3
Nan Lintig Winnu Nan Pammati
Chakayu ay i-Galacia, anuy kayu kaman nunkangokngok! Ngachana nan nangallilaw kan chakayu? Ay achi narawag nan infiaagku kan chakayu maepangkep as nan natuyan Jesu Cristo as nan koros? Sarudsuchok man na kan chakayu: Ay enawatyu nan Espiriton Apo Dios babaen as nan nangtongparanyu as nan Lintig Moises winnu babaen as nan nangafurotanyu as nan Ammay ay Chamag ay chinngoryu? Uyaka sa kayong as kenangokngokyu! Lenapuwanyu met nan fiarú ay fiyagyu kan Cristo babaen as nan pannakafialin nan Espiriton Apo Dios. Angkiay ya ad wani, laychunyu ay maifilang as nalintig as nan mangiilan Apo Dios babaen as nan mismu ay kafiaelanyu. Ay kun paat maid kotkotok nan am-in ay enommat kan chakayu as nan enmafurotanyu? Sapay koma ta wacha! Ay kananyu un babaen as nan nanongtongparanyu as nan Lintig Moises nan nangichatan Apo Dios as Espirituna kan chakayu ya nan nangekamanana as nakaskaschaaw winnu babaen as nan enmafurotanyu as nan Ammay ay Chamag ay chinngoryu? Fiakun!
Numnumunyu nan naisurat as nan Kalen Apo Dios maepangkep kan Abraham ay kanana, “Enafurotna hi Apo Dios, at kiapú as nan pammatina, infilang Apo Dios hiya as nalintig.”* Gen. 15:6; Rom. 4:3; San. 2:23 Isunga masapor maawatanyu ay nan chiyuycha omafurot kan Apo Dios nan maifilang as tit-iwa ay an-ak Abraham. Naepadtu as nan naisurat as nan Kalen Apo Dios ay ifilangtu Apo Dios nan chiyuycha Gentil as nalintig babaen as nan pammaticha. Hiyana nan enpapakaammon nan Ammay ay Chamag kan Abraham ay kanana, “Kiapú kan he-a, mabendisyonan nan am-in ay tataku asna's luta.” Gen. 12:3b; Ara. 3:25 Isunga mabendisyonan am-in nan omafurot kan Apo Dios ay kaman as nan pannakabendisyon Abraham babaen as nan pammatina.
10 Ngem nan am-in ay muntaltalek as nan manongtongparancha as nan Lintig at machusacha in-inkiana. Tay wacha nan naisurat as nan Kalen Apo Dios ay kanana, “Machusa in-inkiana nan uray usa ay achi mangtongpar as nan am-in ay naisurat as nan liblon nan Lintig Apo Dios.” Deut. 27:26; Gal. 5:3; San. 2:10 11 Narawag tit-iwa ay maid taku ay maifilang as nalintig as nan sangwanan Apo Dios babaen as nan manongtongparana as nan Lintig, tay wacha nan naisurat as nan Kalen Apo Dios ay kanana, “Nan taku ay maifilang as nalintig babaen as nan pammatina at mawad-an as fiyag ay maid patingkiana.”§ Hab. 2:4; Rom. 1:17 12 Ngem tukún nan Lintig as nan pammati, tay wacha nan naisurat as nan Kalen Apo Dios ay kanana, “Nan taku ay mangtongpar as nan am-in ay epakaman nan Lintig at mataku hiya in-inkiana.”* Lev. 18:5; Rom. 10:5
13 Ngem maid makatongpar as nan am-in ay filin nan Lintig, isunga masapor machusa takú am-in. Ngem wenayawayaan chitaku kan Cristo as nan chusa takú babaen as nan natuyana as nan koros, tay wacha nan naisurat as nan Kalen Apo Dios ay kanana, “As nan maelansaan nan taku as nan kaiw, maila ay chinusan Apo Dios hiya.” Deut. 21:23 14 Enat Cristo Jesus chi ta babaen kan hiya, maichat us as nan chiyuycha Gentil nan bendisyon ay enkaren Apo Dios ay naichat kan Abraham, ya babaen as nan pammati takú, maawat takú us koma nan enkarina ay Espirituna.
Nan Lintig Ya Nan Enkaren Apo Dios
15 Iib-a, epachongku nan enkaren Apo Dios kan Abraham. Mu munturag nan chuwa ay taku ya penermaancha nan nunturakiancha, achi mafialin ay maichun winnu tapiyan nan naisurat. 16 Hiyasa nan enkaren Apo Dios kan Abraham ya as nan usa ay kianakna. Chaan kenalen nan naisurat as nan Kalen Apo Dios, “As nan chiyuycha kianakmu,” ay kaman kun ongor ay tataku nan laychuna ay kanan, ngem nan enpaisurat Apo Dios at hiyana, “As nan kianakmu.” Nan laychuna ay kanan at us-usa yangkiay ay taku, ya nan hana ay taku at hi Cristo. Gen. 22:17-18 17 Nauy nan laychok ay kanan: Wacha nan enkaren Apo Dios ay inturagna kan Abraham. Isunga nan Lintig ay inchat Apo Dios kan Moises as nan narpasan chi opat kiasot ya turon puru ay tawwun at achina mafialin ay maichun nan enmon-ona ay turag ay enkarina. Tay kukutug nan enkaren Apo Dios, ya siguradu ay atuna. 18 Tay mu tawichun takú nan enkaren Apo Dios babaen as nan manongtongparan takú as nan Lintig, maid kotkotok nan chiyuy karina. Ngem fiakun assesa, tay nan kenatit-iwana at enpakchaw Apo Dios kan Abraham kiapú ta enkarina kan hiya.
Nan Atun Nan Lintig
19 Mu hiyasa, ngachana ngay ngarud nan kotok nan Lintig ay naichat? Enammaan Apo Dios nan nauy Lintig ta epailana nan panagfiasor nan tataku babaen as nan achicha mangtongparan as nan hana ay Lintig. O, enkeddeng Apo Dios ay munturturuy nan hana Lintig inkiana as nan omaliyan nan kianak Abraham ay hi Cristo ay matongparan nan enkarina. Naraka ay maematonan ay napatpateg nan karina mu nan Lintig, tay nan angheles nan enosar Apo Dios ay nangichat as nan Lintig kan Moises, ya hi Moises nan nangifiakia as nan tataku. 20 Ngem chaan enosar Apo Dios chi maketagtakiatfor as para kan Abraham as nan nakiturakiana kan hiya, tay hiya mismu nan nun-ekari kan Abraham.
21 Ay kontraun ngarud nan Lintig nan enkaren Apo Dios? Achi poros mafialin! Tay mu wachay lintig ay inchat Apo Dios ay mafialin ay tomaku, mafialin ay mapalintig nan taku as nan mangiilan Apo Dios babaen as nan manongtongparana as nan lintig. 22 Ngem maid nakaekaman as sa, tay wacha nan naisurat as nan Kalen Apo Dios ay kanana un nafiafiarud nan am-in ay tataku as nan pannakafialin nan fiasor. Isunga maiyunud as nan pangkep Apo Dios, nan enkaren Apo Dios at maichat babaen yangkiay as nan omafurotan nan taku kan Jesu Cristo.
23 Sakbay inumchan nan timpu ay enmafurotan nan tataku kan Cristo, kaman takú fiarud ay kinukuwarchaan nan Lintig inkiana enmali hi Cristo ay enafurot takú. 24 Nan Lintig us at kaman as nan mamanfiantay as onga, tay finanfiantayana chitaku inkiana enmali hi Cristo ta mapalintig takú as nan sangwanan Apo Dios kiapú as pammati kan Cristo. 25 Ngem ad wani, kiapú ta enmali nan timpu ay omafurotan nan tataku kan Cristo, napapug nan nangukuwarchaan nan Lintig kan chitaku.
26 Ad wani, chakayu ay nakius-usa kan Cristo babaen as nan pammatiyu kan hiya at naifilang kayu am-in as an-ak Apo Dios, 27 tay nafunyakian kayu am-in ay nakius-usa kan Cristo. Isunga kamanyu senokatan as ukialen Cristo nan ukialiyu ay maila as nan panagfiyagyu. 28 As nan mangiilan Apo Dios, maid natkunan nan Judio as nan Gentil, kaman us nan mafiabfiaor as nan achi, laraki as nan fiafiai.§ Rom. 10:12 Tay nun-us-usa kayu am-in babaen as nan nakius-usaanyu kan Cristo Jesus. 29 Isunga mu makius-usa kayu kan Cristo, maifilang kayu as kianak Abraham, at maketawid kayuntu as nan enkaren Apo Dios.

*3:6 Gen. 15:6; Rom. 4:3; San. 2:23

3:8 Gen. 12:3b; Ara. 3:25

3:10 Deut. 27:26; Gal. 5:3; San. 2:10

§3:11 Hab. 2:4; Rom. 1:17

*3:12 Lev. 18:5; Rom. 10:5

3:13 Deut. 21:23

3:16 Gen. 22:17-18

§3:28 Rom. 10:12