13
Niaielousi eteva
Marova Spirit eteva etautau mae sarasarakana me aghaippooaa tale samasamaaira taumattu ngatoa me ensolo atoa, me karika aghaielousi, aghi nongina veloo ateva o karoiroi etoa la nim aangari. Mat 17:20.Marova muenna ieghi tani auliaa inangarina God, me aroo tani kila isaa akapaaili voto me voto aisuliaane kanna God, me marova kalughu niaiesoaa erooroo tani ghaa velu motouru etoa, me karika aghaielousi, aghi nim lao ieghi. Marova atau ekapa lao peighi ta lo atoa karika tue peipeina ila, me vilikighi eghaa maate me aghele tau sae nannaaghi,* vilikighi eghaa maate me aghele tau sae nannaaghi Kasina uru ngai laghe pitila, laghe uela va arova atau velu vilikighi eata tani ghelei aiaavusuvusuena. me karika aghaielousi, karika aue aghaa righi voto.
Taumattu ngateva eaaielousi etam sessai parasia, me taumattu ngateva eaaielousi egheelei masi voto, me karika etaatara ssaii, me karika eaaissakeana, me karika etautau sae nannaane. Karika eaamakatakata, me karika enannainia nonga, karika eaaiuvii, me ekakkaluaa voto ang ghe lao sio. Rom 12:9.Taumattu ngateva eaaielousi karika emasimasia ssavoto, ta emaamasiaa voto ghulughuluena. 1 Pita 4:8.Taumattu ngateva eaaielousi karika esio asoasoaa, me karika eruuruu tani aiesoaa, ta eaatoka tuutulina ta God, me etokatoka akorokorongana tale sesa nau.
Niaielousi eteva karika ekaakatuu. Uunguaa tani auliaa inangarina God aue ekapa, me uunguaa tani aippooaa tale mene kasina ase niaippooaa kanna Spiriti eteva aue ekapa, me uunguaa alomasaanga ateva tee aue ekapa. Malloeane isaa avalua toko va aalomasaanganiaaita karika ekilakila akapa voto, me muumuennaaita tani auliaa inangarina God tukuna. 10 Me nau ghulughuluena emae, voto tukuna aue ekapa. 11 Nau aliki ieghi, aghe aippooaa nongina aliki eteva, me nannaaghi nongina aliki eteva, me aalomasaanganiaaghi nongina aliki eteva. Nau aghe namuula, aghe tau lange siola gheeleiaaira aliki etoa emuli etaghi. 12 Ghaine karika ita kilakila amasina voto kanna God, nongina karika ita taatara amasina voto tale ghalasi eteva karika masalike taataraane, me auena ita kila amasina, nongina va ita taatara matane God. Ghaine akilakila kasina nonga voto kanna God, me auena akila akapaaili, nongina God ghe kilaieghila.
13  1 Tes 1:3.Me ghaine kotolu voto etokatoka: Niaiesoaa, nitaatara lao emua, me niaielousi. Me lo ateva namuu ia etairotolu, niaielousi eteva.

13:2: Mat 17:20.

*13:3: vilikighi eghaa maate me aghele tau sae nannaaghi Kasina uru ngai laghe pitila, laghe uela va arova atau velu vilikighi eata tani ghelei aiaavusuvusuena.

13:6: Rom 12:9.

13:7: 1 Pita 4:8.

13:13: 1 Tes 1:3.