Aitiutiu etikirighi uru ngai Pol ghe pitiela ta
aTesalonika ngatoa
Inangari emuemua
Pol ghe atokala ale manga ateva eTesalonika tale unna aiaaghaluene ateva nikasu (Apostolo 17:1-9), me aJiu etoa laghe aloannala tani turungi uunguaane Pol. Pol ghe tokatoka eAten nau ghe pitila ia oia uru ngai etikirighi, me ghe aloannala tani apasunga va ia apostolo tuungi ia, me tee tani auliaa vaalua ghe suula Timoti tani akorokoronganaila tale uneira niaiesoaa. Ghe pitila voto tani akorokoronganaila va la toka tale uunguaa nimanga, me tee tani liu nikkolomi va sa ateva elutu ta tau ngaiesoa ngatoa nau la mate, me tee vaalua Iesu aue emene mae.
Tani kila amuemua
Aitiutiu tale inangari 1:1-10
Pol me aTesalonika atoa 2:1–3:13
Nitoka manga 4:1-12
Vaalua Iesu aue emene mae 4:13–5:11
Inangari niloeloe 5:12-28
1
Apos 17:1-9.Aghi Pol, Saelas me Timoti,
Ami pitipiti atu etaimim taumattu ngatoa tale ale manga ateva ona eTesalonika ta God Tamaita ia, me Vau ngepona ateva Iesu Karisto.
Ami looloo sae va maamasinaane God me luei aue etoka etaimim.
Nikaili emasina tale uneira niaikaaiaa aTesalonika ngatoa
Nau ekapa atoa, ami kaakaili emasina ta God ta poli mausiimim, me ami aaseainam tale kaluimami nilooloo sae. 1 Ko 13:13; Kol 1:4-6.Nau ekapa atoa ami looloo sae ta matane God Tamaita ia, ami nannaa uunguaaimim elutulutu tale aikaaiaaimim, me niuungu am gheelei tale niaielousi, me karika am maamangoo nau am toitoi voto ita aatoka tuutuliita etana ta kapuita Vau ngepona ateva Iesu Karisto.
Poli ami kilakila va God ghe suitoongainamla va natuna am, masi kapuimami etoa, God eaaielousieinam, 1 Ko 2:4-5.ta poli, nau eteva ami ghe poppooaa etaimim, kaluimami masi kiukiu karika ghe mae sio etaimim tale mata nginangari nonga, ta tee sarasarakana me Spirit Manga ateva, me nannaaimami sarasarakanaaili tale masi kiukiu, nongina am ghe tarala vaalua ami ghe toka teeiemla mausiimim. Apos 17:5-9.Am ghe uusilaa gheeleiaaimami me Vau ngepona ateva. Arongona ta am ghe ghaala oroieili asease voto sesa laghe gheelei teeiem, Spirit Manga ateva ghe tau aatu nimasimasi nau eteva am ghe ghaala inangari eteva. Liuna avalua o me tau ngaiesoa ngakapa atoa eMesedonia me Akaia la taatara atu etaimim va uneira niaimatoongana iem. Kurruna ateva inangarina ateva Vau ngepona ghe kasula etaimim. Karika laghe nongoala nonga eMesedonia me Akaia. Aikaaiaaimim ta God ngila ghe kila akapa seela. Liuna avalua o me karika ami rooroo tani mene auliaa righi voto. Poli ila la kiukiuaa vaalua am ghe ghaaiemamila, me la ghauliaa vaalua am ghe liula viliimim tale tootoo goto, me am ghe lao sio ta God tani uungu ta God ateva sakesake ia me koronna ia, 10 me tani toi Natuna ekasu epona liu, ia God ghe totuela tale nimate, me ia Iesu eaasaangita tale sessaiaane God auena emae.

1:1: Apos 17:1-9.

1:3: 1 Ko 13:13; Kol 1:4-6.

1:5: 1 Ko 2:4-5.

1:6: Apos 17:5-9.