2
Ita ghe mene mauluela ta Karisto
Kol 1:21; 2:13.Emua arau am ghe tokatoka tale nimate tale kaluimim nitam nongo usilaa me ssavoto. Kol 3:7; Tts 3:3.Tale isaa o nau am ghe aaimuli tee uunguaa kosa ateva oia karika masina. Am ghe aaimuli tee uunguaane lo ateva emuemueaa uunguaaira sesa spiriti etoa epona elomarase. Isaa o sesa spiriti ghaine ekaakatulaa isaa o taumattu karika enongonongo usilaa God. Kol 3:6.Nau ang ghe lao sio ita ghe tokatoka nongina ila. Ita ghe aaloanna tani amasimasi sesa aaloanna vilikiita me nannaaita. Me ita ghe roola tani ghaa sessaiaane God. Rom 6:11-13.Me karika, ta God ghe aielousiangailiita, me pasueili ia tale aalousiusiaane. Liuna avalua o me nau ita ghe tokatoka tale nimate tale kaluita nitam nongo usilaa, ghe ghelei emaulueitala ta Karisto. Tale maamasinaane God am ghe saangala. Kol 2:12.Ghe totutala tani maulue tee Karisto, me ghe atoka aitaueinitala me Karisto Iesu epona liu. Ghe apasungaala etaita aalousiusiaane tale isaa o salana ta Karisto Iesu, me tale isaa to nau emaemae, taumattu ngatoa aue la tara maamasinaane namungaili, elaulau ekapa voto atoa. Poli tale maamasinaane, am ghe saangala tale niaikaaiaa, me karika va tale sarasarakaniaaimim, ta God ghe nim tau mae sio. 1 Ko 1:29-31; 2 Tim 1:9.Karika va am ghe uunguaala va am roo tani aasake. 10  Tts 2:14.Poli ita, God ghe gheleitala. Ghe tau mae sio maulue etaita ta Iesu Karisto tani ghelei masi niuungu God ghe aimonomonosiaa ngalokoila etaita tani ghelei.
Kateva nonga ita ta Karisto
11 Liuna avalua o, am annaa parasi va nau ang ghe lao sio, nau am ghe lutula, karika va aJiu iem, ta am tau ngeleka am, me lo atoa la aseasela va “isoiso ila” laghe kolokoloam va “karika isoiso iem”. (Isaa o voto la gheelei ta vilikiira, nim taumattu ngatoa la gheelei me karika va God.) 12  Kol 1:21; Rom 9:4.Isaa akasina am ghe maamasau ta Karisto. Am karika taumattu nge Israeli em, ta ativuu iem tale kanna inangari niaippooa ngaitauaa tale inangari nialokoi, ta am ghe tokatoka tale kosa ateva oia me karika am ghe kilakila God, me karika righi masi voto am ghe toitoi. 13  Kol 1:20.Me ghaine ta Karisto Iesu am lo atoa am ghe maamasaueili ta God, ngam ghe mae akalakalaa sio poli raena ateva Karisto.
14  1 Ko 12:13.Poli ia luei ia etaita, ghe gheleila aJiu etoa me taumattu ngeleka atoa laghe kateva nongala. Niaissa ghe tokatoka arova aivativati eteva, me Karisto ghe ghaa veluela, 15  Kol 2:14.tale matemateaane, ghe atoka lange sio mua kaluira inangari nipaopao aJiu etoa, poli nannaane tani ghelei eouna taumattu ngalua, aJiu etoa me taumattu ngeleka atoa, tani kateva nonga, me tale ia o salana atikirighi aue eghelei luei. 16  Kol 1:20, 22.Ghe matela tale aikotoo tani atoka aitauaa pai eluevilau va lalu kateva nonga me ekapuna ilalua God, me tale aikotoo ghe ghelei ematela uunguaa niaisessaii ghe tokala emua arau. 17  Ais 57:19.Ghe mae sio tani aulia ngaotu luei etaimim lo atoa masaueili em ta God, me luei ta lo atoa kalakalangina ila. 18 Poli tale matemateaane ita akapa ita rooroo tani mae ta Tamaita ateva God tale kateva nonga Spiriti.
19  Ips 3:6.Liuna avalua o me lo atoa karika aJiu iem, ghaine karika ativuu iem, ta ita tokatoka tale kateva nonga ararimangali, ararimangalina ia God. Am elome tale natuna atoa God. 20  1 Ko 3:11.Am nongina ale ateva, God ghe atuluela epona ta apostolo atoa me propete atoa nongina suena atoa, me Iesu Karisto ia aitiutiu eteva suena la aipatolaa lao etana. 21  1 Ko 3:16.Ta Iesu ia akapa ale ateva eaaipatolaa me esaesae aitauaa me manga ia ta Vau ngepona ateva. 22  1 Pita 2:5.Me ta ngetana am tee am aipatolaa tee aJiu etoa, me am tokatoka aitauaa tee Iesu, me God aue etoka aitauaa teeiem tale kanna Spirit Manga ateva.

2:1: Kol 1:21; 2:13.

2:2: Kol 3:7; Tts 3:3.

2:3: Kol 3:6.

2:4: Rom 6:11-13.

2:6: Kol 2:12.

2:9: 1 Ko 1:29-31; 2 Tim 1:9.

2:10: Tts 2:14.

2:12: Kol 1:21; Rom 9:4.

2:13: Kol 1:20.

2:14: 1 Ko 12:13.

2:15: Kol 2:14.

2:16: Kol 1:20, 22.

2:17: Ais 57:19.

2:19: Ips 3:6.

2:20: 1 Ko 3:11.

2:21: 1 Ko 3:16.

2:22: 1 Pita 2:5.