Uru ngai etikirighi Pol ghe pitiela ta
aRom atoa
Inangari emuemua
Pol ghe tokatoka eKorint nau ghe pitila uru ngai ta aRom atoa. Karika ghe saela eRom, liuna avalua o me ghe pitipiti lao siola tale ale manga ateva karika ghe uungula etana. Ghe aulia ngamasalikala masi kiukiu ghe aippooaa teela, me ghe liula katoa nikokkolomi lo atoa karika la aiesoaa laghe kkolomila tale masi kiukiu. Voto namuu tale ia oia uru ngai etikirighi, ia avalua toko: taumattu ngatoa karika la rooroo tani asaangila tale uunguaaira, me, arova la aiesoaa ta Iesu, God aue easela va ghulughuluena ila. Me tee, Pol ghe auliaala vaalua ghe aloanna va aJiu etoa la mae tani aiesoaa va Iesu Mesaea ia. Nongina oroi uru ngai Pol ghe pitila, ghe ruula tani aulia ngaotu vaalua ita tau ngaiesoaa tani toka, me ghe suula masimasiaane ta lo atoa ghe kilailala eRom.
Tani kila amuemua
Aitiutiu tale inangari 1:1-17
Karika teva ghulughuluena ta matane God 1:18–3:20
Ita akapa ita rooroo tani saanga arova ita aiesoaa ta Iesu Karisto 3:21–4:25
Niaiesoaa ta Karisto 5:1–8:39
AJiu etoa me masi kiukiu 9:1–11:36
Vaalua tani toka nau ita aiesoaa ta Karisto 12:1–15:13
Uunguaane Pol me eaa ealoanna tani kasu 15:14-23
Pol ghe suula masimasiaane 16:1-27
1
Apos 9:15.Aghi, Pol, kapuna tau ngai uungu ieghi Karisto Iesu. Ia ghe suimatoongainaghila tani apostolo me ghe suitoongainaghila tani ppooaa masi kiukiuna God. Rom 16:25-26.Emua arau, God ghe auliaala masi kiukiu tale inangarina nialokoi ta kapuna propete atoa, laghe pitila tale Uru ngai Manga ateva. Masi kiukiu eaauliaa Natuna, ia ghe lutula tale taumattu, me ia tuvuna ia Deivit. Nau God ghe totuela tale nimate, Spirit Manga ghe apasungaala etaita va ia natuna ia God me sarasarakanaaili ia, me ia Iesu Karisto Vauita ia. Apos 26:16-18; Gal 2:7-9.Ta ngetana, ami ghe ghaala maamasinaane tani kasuaa see masi inangarina, poli ealoanna va taumattu tale kosa akapa ateva la ghaiesoaa tale ararina ateae Iesu me la nongo usilainia. Me am tee, am elome ta lo atoa God ghe kololala va kapuna ila Iesu Karisto.
Nam 6:25-26.Apitipiti atu ta ngetaimim lo akapa atoa ona eRom, God eaielousieinam, ia ghe koloamla va manga am.
Alooloo sae va maamasinaane me luei ekasukasu ta God Tamaita ia me Vau ngepona ateva Iesu Karisto aue etoka teeiem.
Pol ghe antani laa tara lo atoa eRom
Emua akasina akaakaili emasina ta God tale ararina ateae Iesu Karisto ta ngetaimim akapaaili, ta poli taumattu ngatoa la kiukiuaa aiesoaaimim tale kosa akapa ateva. God ateva auungu etana tale urunguitanighi ekapa ateva tani ppooaa masi kiukiuna Natuna, erooroo tani aulia ngaotu vaalua aghannainam 10  Apos 19:21; Rom 15:23.nau ekapa atoa tale kalughu nilooloo sae. Kateva voto alooloo sae nonga etana ia avalua toko va, arova aloaloannaane God, aue eghelei righi salana me aroo tani mae taraiem. 11 Aghaloannaaili tani taraiem me aghele sausiem tale kasina masi niuungu Spirit Manga ateva ghe tau mae sio etaghi tani asarasarakanaiem. 12 Aghannaaili tani asarasarakana aikaaiaaimim me aikaaiaaimim tee aue easarasarakanaieghi. Tale isaa o salana, aue ita aisausieinita tale isaa o niarangise. 13  Apos 19:21.Aghanna va am kila, tueghi me nengaghi etoa, va oroiaata aghe anna tani mae taraiem me asease voto atoa laghe ghelei rungarungainaghi lomose ta ghaine. Me aue arooroo tani ghaa masi uene elome etaimim nongina aghe gheleila ta mene katoa taumattu karika aJiu ila.
14 Aghi atani uungu ta lo atoa aGriki ila me lo atoa karika aGriki ila, me lo atoa alomasaangaaili ila me lo atoa alokapakapa ila. 15 Liuna avalua o me aghannaaili tani mae ppooaa masi kiukiu etaimim lo atoa tee ona eRom.
Sarasarakaniaane masi kiukiu
16  Mak 8:38; 1 Ko 1:18-24; Apos 13:46.Karika apaapalataa masi kiukiu, poli sarasarakaniaana God etana tani asaangi lo akapa atoa la ghaaiesoaa etana, aJiu mua atoa me auena lo atoa karika aJiu ila.* lo atoa karika aJiu ila tale inangari nge Grik, aGriki etoa. 17  Rom 3:21-22; Abak 2:4.Isaa o masi kiukiu eauliaa nighulughuluena ateva emaemae ta God. Ase nighulughuluena ateva ita ghaaghaaia nau ita tiitiuaa tale niaikaaiaa, me ita ruuruu tale niaikaaiaa, nongina Uru ngai Manga ateva eaauliaa va, “Lo atoa la ghaaiesoaa, God aue easela va ghulughuluena ila, me aue la maulue.”
Taumattu ngakapa atoa sesaaili ila
18 Sessaiaane God esio epona liu tani ssa tee voto akapa atoa la sessa tee God, me tale sesa gheeleiaaira taumattu ngatoa la gheeghelei rungarunga inangarina God koronna. 19  Apos 14:15-17; 17:24-28.Poli voto la rooroo tani kila God etana karika masukasukale etaira, poli God ang ghe ghelei emasalike akapala etaira. 20  Job 12:7-9; Sams 19:1.Karika ita rooroo tani tara God, me ghe tiuaala nau ghe gheleila kosa ateva, sarasarakaniaane tokatoka liuna me gheeleiaane pei ngepona liu, masalikeaili tani tara, poli ita kilakila nau ita taatara voto ghe gheleila. Liuna avalua o me taumattu ngatoa karika la rooroo tani ue va la tam kilakila God.
21  Ips 4:17-18.Arongona ta la kilakila God, me karika la oneoneainia va ia Goto ia, karika la kaakaili emasina etana, me alokapakapa ila me nannaaira karika masalike. 22  Jer 10:14; 1 Ko 1:20.Arongona ta la uue va alomasaanga ila, me karika, ta alokapakapa ila. 23  Diut 4:15-19; Sams 106:20.Karika la kakkaua God ateva etokatoka liu, me la kakkaua tootoo goto atoa me la gheelei tootoo taumattu karika erooroo tani toka liu, me tee ghila atoa, ghaata kkena atoa me otuena atoa me lo atoa la rarraa tapaa kosa.
24 Liuna avalua o me God ang ghe tau vella isaa o taumattu tani ghelei voto karika raarangisana urunguitaniira ealoannaaili tani ghelei, me la ghelei voto pei nipalataa tale vilikiira tee. 25 Laghe ratila inangarina ateva God koronna ia, me laghe aloannala inangari kamena. Laghe kakkaua me laghe tuuturru tale voto llo God ghe gheleila. Karika laghe kakkauaa God ateva ghe gheleila voto akapaaili, ia nonga ita tau sae ararina ateae nau ekapa atoa, koronna!
26 Liuna avalua o me God ghe tau vellala tani toka gheelei isaa o voto sesa ta nannaaira. Vause atoa laghe sau vella masi salana tani lai, me la gheelei voto ita taumattu ngatoa karika ita rooroo tani ghelei. 27  Lev 18:22; 20:13; 1 Ko 6:9.Tale isaa o ase salana taita atoa ngeila ghe ratila tani lai vause atoa, poli aloaloannaira namungaili tani lai ta mene kateva taita. Taita atoa la gheelei voto palatana ta mene katoa taita. Liuna avalua o me la ghaaghaa aipolipoli sesa tale maamauluaaira.
28 Nau eteva la tam anna tani kila God, God etautau velu nannaaira sesa tani nnaa me ghelei voto karika masina etaira tani ghelei. 29 Laghe pasula tale voto karika ghulughuluena, voto sesa, mata nginana ila me la ghaloannaaili tani ghelei voto sesa ta mene katoa, me tani tara ssaii, niaiuvi emate me tani aissakeana me nikamekame, me ninannaa pasu tale voto llo sesa, me la ghaauliulia. 30 La ghauliaa saasakiaa tee mene katoa, la sessa tee God, me la tautaula nimmarikana ta mene katoa, me la tautau sae nannaaira me la ghaasake, me laghe nannaa oroi salana tani ghelei sesa voto. La tam nongonongo usilaa tamaira me kinaira atoa. 31 Karika righi masi nannaaira tani ghelei masina. Karika la ailokoiaa inangari nialokoi laghe auliaala, karika la ghaapasunga gheeleia nialousiusi tee mene katoa, me karika la ghaloanna tani sausi mene katoa. 32 Laghe kilakila va God kanna inangari nipaopao eue va taumattu egheelei isaa o voto erooroo tani mate, me karika isaa nonga o llo la gheelei, ta la asarasarakana mene katoa tani mene ghelei isaa o voto.

1:1: Apos 9:15.

1:2: Rom 16:25-26.

1:5: Apos 26:16-18; Gal 2:7-9.

1:7: Nam 6:25-26.

1:10: Apos 19:21; Rom 15:23.

1:13: Apos 19:21.

1:16: Mak 8:38; 1 Ko 1:18-24; Apos 13:46.

*1:16: lo atoa karika aJiu ila tale inangari nge Grik, aGriki etoa.

1:17: Rom 3:21-22; Abak 2:4.

1:19: Apos 14:15-17; 17:24-28.

1:20: Job 12:7-9; Sams 19:1.

1:21: Ips 4:17-18.

1:22: Jer 10:14; 1 Ko 1:20.

1:23: Diut 4:15-19; Sams 106:20.

1:27: Lev 18:22; 20:13; 1 Ko 6:9.