2
Kapughu etoa, nau aghe mae sio tani aulia ngaotu inangarina ateva God etaimim, karika aghe poppooaa righi asease kinatama inangari tani apasunga va alomasaanga ieghi. Poli aghe nnaala tani kkaluaa voto akapa nau aghe tokatoka teeiem, ta aghe annaa nonga Iesu Karisto, ghe matela tale aikotoo. Apos 18:9; 2 Ko 10:1.Nau aghe mae sio etaimim, karika aghe sarasarakana, me aghe reterete tale nimatautu. 1 Tes 1:5.Inangarighi me uneghi nippooaa karika aghe poppooaa tale aalomasaangania taumattu tani ghaaiem, ta aghe apasunga ngaotu sarasarakaniaane Spiriti eteva. Isaa avalua o me uneimim niaikaaiaa erau mene toka tale alomasaangania taumattu, ta etoka tale sarasarakaniaane ateva God.
Alomasaanga ateva emaemae tale Spiriti eteva
Ami aauliaa inangari alomasaanga ta lo atoa nonga ngila ghe korokoronganala tale uneira niaikaaiaa, karika va aalomasaangania taumattu tale kosa ateva oia, o tale tau ngai toitoi tale kosa ateva oia, poli ghaisa ngarighi aue uunguaaira enim kapa. Me karika! Ta ami auliaa alomasaanganiaane God aisuliane emua arau, me ghaine ngami aaotu. God ghe nnaala emua arau va aue eghelei, me aue ita ghaa voto masinaaili etana. Karika toa tau ngai toitoi tale kosa ateva oia aloira ghe masaangainiela, poli marova laghe kilakilaia, karika aue laghe uvi emate Vau eteva sarasarakana ia tale aikotoo. Ais 64:4.Nongina Uru ngai Manga ateva eaauliaa va,
“Sa ateva karika righi mata ghe taraia,
me karika righi talinga ghe nongoa,
me karika ghe lutu tale nannaaira taumattu,
isaa o voto, God ghe aimanomanosiaala ta lo atoa la aielousieinia.”
10 Ta God ang ghe apasungaala isaa o voto etaimami tale kapuna Spiriti eteva.
Ta Spiriti eteva etaatara me ekilakila voto akapaaili, tee ninannaa me voto aisuliannaaili kanna God. 11 Poli karika teva taumattu ekilakila nannaane kateva taumattu, ta kapuna nonga ateva spiriti etokatoka elome etana, ekilakila. Me tale ia o salana atikirighi me karika teva erooroo tani kila nannaane God, ta kapuna nonga ateva Spiriti God ekilakila. 12 Ia o lo ateva Spirit Manga ami ghe ghaaiela, kanna ia God. Karika ami ghe kilala God tale nannaaira taumattu tale kosa ateva oia. Liuna avalua o me aloimami ghe masaangaala masi voto God ghe nim tau mae sio. 13 Nau ami auliaa isaa o inangari, karika ami auliaa tale aalomasaangania taumattu, ta Spirit Manga ateva etautau mae inangari ami poppooaa. Ami auliaa inangari oia tale llo taumattu Spirit Manga ateva etokatoka etaira. 14 Me lo atoa taumattu Spiriti eteva karika ia etaira, karika la rooroo tani ghaa ia oia inangari eteva emaemae ta Spiriti eteva. Inangari eteva oia alokapakapa ia etaira. Karika la rooroo tani kilaia, ta poli Spiriti eteva karika ia elome etaira tani ghelei emasalika nannaaira. 15 Llo taumattu Spirit Manga ateva etokatoka tale maamauluaaira, aue la kila tani aitalutaluaa voto akapaaili sesa me masina elutulutu tale maamauluaaira. Mene kasina taumattu, karika la rooroo tani kila nannaaira lo atoa Spiriti eteva etokatoka etaira. 16  Ais 40:13.Ta Uru ngai Manga ateva eue va,
“Karika teva erooroo tani kila nannaane Vau ngepona ateva,
me karika teva erooroo tani loea.”
Me ta ngetaita, ngita ghe kilala nannaane Karisto.

2:3: Apos 18:9; 2 Ko 10:1.

2:4: 1 Tes 1:5.

2:9: Ais 64:4.

2:16: Ais 40:13.