuymi ay umuy as nan chiyuycha Gentil ya iturturuycha ay umuy as nan chiyuycha Judio. 10 Nan paatcha infilin kan chakami at iturturuymi ay mamadfiachang as nan chiyuycha pugli ay omaafurot ad Jerusalem. Hiyana challu nan komakuchak.* Ara. 11:30, 2 Co. 9:1
Nan Nangontraan Pablo Kan Pedro
11 Ngem as nan enmaliyan Pedro ad Antiokia, kenontrak hiya as nan sangwanan nan chiyuycha omaafurot, tay narawag ay achi ustu nan enatna. 12 Tay as nan kaar-alina, nakekkekan hiya as nan chiyuycha Gentil ay omaafurot. Ngem as nan enmaliyan nan chiyuycha Judio ay infiaor Santiago, chaana at inturuy ay nakekkekan kan chicha, tay umugyat hiya as nan chiyuycha Judio ay mangepapelet ay maunud nan Lintig Moises. 13 Kiapú as nan nauy ay enat Pedro, nan tapina ay Judio ay omaafurot at tinuradcha hiya uray mu ammucha ay achi ustu nan chana at-atun. Uray hi Bernabe at naetapi us kan chicha. 14 Kunku pay naammuwan ay nan chacha at-atun at maekontra as nan tit-iwa ay isursuron nan Ammay ay Chamag, infiakiak kan Pedro as nan sangwanancha am-in, “Usaka ay Judio, ngem chaanmu inun-unud nan tapina ay iniili ay ukialen chi Judio, ya inun-unudmu nan tapina ay iniili ay ukialen nan Gentil. Uray mu assesa, adchi t'uymu peletun nan Gentil ay mangekaman as nan cha takú un-unuchun ay Judio?”
Maesarakan Nan Judio Ya Gentil Babaen As Pammati
15 Kenalek pay kan cha Pedro, “Tit-iwa ay Judio kami, tay naiyanak kami as nan Judio ay chanakchakor. Fiakun kami Gentil ay achi nangammu as nan lintig Apo Dios. 16 Ngem ammumi ay achi maifilang as nalintig nan usa ay taku as nan mangiilan Apo Dios babaen as nan manongtongparana as nan Lintig Moises mu achi yangkiay babaen as nan pammatina kan Jesu Cristo. Isunga uray chakami ay Judio at enmafurot kami kan Cristo Jesus ta ifilang chakami kan Apo Dios as nalintig babaen as nan pammatimi kan Cristo, fiakun babaen as nan manongtongparanmi as nan Lintig, tay maid poros maifilang as nalintig babaen as nan manongtongparan as nan Lintig. 17 Ngem mu as nan chami paat manganapan as mangifilangan chakami kan Cristo as nalintig, angkiay ya naanapan ay naifilang kami as fumafiasor ay kaman as nan chiyuycha Gentil, ay nan laychun tona ay kanan at hi Cristo nan nangetoróng kan chakami as nan fumasoranmi? Fiakun met! 18 Mu munfiangachak ay mangunud kasin as nan Lintig ay chinukkiak ad kasin, maifilangak as fumafiasor. 19 Tay mu maepangkep as nan Lintig, achek kafiaelan ay tongparun ya hiyasa nan nangammuwak ay nakeddenganak ay matuy ay maisiyan kan Apo Dios. Isunga kiapú ta naifilangak as natuy mu maepangkep as nan Lintig, nawayawayaanak as nan nauy ay Lintig ay mataku para kan Apo Dios. Rom. 6:1-11; 7:1-6 20 O, kamanak naetapi ay naelansa as nan koros. Isunga fiakun ha-un nan matataku, mu achi hi Cristo ay wacha kan ha-un. Ad wani, matatakuwak babaen as nan pammatek as nan Anak Apo Dios ay nangichat as fiyagna kiapú as layadna kan ha-un. 21 Achek ifilang nan grasyan Apo Dios as maid kotkotokna. Tay mu maifilang as nalintig nan usa ay taku as nan mangiilan Apo Dios babaen as nan manongtongparana as nan Lintig, maid kotkotok nan natuyan Cristo.” Hiyana nan ifiakiak as nan iglesia ad Antiokia.

*2:10 Ara. 11:30, 2 Co. 9:1

2:19 Rom. 6:1-11; 7:1-6