Aitiutiu etikirighi uru ngai Pol ghe pitiela ta
aKorint atoa
Inangari emuemua
Korint namuu masaliki taatara ia tale provinsi eteva eAkaia, tale namuu patunganua ateva ghaine ita aseasea va eGris. Oroi anua laghe mae sosso tale saoa atikirighi eKorint, me oroi tau ngelamana atoa laghe tokatoka okae. Oroi voto sesa, nongina tani ropi sesa manu me niailai salosaloaa, ghe lutulutu eKorint. Pol ghe aitiutiula tani ppooaa masi kiukiu eKorint (Apostolo 18). Nau Pol ghe kasula eKorint tani ppooaa tale mene katoa masaliki taatara, oroi voto ghe lutula tale ale manga eKorint, me Pol ghe pitila ia o uru ngai etikirighi tani liu kaluira nikkolomi.
Tani kila amuemua
Aitiutiu tale inangari 1:1-9
Niaissa me niaipolapola tale tau ngaiesoaa 1:10–4:21
Gheeleiaa ssavoto me nikkolomi tale nilai 5:1–7:40
Tani toka nongina tau ngaiesoa ngatoa 8:1–11:1
Vaalua vaulanina ateva Karisto ta ale manga etani kkauaa 11:2–14:40
Karisto ghe totula tale nimate, me tau ngaiesoa ngatoa aue la totu tee 15:1-58
Pol ghe suula masimasiaane 16:1-24
1
Aghi Pol, God ghe koloaghila tale aloannaane va ekapuna apostolo ieghi Iesu Karisto, tee me Sostenes, eaaiesoa ngaitauaa teeita.
Angalu pitipiti mae tale alena ale manga ateva God eKorint, ta lo atoa God ghe amangaiemla ta Karisto Iesu, me ang ghe koloamla va am manga am, tee me lo akapa atoa la tokatoka akapa see tale mene kasina masaliki la looloo sae tale ararina ateae Vau eteva Iesu Karisto, kapuira Vau ia, me ita tee.
Alooloo sae va maamasinaane me luei ekasukasu ta God Tamaita ia me Vau ngepona ateva Iesu Karisto aue etoka teeiem.
Pol ghe kaili emasina saela ta God
Anim toka kaakaili emasina sae ta God nau ekapa atoa mausiimim, poli ta Karisto Iesu God ghe tau aatu sio maamasinaane ateva. Poli ta Karisto, ngam ghe pasula tale voto akapaaili, nongina tale aippooaaimim, me tale alomasaanganiaaimim. Tale isaa o salana, God ang ghe apasungaala va nau ami ghe aaulia ngaotu Karisto, ami ghe aaulia ngakoronnaia. Liuna avalua o, karika am tuutukuna tale voto God etautau mae tani ghelei uunguaane, nau earieriem tani toi kapuita Vau ngepona ateva Iesu Karisto nau ekauerekati. 1 Tes 3:13; 5:23.Aue eaitara ngakorokoronganaiem lomosina ta airuuruu eteva nau, me karika aue la ue va sesa am tale nau eteva kapuita Vau eteva Iesu Karisto emene mae. 1 Jon 1:3; 1 Tes 5:24.God aue eghelei isaa o voto etaimim poli egheelei voto eue va aue eghelei, me ghe suitoongainamla tani aighui eitauaa tee Natuna, ia kapuita Vau ngepona ia, Iesu Karisto etana.
Niaipolapolaii tale ale manga ateva
10  Plp 2:2.Kapughu etoa, tale ararina ateae kapuita Vau eteva Iesu Karisto, akookolomiem va am kateva nonga, me aue karika righi niaipolapolaii elutu elome etaimim, me aue am toka aitauaa tale kateva nonga ninannaa me aloannaaimim. 11 Kapughu etoa, katoa laghe tokatoka tanganue vause ateva Kloui, laghe auliaala kieghi va niaissakeana elutulutu elome etaimim. 12  1 Ko 3:4; Apos 18:24-28.Malloeane inangari aghaauliaa isaa avalua toko, va katoa etaimim la ue va “Aghi kapuna disaepolo ieghi Pol,” me katoa la ue va, “Aghi kapuna disaepolo ieghi Apolos,” me katoa la ue va, “Aghi kapuna disaepolo ieghi Pita,* Pita Pol ghe pitila va Kepas. Tale inangari nge Aramaik, Kepas malloeana va atu. Tale inangari nge Grik, Pita tee malloeana va atu.” me katoa la ue va, “Aghi kapuna disaepolo ieghi Karisto.” 13 Am annaa va Karisto aipolane ia? Va Pol ghe matela etaimim tale aikotoo? Me am ghe ghaala niaasuu tale ararina ateae Pol? 14  Apos 18:8; Rom 16:23.Akaakaili emasina, poli karika aghe asuula toa etaimim ta Krispas nonga me Gaeas, 15 liuna avalua o me karika teva urooroo tani ue va ughe ghaala niaasuu tale ararighi eteae. 16  1 Ko 16:15.(Aghe asuu teela Stepanas me kapuna atoa tanganuena, me karika aghannaa va aghe asuula mene righi taumattu.) 17 Poli Karisto karika ghe sungieghila tani asuu, ta ghe sungieghila tani ppooaa masi kiukiu, me nau appooaa inangarina ateva, arau mene aulieinia tani apasunga va alomasaanga ieghi, ta unna aikotoo ateva Karisto erau nim peisaane.
Karisto alomasaanganiaane ia me sarasarakaniaane ia God
18  Rom 1:16.Poli kiukiuna aikotoo ateva alokapakapa ia ta lo atoa ngila raaraua, me ta lo atoa etaita God easaangita, aikotoo ateva sarasarakaniaane ia God. 19  Ais 29:14.Ta Uru ngai Manga ateva eue va,
“Aue aghaa velu aalomasaangania lo atoa taumattu la annaa va alomasaanga ila,
me aue aghapasunga va alokapakapa nannaaira lo atoa taumattu la annaa va la kilakila oroi voto.”
20  Ais 19:12; 33:18; 44:25; Job 12:17.Tau ngalomasaanga ateva karika erooroo tani kila God tale alomasaanganiaane. Tau ngai aapasunga ateva tale inangari nipaopao karika erooroo tani kila God tale sa ateva ekilakilaia. Tau nisama ateva karika erooroo tani kila God tale samasamaane. God ghe apasungaala va aalomasaangania taumattu tale kosa ateva oia alokapakapanna. 21  Mat 11:25.God alomasaanga ia, me ghe annaala va alomasaanganiaaira taumattu tale kosa ateva oia karika erooroo tani sausila tani kila God. Liuna avalua o me God ghe annala tani asaangi lo atoa la aiesoaa tale inangari ami aulia ngaotu, me taumattu tale kosa ateva la annaa va isaa o inangari alokapakapanna. 22 Poli aJiu etoa karika la aiesoaa poli la kookolomi aimatootoongana ngepona liu, me lo atoa aGriki ila karika la aiesoaa poli la paepae alomasaanga ateva. 23  Rom 9:32; 1 Ko 2:14.Me karika, ta ami, ami poppooaa matemateaane ateva Karisto, aJiu etoa karika poi la aloanna tani nongoa, me ta lo atoa karika va aJiu ila, alokapakapa ia etaira. 24  Kol 2:3.Me ta lo atoa God ghe kololala, lo atoa aJiu ila me lo atoa karika va aJiu ila, Karisto sarasarakaniaane ia me alomasaanganiaane ia God. 25  2 Ko 13:4.Ta poli inangarina ateva aikotoo ateva, aGrik atoa la annaa va alokapakapa ia, eaapasunga va alomasaanganiaane God elaulau alomasaangania taumattu. Me aikotoo ateva, aJiu etoa la annaa va saghuighuina ia, eaapasunga va sarasarakaniaane God elaulau sarasarakaniaa taumattu.
26  Mat 11:25; Jms 2:5.Kapughu etoa, am mene nnaa lao vaalue iem nau God ghe koloamla. Katoa nonga etaimim alomasaanga iem tale taatara taumattu ngatoa tale kosa ateva oia. Me katoa nonga etaimim sarasarakana am, me katoa nonga etaimim am ghe lutula tale llo pamili tue ngararina manee. 27 Poli God ghe suitoongaala voto alokapakapanna tale kosa ateva oia tani apalata lo atoa la annaa va alomasaanga ila, me ghe suitoongaala lo atoa karika sarasarakana ila tani apalata lo atoa la annaa va sarasarakana ila. 28 God ghe suitoongaala voto tale kosa ateva pisikeaili, me voto taumattu tale kosa ateva la ratirati, me voto taumattu tale kosa ateva karika la taatara kkai, God euungu etana tani ghaa velu isaa o voto kosa ateva eannaa va masina me eanamunamungane. 29  Ips 2:9.Liuna avalua o me karika teva erooroo tani aasake ta matane God. 30  Jer 23:5-6.Poli mausi God am ghe kateva nonga iemla ta Iesu Karisto. Ghe maeaa sio alomasaanga etaita, me ita ghe ghulughuluenala me ita ghe mangala, me ghe ghaa oghitala tale gheeleiaa ssavoto atoa. 31  Jer 9:24.Liuna avalua o, nongina Uru ngai Manga ateva eaauliaa va, “Arova teva eanna tani aasakeaa righi voto, eaasakeaa voto Vau ngepona ateva ang ghe gheleila.”

1:8: 1 Tes 3:13; 5:23.

1:9: 1 Jon 1:3; 1 Tes 5:24.

1:10: Plp 2:2.

1:12: 1 Ko 3:4; Apos 18:24-28.

*1:12: Pita Pol ghe pitila va Kepas. Tale inangari nge Aramaik, Kepas malloeana va atu. Tale inangari nge Grik, Pita tee malloeana va atu.

1:14: Apos 18:8; Rom 16:23.

1:16: 1 Ko 16:15.

1:18: Rom 1:16.

1:19: Ais 29:14.

1:20: Ais 19:12; 33:18; 44:25; Job 12:17.

1:21: Mat 11:25.

1:23: Rom 9:32; 1 Ko 2:14.

1:24: Kol 2:3.

1:25: 2 Ko 13:4.

1:26: Mat 11:25; Jms 2:5.

1:29: Ips 2:9.

1:30: Jer 23:5-6.

1:31: Jer 9:24.