Aiaaghaluene atikirighi uru ngai Pol ghe pitiela ta
aTesalonika ngatoa
Inangari emuemua
Pol ghe pitila aiaaghaluene atikirighi uru ngai ghe lao sio tale ale manga ateva eTesalonika tani ghelei emasalika kasina voto tale nau eteva Iesu aue emene mae. Katoa karika laghe kila amasina isaa o voto koronna ia, poli katoa tau ngai aapasunga laghe auliaala va Iesu ang ghe mene mae sio. Mene katoa laghe nnaala va karika la mene uungu, poli ghaisa ngarighi Iesu aue emene mae.
Tani kila amuemua
Aitiutiu tale inangari 1:1-2
Tani toka akorokorongana tale nau sesa 1:3-12
Tau ngai ghelei saasakiaa inangari nipaopao ateva me maemaeaane Iesu 2:1-17
Vaalua tani toka nau am toitoi maemaeaane Iesu 3:1-15
Airuuruu tale inangari 3:16-18
1
Aghi Pol, Saelas me Timoti,
Ami pitipiti aatu ta taumattu ngatoa tale ale manga ateva ona eTesalonika tale ararina ateae God Tamaita ia me Vau ngepona ateva Iesu Karisto.
Rom 1:7.Ami looloo sae va maamasinaane me luei ekasukasu ta God Tamaita ia me Vau ngepona ateva Iesu Karisto aue etoka teeiem.
Iesu aue esio me etaula aipolipoli ta kapuna atoa
Uunguaaimami tani kaili emasina ta God nau ekapa atoa mausiimim, kapuimami etoa, me emaamasina tani ghelei isaa o llo voto, poli aikaaiaaimim epiipinosa anamuu nau ekapa atoa, me niaielousi eteva ta kateva kateva etaimim egheelei elao ta mene kateva ange ooroi. 2 Ko 7:4; 1 Tes 2:19.Liuna avalua o me elome tale alena ale manga akapa God, ami aasakeaa vaalua karika am maamangoo tani ghelei voto masina, me aikaaiaaimim tale isaa akapa nitootoonga me nimmarikana am ghaaghaa me am tiitingina akorokorongana.
Isaa o voto eaapasunga va unna niaisakei God ghulughuluena tale isaa o voto, me God aue iraiem va masina am tale ararimangalina ateva, am mammarikana mausi ia o ararimagalina ateva. Rom 12:19.Nongina nighulughuluena ta matane God va eliu voto sesa ta lo atoa la gheelei voto sesa etaimim, 1 Tes 3:13.me aue etau aatu niainoana etaimim lo atoa am ghaaghaa voto sesa, me etaimami tee. Isaa o voto aue elutu nau Vau ngepona ateva Iesu ekauerekati epona liu, tale kura ateae eramerame, tee kapuna ensolo atoa sarasarakanaaili ila. Ais 66:15.Aue eliu voto sesa ta lo atoa karika la kilakila God me karika la nongonongo usilaa masi kiukiuna kapuita Vau ngepona ateva Iesu. Ais 2:10.Aue la ghaa aipolipoli tale voto sesa etaira, tale nitturu eteae tokatoka liu ia, me Vau ngepona ateva aue tiu vella tale taataraane me tale kinatama mallangina ateva 10  Kol 3:4.tale ia o nau eteva aue emae, ita kapuna taumattu ngatoa manga ita, ita asaesae ararina ateae, me lo atoa la aiesoaa etana la gharueinia. Am tee aue am toka tee lo atoa la aiesoaa ta Iesu, poli am aiesoaa inangariimami etaimim.
11  Kol 1:9; 1 Tes 1:2-3.Poli isaa o voto etokatoka tale nannaaimami, me nau ekapa atoa ami looloo sae mausiimim, va aue God esausiem tani ghelei voto ghe koloamla tani ghelei, me tale sarasarakaniaane aue am ghelei ekapa isaa o masi voto am aloanna tani ghelei, me isaa akapa gheeleiaaimim am gheelei mausi tale aikaaiaaimim. 12 Ami looloo sae va isaa o voto elutu me aue ararina ateae kapuita Vau ngepona ateva Iesu am aamuemueia etaimim, me am etana, tale maamasinaane kapuita God ateva me Vau ngepona ateva Iesu Karisto.

1:2: Rom 1:7.

1:4: 2 Ko 7:4; 1 Tes 2:19.

1:6: Rom 12:19.

1:7: 1 Tes 3:13.

1:8: Ais 66:15.

1:9: Ais 2:10.

1:10: Kol 3:4.

1:11: Kol 1:9; 1 Tes 1:2-3.