2
Aghaloanna tani auliaa kieimim vaalua aghe saula maamatana mausiimim me tau ngai kkaua ngatoa eLaodesia, me tee lo atoa la aikaaiaa karika poi laghe taraieghi. Aghanna tani aisausieinila me tani gheleila va la toka aitauaa tani korokorongana tale niaielousi. Aue la kaarasi tani ghaa niarangise me alomasaanga, me aue la kila voto aisulianna kanna God, isaa ta Karisto. 1 Ko 1:24, 30.Karisto nonga erooroo tani ghelei taumattu ngatoa la alomasaanga me tani apasunga llo voto God eaipanipaniaa ta taumattu ngatoa. Rom 16:18.Aghaauliaa etaimim llo oia voto, ta toa taumattu la rau kameam nonga tale kamena niapasunga am nongonongo arova masinaaili. 1 Ko 5:3.Arongona ta masaueili ieghi etaimim, me urunguitanighi eteva etokatoka teeiem, me amasimasi tani tara va tokatokaaimim masina me uneimim niaikaaiaa ta Karisto korokoronganaaili.
Ouna ateva maulue ta Karisto me karika tale inangari niloeloe
Me isaa oia, nongina ngam ghe ghaala Karisto Iesu va ang ghe Vauimmi iela, am kasu teeia nau etoa. Ips 3:17.Am atoka maamauluaaimim epona etana nongina ai eteae oane eposoposo asarasarakana ia, me am tingina akorokorongana tale niaikaaiaa am ghe ghaala, me aue am kaili emasina etana nau etoa.
Am aipanipaniaa! Toa taumattu la rau kameam nonga tale nim nannaaira pei tale kosa ateva oia korokoronganaaili me kamena, emaemae ta raroai etoa me karika emaemae ta Karisto. Jon 1:14, 16.Poli isaa akapaaili voto kanna God etoka ta Karisto, 10  Ips 1:21-22.me ngam ghe pasula nau am tokatoka ta Karisto, ia emuemue ngakapa tau ngai toitoi etoa me namu ngatoa tee. 11  Rom 2:29.Nau eteva am ghe mae sio ta Karisto am ghe ghaala ni-isoiso, karika tale ni-isoiso tuunga ateva, ta am ghe ghaala ni-isoiso ateva kanna ia Karisto, ghe iso vella vilikina tale matemateaane, 12  Rom 6:4.poli am ghe mate teela Karisto nau eteva laghe asuuemla tale manu me am ghe totu teeiela tale ouna ateva maulue, poli am aatoka tuutuliimim tale kaluimim niaikaaiaa elome tale sarasarakaniaana God, ghe totula Karisto tale nimate. 13  Ips 2:1, 4-5.Am nongina va matena am poli kaluimim ssavoto me poli sesa gheeleiaaimim karika ghe kapa, vara me God ghe ghelei esakesakeamla ta Karisto, ta ghe kkaluaala isaa akapaaili kaluimim ssavoto. 14  Ips 2:14-16; 1 Pita 2:24.Ghe sei vella kaluita ssavoto tale uru ngai laghe pitila me kaluita dinao nau ghe matela tale aikotoo. 15 Tale isaa o salana, ghe apalala sarasarakaniaa sesa spiriti etoa me tau ngai toitoi etoa me ghe apalatailala ta mataira taumattu ngatoa nau eteva ghe apalailala tale aikotoo.
16  Rom 14:1-13.Ia avalua o me am rau mene tau veluem va la auliaa teeiem tale inana am namanama me manu am ropiropi me karika am laolao tale kasina tana uneira nivelu eitauaa tale nau manga tale kateva kateva ninamanama me kateva kateva ulana me tale nau sambati. 17  Hib 8:5.Isaa o inangari niloeloe me kastam nim tootoo voto auena emae, me ia o Karisto, ia koronna ia, ang ghe mae sio. 18 Am rau mene tau velu taumattu ngatoa va la ghelei kaluimim nikkauaa tani ue va am siuaa nannaaimim me am kkauaa ensolo atoa me la annaa va muennaaili ila poli laghe tarala nitaatara, sesa nannaaira egheeleila me la tautau sae nannaaira. 19  Ips 2:21; 4:16.Karika la tokatoka tee Karisto, ia nongina uruita eposoposo aitauaa vaulaniita me riuita me ita piipinosa nau eteva God eapinosaita.
20  Gal 4:3, 9; 1 Tim 4:3.Am ghe mate teela Karisto, me ghe akekkeliemla tale raroai etoa, me vaalua am mene usiusi inangari niloeloe tale kosa ateva oia: 21 Am rau mene poso, am rau mene namunamuaa, am rau mene tuli! 22  Mat 15:9.Isaa o ase inangari niloeloe pei tale kosa ateva oia aue ekapa, nim kaluira taumattu ngatoa la apasunga. 23 Isaa o inangari niloeloe enim gheeleila va la kkauaa me la ghelei voto tale vilikiira va enim usilaa nannaaira. Isaa o inangari niloeloe arova tani alomasaanga, karika, me karika etautau mae righi niaisausi tani apala sesa gheeleiaa kateva kateva taumattu.

2:3: 1 Ko 1:24, 30.

2:4: Rom 16:18.

2:5: 1 Ko 5:3.

2:7: Ips 3:17.

2:9: Jon 1:14, 16.

2:10: Ips 1:21-22.

2:11: Rom 2:29.

2:12: Rom 6:4.

2:13: Ips 2:1, 4-5.

2:14: Ips 2:14-16; 1 Pita 2:24.

2:16: Rom 14:1-13.

2:17: Hib 8:5.

2:19: Ips 2:21; 4:16.

2:20: Gal 4:3, 9; 1 Tim 4:3.

2:22: Mat 15:9.