Nan Surat Pablo Kan
Filemon
Nan Omona Ay Ammuwun
Nan nauy ay surat Pablo at para kan Filemon ay nafiaknang ay i-Colosas. Usa hiya as nan chiyuycha enmafurot kan Jesus. Hiya us nan nakin fiabfiaarun kan Onesimo ay lenmayaw as afongna, tay nauma hiya as mafiabfiaor.
Lenmayaw hi Onesimo ay inmuy henan achawwi ay lukiar, at inumchan hiya ad Roma. Kiapú as nan plenaplanon Apo Dios, ininchanana hi Pablo ay naifiafiarud hid-i. As nan nanngorana as nan insursuron Pablo maepangkep kan Cristo, enmafurot hiya ya nunfialin as napateg ay fumadfiachang kan Pablo.
Kiapú as nan nauy enommat, ninumnum Pablo ay ifiangadna hi Onesimo kan Filemon ay amona. Isunga as nan nauy suratna kan Filemon ay kiayyumna ad Colosas, chinawatna ay pakawanun koma Filemon hi Onesimo. Namnamaun Pablo ay awatun Filemon hi Onesimo as fiakun yangkiay napakawan ay mafiabfiaor ngem as ifiana ay enmafurot kan Cristo.
Nan Nakudkudwaan Nan Nauy Surat
Nan Laplapon Nan Surat 1-3
Nan Panangichayaw Pablo Kan Filemon 4-7
Nan Chinawat Pablo Maepangkep Kan Onesimo 8-22
Nan Anongos Nan Surat 23-25
1
Nan Laplapon Nan Surat
Ha-un hi Pablo ay naifiafiarud kiapú as nan chak munserserfiyan kan Cristo Jesus. Nan kadwak hena at hi Timoteo ay ifia takú.
Nauy nan suratmi kan he-a Filemon ay laylaychunmi ay pachongmi ay munserserfi ay mangepakpakaammu as nan maepangkep kan Cristo. Suratmi us na challu kan Apia* Kanan chi tapina ay tataku un hi Apia at asawan Filemon, ya hi Arkipo at usa hiya ay mangepangpanguru as nan iglesia ay maam-among as afongcha. Kanan us chi tapina un hi Arkipo at anak cha Filemon kan Apia. ay ifiami ay fiafiai as nan pammati ya kan Arkipo Col. 4:17 ay kadwami ay sorchachon Cristo, ya as nan iglesia hesa as afongmu.
Sapay koma ta mawawacha kan chakayu nan grasya ya nan natalna ay numnum ay nurpu kan Apo Dios ay Ama takú ya kan Apo Jesu Cristo.
Ifia ay Filemon, as nan mangekarkararakiak kan he-a, kanayonak ay munyaman kan Apo Dios, tay chak chungruchungrun nan maepangkep as nan pammatem kan Apo Jesus ya nan layadmu as nan am-in ay tatakon Apo Dios. Ekarkararagku ay as nan cham mangifiagfiag-an as nan maepangkep as pammatem as nan tapina ay tataku at mataptapiyan koma nan pannakaawatmu as nan am-in ay bendisyon ay inchat Apo Dios kan chitaku kiapú as nan pammati takú kan Cristo. Ifiak, ongor paat chi lagsakku ya pinmigsa nan numnumku kiapú kan he-a, tay enpapigsam nan numnum nan tatakon Apo Dios kiapú as nan layadmu kan chicha.
Nan Chawat Pablo Maepangkep Kan Onesimo
Isunga wacha nan chawatok kan he-a. Uray mu wacha nan inchat Cristo ay kalibfengak ay mangifilin as ustu ay ekamanmu, fiakun sa as atok. Ngem kiapú as layad, kunak yangkiay munpakpakaasi kan he-a. Atok na uray mu ha-un hi Pablo ay am-ama As nan tapen nan manuskritu as nan kali ay Griego at kanana, “pannakaachor Cristo Jesus.” ya naifiafiarud pay laing ad wani kiapú kan Cristo. 10 Epakpakaasek kan he-a ta sug-angam hi Onesimo§ Nan laychun ay kanan nan Onesimo at wachay fiachangna. ay nunfialin as anakku as pammati as nan naifiafiaruchak pay laing. 11 Ad kasin at maid kayman maifiachangna kan he-a, ngem ad wani, ongor nan maifiachangna kan chita ay chuwa.
12 Pafiangchok kan he-a hi Onesimo ay laylaychok as solet. 13 Laychok pay koma ay mayasna hiya ta fumachang kan ha-un as nan kamaidmu as nan nauy naifiafiaruchak kiapú as nan nangekaskasabaak as nan ammay ay chamag. 14 Ngem achek atun sa inkiana iyafudmu, tay achek laychun ay mapeletanka ay mangekaman. Am-ammay mu murpu koma as nan mismu ay numnummu.
15 Uy at nan kiapúna ay naisiyan hi Onesimo kan he-a as hen-omaketan at ta munfiangad ay makekadwa kan he-a in-inkiana. 16 Ad wani, hi Onesimo at fiakun usa ay apud ay mafiabfiaor, ngem am-amud mu nan mafiabfiaor, tay nunfialin hiya as laylaychun takú ay ifia. Ongor chi layadku kan hiya, ngem kaskasintu ongor nan layadmu kan hiya as fiabfiaarum ya as ifiam kiapú as nan pammatiyu kan Apo Jesus.
17 Isunga mu tit-iwa ay ifilangak as ifiam ay omaafurot, pangaasem ta awatum hiya as nan munfiangchana ay kaman as nan mang-awatam kan ha-un. 18 Mu wachay finmasorana winnu utangna kan he-a, uray ha-un nan munsengelam. 19 Tit-iwa ay ha-un mismu nan nunsurat ya nunperma's na ta mangammuwam ay atok nan infiakiak: “Ha-un hi Pablo. Fiayachak nan utang Onesimo kan he-a.” Achek ud-ay kis-an epanumnum kan he-a ay utangmu kan ha-un nan pannakaesarakanmu babaen kan Cristo. 20 Isunga ifiak, sapay koma ta atum nan chawatku kan he-a kiapú as nan enmafurotanta kan Apo Jesus. Pangaasem ta paragsakunak kan he-a ay ifiak kiapú as nan enmafurotanta kan Cristo.
21 Nunsuratak kan he-a, tay maid chuwachuwak ay tongparum nan chak chawatun ya ong-ongor pay nan ekamanmu mu nan kanak. 22 Wacha pay nan usa ay chawatok kan he-a. Esakianaanak pay as kuwartu ay magyanak, tay namnamaok ay babaen as nan kararagyu am-in at pafiangchunaktu kan Apo Dios kan chakayu.
Nan Anongos Nan Surat
23 Cha chakayu pakomostaun kan Epafras ay ifiak ay naifiafiarud kiapú kan Cristo Jesus. 24 Kaman us kan cha Marcos, Aristarco,* Ara. 19:29; 20:4; 27:2; Col. 4:10 Demas Col. 4:14; 2 Tim. 4:10 ya hi Lucas ay kadwak ay cha makidkidnu as nan chunon Apo Dios.
25 Sapay koma ta mawawacha kan chakayu nan grasyan Apo Jesu Cristo.

*1:2 Kanan chi tapina ay tataku un hi Apia at asawan Filemon, ya hi Arkipo at usa hiya ay mangepangpanguru as nan iglesia ay maam-among as afongcha. Kanan us chi tapina un hi Arkipo at anak cha Filemon kan Apia.

1:2 Col. 4:17

1:9 As nan tapen nan manuskritu as nan kali ay Griego at kanana, “pannakaachor Cristo Jesus.”

§1:10 Nan laychun ay kanan nan Onesimo at wachay fiachangna.

*1:24 Ara. 19:29; 20:4; 27:2; Col. 4:10

1:24 Col. 4:14; 2 Tim. 4:10