Uru ngai etikirighi Pol ghe pitiela ta
aIpises atoa
Inangari emuemua
Ipises kinatama masaliki taatara ia tale provinsi eteva eEisia, tale patunganue namu ngateva ghaine ita aseasea va Teki. Pol ghe tokala eIpises kotoluae ninamanama (Apostolo 19) tale unna aiaakotonna ateae nikasu, me masi kiukiu ghe kasu ekapa seela tale provinsi eteva eEisia. Katoa tau ngaiesoaa eIpises aJiu ila, me oroi ila lo atoa karika aJiu ila. Tale ia o uru ngai etikirighi, Pol ghe apasungaala va aJiu etoa me tau ngeleka atoa kateva nonga ila, poli ita akapaaili vaulanina ita Karisto. Karika mene righi niaipolapolaaii ta aJiu etoa me tau ngeleka atoa, poli matemateaane Karisto ghe apalala ia o niaipolapolaaii eteae. Tau ngaiesoa ngakapa atoa la tani toka tee katoa tale masi nitoka, tale femili, ale manga, me niuungu. Pol ghe pitila inangari ita akapa ita kilakila, tale ghinna niaiuvii kanna God.
Tani kila amuemua
Aitiutiu tale inangari 1:1-2
God ghe ghelei ekatevaitala ta Karisto 1:3–3:21
Vaalua tani toka nongina ouna ateva taumattu 4:1–6:20
Airuuruu tale inangari 6:21-24
1
Apos 18:19-21; 19:1.Aghi, Pol, kapuna apostolo ieghi Iesu Karisto, tale aloannaane God.
Apitipiti etaimim kapuna taumattu ngatoa God, am tokatoka eIpises,* Kasina uru ngai laghe pitila, karika laghe pitila va am tokatoka eIpises. am aiesoaa ta Iesu Karisto.
Alooloo sae va maamasinaane me luei ekasukasu ta God Tamaita ia me Vau ngepona ateva Iesu Karisto aue etoka teeiem.
Niarangise manga, isaa ta Karisto
Ips 2:6.Ita tau sae God, kapuna Goto ia kapuita Vau eteva Iesu Karisto, me tee Tamane ia, ghe arangiseitala tale masi voto akapa tani sausi kapuita spirit. Isaa o masi voto ghe mae sio epona liu ta Karisto. Jon 15:16.God ghe suimatoongainitala ta Karisto me auena aitiutiu tale kosa ateva va ita manga me ita raarangisana ta matane elome tale niaielousi. Jon 1:12.Emua arau ghe suimatoongainitala va aue eghaaita me enatuna ita mausi Iesu Karisto, poli ghe masimasieiniela me ghe aloannala tani ghelei evalua o. Liuna avalua o me ita tau sae God tale kinatama maamasinaane, ghe nim tau mae sio etaita tale Natuna eaielousieinia. Ips 2:7; Kol 1:14.God ghe poli aaoghitala tale matemateaane Iesu, me ghe kkaluaala kaluita ssavoto, poli God pasu ia tale maamasinaane etaita, me ghe tau mae sio oroieili maamasinaa me ghe gheleitala va ita alomasaanga, me ita rooroo tani kila voto koronna kanna God. Rom 16:25.God ghe apasungaala etaita voto aisulianna eanna tani ghelei, poli ghe masimasieiniela, me ghe aloannala tani ghelei isaa o voto ta Karisto. 10  Kol 1:16, 20.Ghe aloannala va nau eteva ghe suimatoongainiela, aue eatoka aitauaa isaa akapaaili voto epona liu me tale kosa ateva oia, va Iesu aue emuemueaa.
11  Rom 8:28-29.Ta ngetana God ghe suimatoongainiemamila va ami kapuna taumattu iemami, poli ang ghe nnaa vella emua arau tani ghelei isaa o voto, me God egheelei isaa akapa voto nongina aloannaane. 12 Ghe suimatoongainiemamila poli ghe aloannala va ami lo atoa ami ghe aitiutiula tani aiesoaa ta Karisto, ami tau sae inasanina God. 13 Me am tee ange kapuna iemla God, nau ngam ghe aiesoaala kiukiu koronna, ia o masi kiukiu eteae eaauliaa vaalua God ghe asaangiemla. Nau am ghe aikaaiaala ta Karisto, God ghe aimatoongainiemla va kapuna am: ghe tau aatu sio Spirit Manga ateva tale inangari nialokoi. 14  2 Ko 1:22.Spirit Manga ateva ia aitiutiu eteva aipolipoli, tani apasunga va aue ita ghaa sa ateva God ghe aulia ngalokoiela tale inangari nialokoi, va aue etauela ta kapuna taumattu ngatoa. Isaa avalua o me God aue eghaa oghi lo atoa kapuna ila, me aue ita tau sae inasanina God.
Nikaili emasina tale nilooloo sae
15 Mausina avalua o me nau aghe nongola uneimim niaikaaiaa ta Vau eteva Iesu me ailousiaaimim ta kapuna taumattu ngakapa atoa God, 16 karika aghe kakkalueinam tale nilooloo sae, tani kaili emasina ta God mausiimim. 17  Kol 1:9.Me alooloo sae ta kapuna God ateva Vauita ateva ta Iesu Karisto, ia Tamaita ia etokatoka tale mallanga ateva. Akookolomi va etau aatu Spiriti eteva tani gheleiem me am alomasaanga me Spiriti eteva aue eapasunga ngaotu God etaimim me aue am roo tani kila amasinaia. 18 Me akookolomi tee va eoti nannaaimim me aue am atoka amuemue nannaaimim tale voto ghe koloamla etana me vaalua ooroi ia kanna niarangise ghe auliaala tale inangari nialokoi va aue etaula ta kapuna taumattu manga. 19  Kol 1:11.Me akookolomi va am kila vaalua kinatama sarasarakaniaane ateva euungu elome etaita lo atoa ita aikaaiaa. Ia o sarasarakana ateva euungu elome etaita korokoronganaaili ia, 20  Sams 110:1; 2 Ko 13:4; Kol 2:12.ghe uungula etana nau ghe totula Karisto tale nimate, me ghe atokaiela tale pai muenna atelange epona liu. 21  Kol 1:16; 2:10.Karisto ia namuu ia ta ensolo akapa atoa me spiriti ekapa atoa, me ia emuemuea ngakapa tau ngaitoitoi etoa nau ghaine me auena. 22  Sams 8:6.God ghe tau ekapa lao sio ninamu ngateae ta Karisto me ghe suitoongainiela va emuemuea ngakapa voto tale ale manga. 23  Ips 4:10, 15; Rom 12:5; Kol 1:18.Ale manga ateva vaulanina ia Karisto, me ia ghe apasula ale manga ateva tale sarasarakaniaane, me ghe tau lao sio maulue ateva tale isaa akapaaili voto tale isaa akapaaili salana.

1:1: Apos 18:19-21; 19:1.

*1:1: Kasina uru ngai laghe pitila, karika laghe pitila va am tokatoka eIpises.

1:3: Ips 2:6.

1:4: Jon 15:16.

1:5: Jon 1:12.

1:7: Ips 2:7; Kol 1:14.

1:9: Rom 16:25.

1:10: Kol 1:16, 20.

1:11: Rom 8:28-29.

1:14: 2 Ko 1:22.

1:17: Kol 1:9.

1:19: Kol 1:11.

1:20: Sams 110:1; 2 Ko 13:4; Kol 2:12.

1:21: Kol 1:16; 2:10.

1:22: Sams 8:6.

1:23: Ips 4:10, 15; Rom 12:5; Kol 1:18.