2
Uunguaane Pol eTesalonika
Am kilakila, kapuimami etoa, va maemaeaaimami etaimim karika ghe nim peisaanela. Apos 16:19-24; 17:1-9.Me auena ami ghe mae etaimim ami ghe ghaa akasinala maate tale maamauluaaimami, me laghe ghelei epalataiemamila ePilipae, nongina ngam ghe kilala. Me poli va aisausiaane God, ami ghe ghaala sarasarakana tani auliaa etaimim masi kiukiu kanna God, arongona ta tau ngai ssateeiemami etoa la gheelei teeiemami voto sarasarakanaaili. Poli inangari nissausi ami aauliaa, karika ekasukasu tale voto kamena me kulukulutana, me karika va ami anna tani kameam. Gal 1:10.Me karika, ta ami aippooaa nongina taumattu God ang ghe atokala tuutulina ta ngetaira, me ghe tarala va ami rooroo, me ghe tau mae sio niuungu tani auliaa masi kiukiu. Karika ami anna tani amasimasi taumattu, ta ami anna tani amasimasi God poli ia etootoonga urunguitaniimami. Am kilakila va karika ami ghe gheelei inangari tani nim ghaaiem, me karika ami ghe tara ssaiila righi peiimim me ami ghe aaisulia va am rau kila. God etaatara me erooroo tani aulia ngaotu isaa oia voto. Karika ami ghe paepae niaruaa ta ngetaimim o ta mene katoa.
Poli kapuna apostolo iemami Karisto, ami ghe roola va ami ghe tau aatu maate etaimim tale uunguaa viliki veu. Me karika, ta ami ghe kaarasila tani toka teeiem nonginaaili va ami kinaim iemami. Ami ailousiangailiiem, liuna avalua o me ami masimasieili, karika va tani auliaa nonga masi kiukiuna God, ta ami tautau aatu tee maamauluaaimami, poli ami maamasiangailiiem. Apos 20:34.Koronnaaili, kapuimami etoa, am roo tani nnaa niuungu me aanasa ami ghe ghaaghaa. Ami ghe uungu eleivoo me ellaa tani ghaa aneimami inana ta poli ami ghe anna va ami rau mene taula maate ta teva taumattu nau ami ghe poppooaa masi kiukiuna God etaimim.
10 Am, am rooroo tani aulia ngaotu, me God tee, vaalua ami ghe mangala me ghulughuluenala, me karika am ghe aliu teeiemami tale righi voto, nau ami ghe tokatoka teeiem lo atoa am ghe aaiesoaa. 11  Apos 20:31.Nongina am kilakila va ami ghe gheelei kateva kateva etaimim nongina va ami tamaimi iemami. 12 Ami ghe aasarasarakanaiem me poppooaa inangari nissausi, me ami ghe aulia ngasarasarakana etaimim va, tani kasu tale masi salane God, ia ghe koloamla tani toka tale ararimangalina ateva me tale mallangina ateva.
13  2 Tes 2:13.Me nau ekapa atoa ami kaakaili emasina ta God poli nau am ghe ghaala inangarina ateva God, am ghe nongoala etaimami, karika am ghe ghaaiela va arova inangariira taumattu ngatoa, ta am ghe ghaaiela va inangarina ia God, me koronnaaili va inangarina ia God. Nau ghaine euungu ta lo atoa etaimim am aaiesoaa. 14  Apos 17:5.Poli am, kapuimami etoa, ngam uusilaa nongina vaalua taumattu ngatoa tale alena ale manga God eJiudia ila ta Karisto Iesu: ngam ghe ghaala mmarikana ta kapuimim atoa tanganueimim eitauaa, nim nongina isaa o ale manga eJiudia laghe ghaala mmarikana ta aJiu etoa, 15  Apos 9:23, 29; 13:45, 50; 14:2, 5, 19.laghe uvi ematela Vau ngepona ateva ta Iesu me propete atoa, me laghe ameti veluemamila, me laghe ssatee akapa teela taumattu. Laghe gheleila God ghe tam masimasila. 16 Ami aloanna tani aippooaa tee lo atoa karika va aJiu ila va la saanga, me laghe tootoonga tani ghelei rungainamami. Tale isaa o salana, laghe apasulala tale ssavoto me ghe laula aioghioghi, me tale airuuruu sessaiaane God ghe tokala etaira.
Pol ghe annaaili tani laa tara aTesalonika ngatoa
17 Me, kapuimami etoa, ami ghe masaula etaimim tale nau karika aluse (karika va tale ninannaa, ta tale vilikiimami ekapa), liuna avalua o me ami ghe paepaeaili salana poli kinatama nannaaimami tani mae taraiem. 18 Ami annaaili tani mae taraiem, me koronnaaili aghi Pol aghe tootoongaala oroiaata, me Satana egheelei rungainamami. 19  Plp 2:15-16; 4:1; 2 Tes 1:4.Poli isaa o voto ami nannangaili va ami ghaa auena, me isaa o uneita nimasimasi me kou nguru aue ami ghaa nau ami tingina ta matane Vau ngepona ateva Iesu nau emae. Karika am kilakila va mausiimim ami masimasi? 20 Mausiimim me aue ami ghaa nioneoneaa me nimasimasi.

2:2: Apos 16:19-24; 17:1-9.

2:4: Gal 1:10.

2:9: Apos 20:34.

2:11: Apos 20:31.

2:13: 2 Tes 2:13.

2:14: Apos 17:5.

2:15: Apos 9:23, 29; 13:45, 50; 14:2, 5, 19.

2:19: Plp 2:15-16; 4:1; 2 Tes 1:4.